Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem ja tulekustutid

 Automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem

  • Tulekahju korral, mis ohustab hoones/ ruumides viibivaid isikuid tuleb neid kiiresti ja operatiivselt teavitada tekkinud ohust ning tagada ja korraldada nende evakueerimine. Seadus näeb ette, et haridusasutustesse oleks paigaldatud automaatne tulekahju-signalisatsioonisüsteem (edaspidi ATS) - so süsteem, mis annab automaatselt teate tekkinud tulekahjust. Juhul kui ATS ei hõlma hoonet kogu ulatuses, peab olema tulekahju korral tagatud kõigi ohus olevate isikute teavitamine.

  • ATS-i veatu ja katkematu funktsioneerimise tagamiseks tuleb seda regulaarselt hooldada ja kontrollida. Hoolduse ja kontrolli nõuetekohase korraldamise eest vastutab haridusasutuse juht. ATS-i hooldaja nimi ja telefoni number peavad asuma keskseadme* juures nähtaval kohal. 

    * keskseade - seade, mille abil antakse tulekahju anduritele nende tööks vajalik energia ja mida kasutatakse andurite poolt antud tulekahju teate vastuvõtmiseks, teate kuuldavaks ja nähtavaks tegemiseks ning tulekahjukolde asukoha kindlaksmääramiseks, teateedastamissüsteemi kaudu tulekahjust Häirekeskusse teatamiseks ning ATS-i korrasoleku kontrolliks ning rikke kuuldavaks ja nähtavaks tegemiseks.

  • ATS-i keskseadmesse tulev tulekahjuteade edastatakse Häirekeskusesse. Selle eelduseks on kooskõlastus asukohajärgse Päästeameti päästeasutusega ning vastav leping sideettevõttega, kes on tulekahjuteate edastajaks.

  • Ehitistel, kus paigaldatud ATS on liidetud Häirekeskusega, tuleb tagada päästemeeskonna juurdepääs ATS-i keskseadme juurde.

  • Vajadusel saab ATS-i keskseadme ühendada ka hoonesse/ruumidesse paigaldatud valvekeskusega. Sel juhul suunatakse ATS-ist tulev tulekahjuteade ka hoonet/ ruume valvavale valvefirmale.


Tulekustutid

  • Tulekustutite korrashoid tagatakse nende regulaarse kontrolli ja hooldusega, selle nõuetekohase korraldamise eest vastutab haridusasutuse juht. 

  • Tulekustuti asukohta osutav tuleohutusmärk peab olema ruumi sisenemisel nähtav. Tuleohutusmärk peab vastama kehtivatele nõuetele.

 

Lehekülge haldab
Toomas Palm
Tel 640 4659
Toomas.Palm@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 23.04.2018