Teenistuslik järelevalve

Teenistusliku järelevalve sisuks on kontroll, mida teostavad kõrgemalseisvad ametiasutused ja ametnikud neile alluvate asutuste ja ametnike tegevuse õiguspärasuse ning otstarbekuse suhtes.

Õiguspärasus: haldustoimingute vastavus kehtiva õiguskorra nõuetele.

Otstarbekus:   hinnatakse teostatud toimingute otstarbekust.

Teenistusliku järelevalvena Tallinna linnas käsitletakse linnavalitsuse poolt linna ametiasutuste ja nende ametiisikute ning ametiasutuste hallatavate asutuste ja nende juhtide tegevuse seaduslikkuse ja otstarbekuse üle. teostatavat kontrolli.


Tallinna Linnavolikogu Kantselei Kontrolltalitus

Tallinna Linnavolikogu Kantselei Kontrolltalitus teostab vastavalt revisjonikomisjoni kontrollimiste plaanile või linnavolikogu ülesandele linnavalitsuse tegevuse kontrolli.

(Alus: Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus § 48 ja Linnavolikogu 15.11.2007 määrus nr 35 „Tallinna linnavolikogu revisjonikomisjoni kontrollimiste läbiviimise kord").   

   

Linna sisekontrolöri teenistus

Linna sisekontrolöri teenistuse koosseisus on menetlusosakond, kes viib läbi sisejuurdlusi, teenistusliku järelevalve menetlusi, vaidemenetlusi ning siseauditi osakond, kes korraldab siseauditit linna asutustes. (Alus: Tallinna põhimääruse § 54 lg 2)

Linna siseauditi osakonna 2014. aasta plaanilised tööd:

 • Varade arvestuse korraldus Tallinnas
 • Jäätmeveo korraldus Tallinnas
 • Parkimise sooduslubade ja puudega isiku parkimise kaardi väljaandmise ja järelevalve korraldus Tallinna Transpordiametis
 • Tallinna haridusasutuste toitlustamise korraldus
 • Palgaarvestuse korraldus
 • Tallinna Keskkonnaameti ja linnaosade valitsuste tegevus heakorrakulude (haljastuskulud ja muud heakorrakulud) kasutamisel
 • Sotsiaalvalve teenuse korraldus Tallinnas
 • Tallinna Kultuuriväärtuste Ameti tegevus ülelinnaliste kultuuriürituste korraldamisel

 

Haridusameti sisekontrolli sektor

Haridusameti sisekontrolli sektor, mis on moodustatud Tallinna põhimääruse § 54 lg 2 alusel kontrollib haridusameti hallatavate asutuste tegevust.

 (Alus: HA juhataja 28.12.2011 käskkiri nr 1-2/595 „Tallinna Haridusameti sisekontrolli sektori põhimääruse kinnitamine).

Temaatilist järelevalvet viiakse 2014. aastal läbi järgmistel põhiteemadel:

 • Avaliku teabe seaduse täitmise järelkontroll hallatavates asutustes
 • Lepingute järelevalve, nõuete ja varade arvestuse ning eelarve täitmise õigsuse ja nõuetele vastavuse kontroll hallatavates asutustes
 • Üldhariduskoolide huviringide (eelkool) tegevuse ning huvikoolide õpilaste vastuvõtu arvestuse ja korralduse vastavuse kontroll linna õigusaktidele

 

Lehekülge haldab
Riina Käos, sisekontrolli juhtivspetsialist
Tel 6404678
riina.kaos@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 08.04.2014