Tallinna Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu kord

Seoses eriolukorraga täpsemad kuupäevad registreerimiseks ja katsete toimumisaja avaldame, kui selgub eriolukorra lõppemise aeg. Vastuvõtt vabadele kohtadele toimub pärast eriolukorra lõppemist.

KINNITATUD

Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga

19.02.2020 nr T-7-1/20/62 

 

TALLINNA HUMANITAARGÜMNAASIUMI VASTUVÕTU

TINGIMUSED JA KORD

1.      ÜLDSÄTTED 

1.1. Käesolev õpilaste vastuvõtu tingimused ja kord reguleerib õpilaste vastuvõttu Tallinna Humanitaargümnaasiumi.

1.2. Vastuvõttu Tallinna Humanitaargümnaasiumi esimesse klassi reguleerivad Tallinna Linnavalitsuse 21. detsembri 2011 määrus nr 132 "Elukohajärgse kooli määramise tingimused ja kord",  Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus .

1.3. Juhul, kui vanemal tekib lapsele koha leidmisega probleeme, lahendab olukorra Tallinna Haridusamet. 

1.4. Tallinna Humanitaargümnaasium esitab kooli vastuvõtu korra eelnõu Tallinna Haridusameti juhatajale kinnitamiseks. 

1.5. Kooli vastuvõtu tingimused ja kord on avalikustatud kooli kodulehel.  

2.      VASTUVÕTT TALLINNA HUMANITAARGÜMNAASIUMI 1. KLASSI  

2.1. Hiljemalt 20. mail teavitab Tallinna Haridusamet lapsevanemaid elukohajärgsest koolist e-Kooli kaudu e-posti aadressil (kui taotlus on esitatud e-Kooli kaudu) või lapse rahvastikuregistri järgsel aadressil (kui taotlus on esitatud paberil).

2.2. Dokumentide vastuvõtt lapsevanematelt, kelle lapsele on Tallinna Humanitaargümnaasium määratud elukohajärgseks kooliks, toimub tööpäeviti 9.00 – 15.00 Tallinna Humanitaargümnaasiumi kantseleis peale Tallinna Haridusametilt teatise saamist.

2.3. Kooli vastuvõtmiseks esitab vanem kooli vastuvõtu tingimustes ja korras määratud vormis avalduse (lisa 1), millele lisab:

2.3.1. vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja;

2.3.2. sisseastuja sünnitunnistuse ametlikult kinnitatud ärakirja;

2.3.3. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul.

2.4. Hiljemalt 10. juuniks tuleb lapsevanemal koolile teatada, kas laps hakkab seal õppima või mitte. Kinnitamata koolikohad jäävad vabaks.

2.5. Koolil on õigus vabaks jäänud õppekohad komplekteerida kooli vastuvõtu tingimuste ja korra järgi alates 15. juunist vanemate avalduse alusel. 

2.6. Laps saab olla ainult ühe kooli nimekirjas. Juhul, kui lapsevanem soovib kooli vahetada, teatab ta oma soovist koolile kirjalikult. Kool arvab õpilase esialgsest nimekirjast välja vanema avalduse alusel.

2.7.    1.klassidesse jagamise põhimõtted:

2.7.1. Eesti keele süvaõppega klassi (A-klass) arvatakse õpilased vastavalt lapsevanema avaldusele. Kui avaldusi on rohkem, kui õppekohti, siis saab määravaks eestikeelne vestlus lapsega.  

2.7.2.  B, C ja D-klassi määratakse võrdse kohtlemise printsiibi alusel. Kui lapsevanemal on erisoove, siis selleks tuleb teha vastav märge avalduses kooli sekretäri juures.

2.8.  Hiljemalt 15.juuliks saadab Tallinna Humanitaargümnaasiumi sekretär kõikidele 1.klassi vastuvõetud õpilaste vanematele e-mailid, milles informeerib õpilase vastuvõtmisest, klassi määramisest ja lastevanemate koosoleku toimumise ajast ja kohast.

2.9. 1.klasside nimekirjad kinnitatakse pärast nõutavate dokumentide esitamist Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktori käskkirjaga.

