14.05.2021

Alates 17. maist lubatakse kontaktõpet korraldada kõigis üldhariduskoolide

Valitsus kiitis heaks korralduse, mis lubab alates esmaspäevast (17.05.2021)  korraldada kontaktõpet nii üld-, kutse- kui kõrghariduse õppijatele. Esmaspäevast leevenevad ka piirangud õues toimuvale huvitegevusele ja -haridusele, noorsootööle, täienduskoolitusele ja -õppele. 31. maist leevenevad nõuded siseruumides toimuvatele tegevustele.

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhis ütleb, et vanemad kui 12-aastased peavad koolis kandma maski, välja arvatud põhjendatud erijuhtudel.

Hariduselu

Alates 17. maist lubatakse kontaktõpet korraldada kõigis üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes ja kõrgkoolides.

Õppetööd läbi viies tuleb arvestada üldiseid tervisekaitse nõudeid ning haridus- ja teadusministeeriumi juhiseid ja soovitusi. Siseruumides tuleb silmas pidada, et oleks tuulutuse või ventilatsiooniga tagatud õhukvaliteet. Võimalikult palju tegevusi on soovitatav läbi viia õues. Siseruumides on tungivalt soovitatav kanda maski.

Huviharidus ja -tegevus, noorsootöö täienduskoolitus ja -õpe 

Alates 17. maist tohib õues kõiki neid tegevusi viia läbi kuni 25-liikmelises grupis (kaasa arvatud juhendaja). Maksimaalselt tohib tegevustest osa võtta kuni kümme gruppi, kes omavahel kokku ei puutu ehk kokku 250 inimest.

Siseruumides jätkuvad esialgu praegused piirangud. See tähendab, et siseruumides on keelatud grupitegevused ning individuaaltegevusi läbi viies tuleb juhinduda 2+2 reeglist. Ruumide täituvus ei tohi olla üle 25% ning osalejad peavad kandma maske. Maske ei pea kandma alla 12-aastased lapsed või inimesed, kellel maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel või tegevuse iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik.

Alates 31. maist on siseruumides lubatud tegevused kuni 10-liikmelises grupis. Arvestada tuleb ruumi 25-protsendilise täitumuse nõudega,  ühes ruumis tohib tegevusi läbi viia kuni 10 gruppi , kes omavahel kokku ei puutu, ehk kokku kuni 100 inimest. 

Grupipiirangud ei kehti sama klassi või õpperühma õppuritele ja sama lasteaiarühma lastele. 

Korraldusega kehtestatud piirangute ja meetmete vajalikkust hindab valitsus hiljemalt iga kahe nädala tagant. Valitsuse kommunikatsioonibüroo avaldab piirangute leevendamise korralduse ja seletuskirja kodulehel kriis.ee.

Ülevaate haridus- ja noortevaldkonna piirangutest leiab http://www.hm.ee/koroona

 Allikas: https://www.hm.ee/et/uudised/valitsus-kiitis-heaks-haridus-ja-noortevaldkonna-piirangute-leevendused

Uudise rubriigid: