Avaleht › Hoonestusõigus

Tammsaare tee 92


TALLINNA LINNAVARAAMET KUULUTAB VÄLJA LÄBIRÄÄKIMISTEGA PAKKUMISE A. H. TAMMSAARE TEE 92 KINNISASJALE HOONESTUSÕIGUSE SEADMISEKS PARKIMISMAJA JA AVALIKU PARKLA EHITAMISE EESMÄRGIL

A. H. Tammsaare tee 92 (kinnistusregistriosa nr 26042301, katastritunnus 78405:503:0086, pindala 8563 m2, sihtotstarve ärimaa 100%)

Hoonestaja kohustub ehitama kinnisasja ca 4072 m² suurusele alale parkimismaja (absoluutse kõrgusega kuni 38,7 meetrit), mille suletud netopinnast kuni 40% võib sisaldada muid äriruume, ja ca 4491 m² suurusele alale avaliku parkla. Lisaks kohustub hoonestaja ehitama ehitiste teenindamiseks vajalikud rajatised.

Hoonestaja kohustub lõpetama ehitustööd ja vormistama parkimismaja ja avaliku parkla ning neid teenindavate ehitiste kasutusload hiljemalt 31. märtsiks 2020.

Pakkumine tuleb esitada hoonestusõiguse seadmise tasu kohta. Hoonestusõiguse seadmise tasu alghind on 10 670 (kümme tuhat kuussada seitsekümmend) eurot. Lisaks tuleb esitada pakkumisteates nimetatud dokumendid.

Pakkumus ja sellele lisatud dokumendid peavad olema esitatud eesti keeles, pakkumissumma eurodes. Pakkumine ja lisadokumendid tuleb esitada paberkandjal ja elektrooniliselt (CD või mälupulk).

Pakkumuste esitamise tähtaeg on 24. august 2017 kell 10.00.

Pakkumused esitada enampakkumise korraldajale, Tallinna Linnavaraametile (Tallinn, Vabaduse väljak 10, IV korrus).

Pakkumised avatakse 24. augustil 2017 kell 11.00.   

Tagatisraha suurus on 2668 eurot.

Tagatisraha peab olema laekunud pakkumuse esitamise tähtajale eelneval tööpäeval Tallinna Linnakantselei arvelduskontole: SEB Pank arvelduskonto IBAN: EE311010220061053015, viitenumber        5238050050050319, selgituseks märkida „A. H. Tammsaare tee 92 enampakkumine“. Pakkumise võitja makstud tagatisraha võetakse lepingu sõlmimisel arvesse hoonestusõiguse seadmise tasu osalise tasumisena. Teistele pakkumisest osavõtjatele tagastatakse nende poolt makstud tagatisraha täies ulatuses hiljemalt seitsme tööpäeva jooksul pärast enampakkumise toimumist.

Pakkumusele esitatavad nõuded:

Pakkumisel osalemiseks esitab pakkuja pakkumise korraldajale pakkumuse kinnises ümbrikus, millele on märgitud „A. H. Tammsaare tee 92 hoonestusõigus, läbirääkimistega pakkumine”;

Pakkumus peab sisaldama järgmisi andmeid ja dokumente:

 1. andmed pakkuja kohta (juriidilise isiku nimi, registrikood, asukoht, postiaadress ja kontakttelefon, panga nimetus ja arvelduskonto number, juriidilise isiku põhikirja kohase pädeva organi otsus pakkumisel osalemiseks,  juriidilise isiku põhikirja kohase pädeva organi nõusolek sõlmida hoonestusõiguse seadmise leping kehtestatud tingimustel);

2. sõnade ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumissummat. Kui sõnadega kirjutatud pakkumissumma ja numbritega kirjutatud pakkumissumma erinevad, loetakse õigeks sõnadega kirjutatud pakkumissumma;

3. A. H. Tammsaare tee 92 kinnisasjale rajatava parkimismaja ja parkla eskiisi koos seletuskirjaga, vastavalt Tallinna Kommunaalameti 22. veebruaril 2017 projekteerimistingimustele nr 1711802/01118;

4. äriplaani, mis peab sisaldama järgnevaid osasid:

 • äriplaani lühiülevaade;
 • ettevõtte lühikirjeldus, projekti üldine juhtimine;
 • projekti kirjeldus, sh projekteerimise ja ehitamise protsessi kirjeldus;
 • finantseerimine, sh projekti finantseerimisstrateegia, finantsprognoosid;
 • projekti riskid;

5. pakkumuse esitamise kuupäeva, pakkumuse esitaja allkirja, juriidilise isiku esindaja puhul volikirja;

6. pakkuja kvalifitseerimiseks nõutud dokumente vastavalt „Pakkujale esitatavad nõuded“ punktidele 5 ja 6;

