Hindade kehtestamine

 


Ruumide kasutusse andmise tunnihindade ja huviringide õppetasude kehtestamine ja muutmine
 

1. Hallatavate asutuste ruumide kasutamise ja teenustele hindade kehtestamine, muutmine ning hindade kandmine majandustarkvarasse SAP.
1.1 Hallatava asutuse juht esitab Tallinna Haridusametile hiljemalt 1 kuu enne hinna kehtima hakkamist taotluse Tallinna Haridusameti juhataja nimele koos seletuskirjaga, mis sisaldab:
1.1.1 teenuse tasulisuse põhjendust (teenuse hinna esmakordsel kehtestamisel) või teenuse hinna muutmise motiive;
1.1.2 kavandatava hinna kalkulatsiooni ehk millised kulud millisel määral soovitud hind katab;
1.1.3 hinnavõrdlus teiste pakkujate olemasolul.
1.2 Eelarve osakonna spetsialist valmistab ette teenuste ja ruumide hinna kehtestamiseks või hinna muutmiseks käskkirja projekti koos seletuskirjaga 5 tööpäeva jooksul peale täpsustusi.
1.3 Eelarve osakonna spetsialist esitab käskkirja projekti koos seletuskirjaga asutusesiseseks kooskõlastamiseks eelarve osakonna juhatajale, juristile ja hariduskorralduse osakonna juhatajale, kes annavad kooskõlastuse ja seejärel esitab kooskõlastamiseks Tallinna Ettevõtlusametile.
1.4 Tallinna Ettevõtlusameti poolt kooskõlastatud käskkirja allkirjastab Tallinna Haridusameti juhataja.
1.5 Kinnitatud käskkirja koopia koos seletuskirjaga edastatakse ühe tööpäeva jooksul peale kinnitamist personali- ja dokumendihalduse osakonna spetsialisti poolt Tallinna Ettevõtlusametile, vastava hallatava asutuse juhile, eelarve osakonnale ja linna finantsteenistuse raamatupidamiskeskusele.
1.6 Käskkirja alusel täidab eelarve osakonna spetsialist teenuse hinna osas koondtabeli, mille edastab linna infotehnoloogia teenistuse avalike teenuste analüütikule andmete importimiseks majandustarkvarasse SAP.
1.7 Kui teenuse hind on kajastatud majandustarkvaras SAP, kontrollib eelarve osakonna spetsialist majandustarkvaras SAP kajastatud hinna vastavust käskkirjale.
1.8 Majandustarkvaras SAP kajastatud teenuste hindade alusel väljastatakse linna finantsteenistuse raamatupidamiskeskuse osakonnas klientidele teenuste esitamise eest arved.

Lasteaia toidukulu päevamaksumuse kehtestamine ja muutmine

2. Lasteaia hoolekogude poolt kinnitatud hindade kandmine majandustarkvarasse SAP.
2.1 Lasteaia hoolekogu otsustab lapse toidukulu päevamaksumuse hiljemalt üks kuu enne uue hinna kehtima hakkamist.
2.2 Lasteaia hoolekogu esitab asutuse juhatajale hoolekogu otsuse koos seletuskirjaga, mis sisaldab:
2.2.1 hinna kalkulatsiooni;
2.2.2 hinna muutmise põhjust.
2.3 Hallatava asutuse juht valmistab ja kinnitab hinna kehtestamise või hinna muutmise käskkirja 3 tööpäeva jooksul peale hoolekogu otsust.
2.4 Kinnitatud käskkirja ja hoolekogu protokolli koopiad edastab asutuse juht Tallinna Haridusameti eelarve osakonnale 3 tööpäeva jooksul.
2.5 Käskkirja alusel täidab eelarve osakonna spetsialist hinna osas koondtabeli, mille edastab linna infotehnoloogia teenistuse avalike teenuste analüütikule andmete importimiseks majandustarkvarasse SAP.
2.6 Kui teenuse hind on kajastatud majandustarkvaras SAP, kontrollib eelarve osakonna spetsialist majandustarkvaras SAP kajastatud hinna vastavust käskkirjale ja teavitab asutuse juhatajat elektroonselt hinnamuudatusest.
2.7 Majandustarkvaras SAP kajastatud teenuste hindade alusel väljastatakse linna finantsteenistuse raamatupidamiskeskuse osakonnas vastava hallatava asutuse juhile toidukulu päevamaksumuse arved.

Muude teenuste hindade kehtestamine ja muutmine

3. Muude fikseerimata hindadega teenuste kajastamine majandustarkvaras SAP.
3.1 Muude fikseerimata hindadega teenuste korral (nt. kahju hüvitamine, kommunaalteenused,  muu tulu, otsekorralduse teenustasu jne) esitab hallatava asutuse juht Tallinna Haridusameti juhataja nimele taotluse koos põhjendusega teenuse vajalikkuse osas.
3.2 Tallinna Haridusameti eelarve osakonna spetsialist koostab esitatud taotluse alusel koondtabeli ja esitab selle linna infotehnoloogia teenistuse avalike teenuste analüütikule andmete importimiseks majandustarkvarasse SAP.
3.3 Fikseerimata hinnaga teenuse väljastamiseks esitab asutuse juht linna finantsteenistuse raamatupidamiskeskuse osakonnale vastavasisulise taotluse, kus on märgitud kliendi andmed, teenuse sisu ja summa.
3.4 Linna finantsteenistuse raamatupidamiskeskuse osakond väljastab klientidele teenuste esitamise eest arve.

Teenuste kehtestamiseks vajalikud õigusaktid:

Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga kinnitatakse ringihinnad, ruumide ja inventari kasutamise tunnihinnad ja tasuliste teenuste hinnad. Hinnad, mis on avalikud ja kõigile kasutamiseks kooskõlastatakse ka Tallinna Ettevõtlusametiga

  • Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 lg 2.
  • Huvikooli seadus § 21 lg 3
  • Tallinna Linnavolikogu 29. mai 2003 määruse nr 34 Linnavara kasutusse andmise korra kinnitamine p 2.2
  • Tallinna Linnavalitsuse 30. oktoobri 2002 määruse nr 117 Hindade kehtestamine linna asutustes p 2

Lasteaia hoolekogu poolt kinnitatud toiduraha hinnamuudatused. Neid ei kinnitata Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.

  • Hoolekogu koosoleku protokolli koopia või väljatrüki ja asutuse juhataja toiduraha hinnamuudatuse käskkirja koopia.

 

Täpsem informatsioon: Agne Pakker - peaspetsialist, tel 640 4687 Agne.Pakker@tallinnlv.ee 

 

Viimati muudetud: 17.06.2019