7. kirjalikku nõustumust tasuda hoonestusõiguse aastatasu vastavalt hoonestusõiguse seadmise tingimustele kogu hoonestusõiguse kehtivuse aja jooksul;

Pakkujale esitatavad nõuded:

 1. pakkuja peab olema seaduse kohaselt registreeritud asukohamaa äriregistris;
 2. pakkuja ja ehitaja peavad olema maksevõimelised, nende suhtes ei tohi olla algatatud likvideerimismenetlust, pankrotimenetlust ega muud seesugust menetlust pakkuja ja ehitaja asukohamaa seaduste kohaselt;
 3. pakkuja ja ehitaja peavad olema täitnud kõik oma kohustused riiklike ja kohalike maksude osas;
 4. pakkuja või ehitaja peab olema esitanud majandustegevuse registrisse (MTR) majandustegevusteate tegevusalal „Ehitamine”;
 5. pakkuja või ehitaja kahe viimase majandusaasta (2015, 2016) kogu majandustegevuse netokäive peab olema igal majandusaastal vähemalt 5 000 000 (viis miljonit) eurot. Pakkujal tuleb esitada andmed enda või ehitaja kahe viimase majandusaasta (2015, 2016) kogu majandustegevuse netokäibe osas iga aasta kohta eraldi;
 6. pakkuja või ehitaja peab viie viimase aasta (01/2012-12/2016) jooksul olema korrektselt ja hea ehitustava kohaselt ehitanud ja üle andnud vähemalt 3 sarnast ehitustööd, mille lepingu maksumus iga objekti kohta on vähemalt 1 000 000 (üks miljon) eurot. Sarnasteks ehitustöödeks loetakse avaliku ehitise kasutamise otstarbega hoonete ehitustööd vastavalt koodile 12000 (majandus- ja taristuministri 02.06.2015 määrus nr 51). Pakkujal tuleb esitada viie viimase aasta (01/2012-12/2016) jooksul tehtud olulisemate sarnaste (koodile 12000 vastavate) ehitustööde nimekiri.

Eelnimetatud nõuetele mittevastava pakkuja esitatud pakkumust ei arvestata.

Läbirääkimistele kutsutakse nõuetele vastava pakkumuse teinud pakkuja. Nõuetele mittevastava pakkumuse esitanud pakkujat läbirääkimistele ei lubata.

Läbirääkimiste sisu ei avaldata avalikkusele ega teistele pakkujatele. Avalikustada võib asjaolu, mitu pakkumust on tehtud ja mitu neist vastab nõuetele.

Pärast läbirääkimiste lõppu vormistab iga pakkuja kirjalikult oma lõpliku pakkumuse koos lõpliku eskiisiga. Lõplik pakkumus ei tohi olla linnale esialgsest pakkumusest ebasoodsam. Lõplik pakkumus peab olema jõus minimaalselt 120 (ükssada kakskümmend) kalendripäeva.

 

Lõplike pakkumiste hindamiskriteeriumid on järgmised:

1. hoonestusõiguse seadmise tasu – 30%.

Kõrgeima tasuga pakkumine saab maksimaalse arvu punkte st 30 punkti (30%), teistele pakkumistele antakse punkte proportsionaalselt vähem, st maksimumpunktisumma korrutatakse pakkumise hinna ja parima pakkumise hinna jagatisega;

2. hoonestusõiguse seadmise lepingu täitmisega seonduvaid küsimusi analüüsiv äriplaan – 40%.

Äriplaani hindamisel hinnatakse äriplaani:

(a) terviklikkust, mille juures hinnatakse, kas äriplaan sisaldab kõiki etteantud struktuuri osasid;

(b) finantsilist põhjendatust, mille juures hinnatakse äriplaani finantsilist realistlikkust;

(c) tehnilist põhjendatust, mille juures hinnatakse äriplaani vastavust etteantud tehnilistele tingimustele (projekti realiseerimise kava kirjeldus) ja tehnilise lahenduse realistlikkust.

Komisjon annab igale pakkujate esitatud äriplaanile punkte 1 kuni 10. Kõige kõrgema punktide summa saanud äriplaani koostanud pakkuja saab maksimumpunktid (40%), teistele pakkumistele antakse punkte protsentuaalselt vähem, st maksimumpunktisummat vähendatakse protsendi võrra, mille võrra äriplaani eest saadud punktid erinevad parima äriplaani punktisummast;

3. A. H. Tammsaare tee 92 kinnisasjale rajatava parkimismaja ja avaliku parkla eskiis koos seletuskirjaga, vastavalt koos seletuskirjaga, vastavalt väljastatud projekteerimistingimustele nr 1711802/01118 - 30%.

Eskiisi hindamisel antakse punkte 1-10. Kõige kõrgema punktide summa saanud eskiisi esitanud pakkuja saab maksimumpunktid (30%), teistele pakkumistele antakse punkte protsentuaalselt vähem, st maksimumpunktisummat vähendatakse protsendi võrra, mille võrra eskiisi eest saadud punktid erinevad parima eskiisi punktisummast;

Pakkumise võitjaks on pakkuja, kes on saanud hindamisel kõrgeima punktisumma.

Võrdväärsete pakkumuste esitajatele annab komisjon hoonestaja selgitamiseks võimaluse oma lõplikku pakkumust kümne tööpäeva jooksul täiendada.

Pakkumuse esitamisega annab pakkuja nõusoleku hoonestusõiguse lepingu sõlmimiseks kuulutuses nimetatud tingimustel.

Pärast lõplike pakkumuste saamist vormistab pakkumiskomisjon 20 (kahekümne) tööpäeva jooksul lõplike pakkumuste protokolli, kus esitab põhjendatud arvamuse parima pakkumise kohta.

Läbirääkimistega pakkumise tulemused kinnitatakse Tallinna Linnavalitsuse korraldusega.

Pakkumise võitja kohustub sõlmima hoonestusõiguse seadmise lepingu ja asjaõiguslepingu ning kinnisasja ja hoonestusõiguse jagamise tulemusena tekkiva hoonestusõiguse tasuta võõrandamise võlaõigusliku lepingu („hoonestaja kohustub“ punkt 10)  2 (kahe) kuu jooksul arvates läbirääkimistega pakkumise tulemuste kinnitamisest. Hoonestusõiguse seadmisega seotud kulud (notaritasu ja riigilõiv) tasub hoonestaja.

Kui parima pakkumuse teinud pakkuja ei ole 2 (kahe) kuu jooskul arvates enampakkumise tulemuste kinnitamisest lepingut sõlminud, kaotab ta lepingu sõlmimise õiguse. Parima pakkumise teinud pakkujale, kes ei sõlmi kahe kuu jooskul lepingut, ei tagastata tema poolt tasutud tagatisraha.

Pakkumise võitja kohustub tasuma hoonestusõiguse seadmise tasu hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise ajaks.

Hoonestusõiguse üldtingimused:

1. Hoonestusõiguse tähtaeg on 50 aastat alates hoonestusõiguse kandmisest kinnistusraamatusse.

Hoonestusõigus ulatub kogu kinnisasjale.

2. Hoonestusõiguse aastatasu on 10 670 (kümme tuhat kuussada seitsekümmend) eurot, mis moodustab 5% ärimaa sihtotstarbega maa maksustamishinnast hinnatsoonis H0784024. Hoonestusõiguse aastatasu maksab hoonestaja kaks korda aastas võrdsetes osades iga aasta 10. jaanuariks ja 10. juuliks järgneva poolaasta eest ette. Hoonestusõiguse aastatasu muudetakse vastavalt maa maksustamishinna muutumisele.

3. Hoonestaja kohustub ehitama Tallinna Kommunaalameti poolt 22. veebruaril 2017 väljastatud projekteerimistingimuste nr 1711802/01118 alusel hoonestaja tellimusel koostatud ehitusprojekti kohaselt ja hoonestaja poolt taotletud ehituslubade alusel:

 • kinnisasja ca 4072 m² suurusele osale parkimismaja (absoluutse kõrgusega kuni 38,7 meetrit) ja selle teenindamiseks vajalikud rajatised. Parkimismaja suletud netopinnast kuni 40% võib sisaldada muid äriruume;
 • kinnisasja ca 4491 m² suurusele osale avaliku parkla ja selle teenindamiseks vajalikud rajatised;
 • sõiduteed, kõnniteed koos tänavavalgustusega ning liikluskorraldusvahenditega;
 • tehnovõrgud ja –rajatised

4. Hoonestusõiguse võõrandamiseks on vajalik kinnisasja omaniku nõusolek, kusjuures omanik seab võõrandamise nõusoleku andmise tingimuseks kõigi omaniku ja hoonestaja vahel sõlmitud hoonestusõigust puudutavate võlaõiguslike kokkulepete ülevõtmise hoonestusõiguse omandaja poolt. Kinnisasja omanikul on õigus kuni hoonestusõiguse alusel ehitatavate ehitiste kasutuslubade vormistamiseni nõuda, et hoonestusõigus võõrandatakse üksnes isikule, kes vastab enampakkumisel pakkujale esitatud nõuetele.

5. Hoonestusõiguse koormamiseks asjaõigusega on vajalik kinnisasja omaniku nõusolek.

6. Hoonestaja koormab hoonestusõiguse ostueesõigusega kinnisasja igakordse omaniku kasuks.

7. Kinnisasja omanikul on õigus nõuda hoonestaja nõusolekut hoonestusõiguse enda nimele kandmiseks või hoonestusõiguse üleandmiseks tema poolt nimetatud isikule hoonestusõiguse alusel ehitatavate hoonete tähtajaks mittevalmimisel ja kindlustamiskohustuse, hoonestusõiguse aastatasu maksmise kohustuse ja korrashoiukohustuse rikkumisel, kui hoonestaja ei ole lepingu rikkumist talle antud mõistliku tähtaja jooksul kõrvaldanud.

8. Hoonestusõiguse tähtaja saabumisel või hoonestusõiguse kinnisasja omanikule langemisel  muutuvad kinnisasjal asuvad hooned kinnisasja oluliseks osaks.  Hoonestusõiguse kinnisasja omanikule langemisel ning hoonestusõiguse tähtaja lõppemisel kinnisasja omanik kinnisasjale jäävate ehitise eest hoonestajale hüvitist ei maksa.

Hoonestaja kohustub:

1. lõpetama hoonestusõiguse alusel ehitatavate hoonete ja rajatiste ehitustööd ja vormistama nende kasutusload hiljemalt 31. märtsiks 2020;

2. kasutama ehitisi vastavalt nende ehitisregistris registreeritud kasutusotstarbele;

3. täitma tehnovõrkude ja -rajatiste valdajate või omanike poolt antud tehnilisi tingimusi ehitiste ehitamise ning kasutamise kohta;

4. nõustuma kinnisasjale ja hoonestusõigusele reaalservituudi või isikliku kasutusõiguse seadmisega rajatavate tehnovõrkude ja -rajatiste teenindamiseks ja remontimiseks selle eest tasu nõudmata;

5. kindlustama hoonestusõiguse alusel püstitatava parkimismaja ja parkla kogu hoonestusõiguse kestvuse ajaks. Kui hoone või parkla hävib tervikuna või osaliselt, on hoonestaja kohustatud selle omal kulul uuesti üles ehitama või taastama 3 (kolme) aasta jooksul;

6. hoidma hoonestusõiguse alal asuvad hoone ja rajatised, samuti kogu hoonestusõiguse ala alaliselt heas seisukorras vastavalt Tallinna linna heakorra eeskirjale

7. maksma kinnisasja omanikule:

 • hoonestusõiguse aastatasu mittetähtaegsel tasumisel viivist 0,03% tasumata summalt iga tasumisega viivitatud päeva eest;
 • hoone ja rajatiste tähtajaks mittevalmimisel ning uuesti püstitamise või taastamise kohustuse täitmise tähtajast mittekinnipidamise korral leppetrahvi 1% hoonestusõiguse aastatasust iga tähtaega ületava päeva eest;
 • hoonestusõiguse alusel ehitatud ehitiste mittesihtotstarbelise kasutamise korral mittesihtotstarbelise kasutamise aja eest leppetrahvi 0,3% hoonestusõiguse aastatasust iga päeva eest, mil hoonestaja rikub ehitiste sihtotstarbelise kasutamise kohustust.

8. alluma kohesele sundtäitmisele reaalkoormatisega tagatud rahaliste nõuete rahuldamiseks;

9. andma omanikule oma tagasivõtmatu nõusoleku kinnisasja jagamiseks ja jagama hoonestusõiguse hiljemalt 3 (kolme) kuu jooksul arvates kinnisasja katastris jagamisest selliselt, et jagamise teel moodustatakse eraldi kinnisasjad ja hoonestusõigused parkimismajale ja seda teenindavatele rajatistele ning parklale ja seda teenindavatele rajatistele. Kinnisasja ja hoonestusõiguse jagamiseks nõusoleku andmise eelduseks on, et A. H. Tammsaare tee 92 kinnisasja ja hoonestusõigust ei jagata varem, kui 5 aastat pärast hoonestusõiguse lepingu sõlmimist;

10. võõrandama tasuta Tallinna linnale eelneva punkti kohase kinnisasja ja hoonestusõiguse jagamise tulemusena tekkivat parkla ja seda teenindavate rajatiste alust kinnisasja koormama jääva hoonestusõiguse ja sõlmima hoonestusõiguse võõrandmise lepingu ja asjaõiguslepingu hiljemalt 2 (kahe) kuu jooksul arvates jagamise tulemusena tekkinud kinnisasja ja hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest.

Lisainfo tel: 640 4507, 640 4500 või linnavaraamet@tallinnlv.ee

Alus:

Viimati muudetud: 28.06.2017