Avalduse vorm

3.      VASTUVÕTT 2.-9. KLASSI JA GÜMNAASIUMI 11. JA 12. KLASSI 

3.1. Vastuvõtt 2.-9. ja 11.-12. klassi toimub vabade kohtade olemasolul.

Vabade kohtade olemasoluga võib tutvuda Tallinna Haridusameti kodulehel https://info.haridus.ee/Asutus/1262

3.2. Vabadele kohtadele vastuvõtt toimub vestluse ja kandidaadi õpitulemuste alusel.

3.3. Vestlused vastuvõtuks toimuvad eesti keeles ja inglise keeles maikuu viimasel nädalal. 

3.4. Õppida soovijatel peab kaasas olema klassitunnistus või prindituna e-koolist hinnete väljavõte.

3.5. Vestluse läbiviimisel on lähtutud riiklikus õppekavas sätestatud õpitulemustest. 

3.6. Eelregistreerimine vestlusele toimub e-mailiga aadressil humg@humg.edu.ee alates

01.maist kuni 15.maini.

3.7. Vastuvõtmisest/mittevastuvõtmisest teavitab kool lapsevanemat e-mailiga 10 tööpäeva jooksul katse toimumise ajast. 

3.8. Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja avalduse (lisa 2, 3) ja ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust, gümnaasiumisse vastuvõtmisel sisseastuja põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe.

3.9. Välismaalt tulnud õpilase puhul määrab õppenõukogu vastuvõtukatsete tulemuste alusel, mitmendas klassis õpilane õpinguid jätkab. 

3.10. Vestluste toimumise aeg kinnitatakse Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktori käskkirjaga ja avalikustatakse kooli kodulehel. 

3.11. Uued õpilased kantakse Tallinna Humanitaargümnaasiumi õpilaste nimekirja pärast nõutavate dokumentide esitamist direktori käskkirjaga.

Avalduse vorm 2.-6. klass

Avalduse vorm 7.-9. klass

4.      VASTUVÕTT 10. KLASSI 

4.1.      Tallinna Humanitaargümnaasiumis komplekteeritakse kaks humanitaarainete õppesuunaga kümnendat klassi.

4.2.      Tallinna Humanitaargümnaasiumi saavad kandideerida 9. klasside õpilased, kes on õppinud eesti keelt teise keelena ja läbinud põhikooli õppekava ilma mitterahuldavate hinneteta.

4.3.      Õpilaste vastuvõtt 10. klassi toimub õppesuuna vestluste (eesti ja inglise keel) ning põhikooli lõputunnistuse alusel. 

4.4. Vastuvõtuvestlused lähtuvad riiklikust  õppekavast  ja vastavad raskustasemelt põhikoolis õpitule. 

4.5.      Vestlused toimuvad maikuu viimasel nädalal.

4.6. Vestlustele registreerimine toimub e-mailiga aadressil info@humg.edu.ee alates 01.maist kuni 15.maini.

4.7.      Direktori käskkirjaga moodustatakse vastuvõtukomisjonid, kelle ülesandeks on õpilastega vestluste läbiviimine ja hindamine.

4.8. Eesti- ja inglisekeelsel vestlusel hinnatakse õpilaskandidaadi suulist eesti ja inglise keele oskust. 

4.9. Õpilaskandidaatide esialgse nimekirja koostamise aluseks on vestluse ja põhikooli õpitulemused ning õpilaskohtade arv. 

4.10. Õpilaskandidaatide vestluste võrdsete tulemuste korral eelistatakse õpilaskandidaati, kelle põhikooli lõputunnistuse hinded on kõrgemad. 

4.11. Õpilaskandidaadiga võetakse ühendust e-maili teel hiljemalt 2 nädala jooksul pärast vestlust ja teatatakse vastuvõtukomisjoni otsusest.

4.12. Gümnaasiumi astumiseks esitab õpilaskandidaat avalduse e-koolis. Õpilane saab olla ainult ühe kooli nimekirjas.

4.13. Edukalt vestluse läbinud kandidaat esitab koolile põhihariduse omandamist tõendava dokumendi originaali (põhikooli lõputunnistus ja hinneteleht). Dokumentide vastuvõtt 10.klassi astumiseks toimub pärast põhikooli lõpetamist 25.-30.juunil kooli kantseleis.

4.14. 10.klasside nimekirjad kinnitatakse pärast nõutavate dokumentide esitamist Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktori käskkirjaga .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale

                                                                                       Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktorile

kellelt ...............................................................                                     

 

AVALDUS

 

Palun võtta vastu minu laps Tallinna Humanitaargümnaasiumi 1. klassi alates ...................................

 

 1. 1.  Lapse perekonna- ja eesnimi

……………………………………………………………………........................................................                 

 1. 2.  Lapse isikukood ……………………………………...................................
 2. 3.  Аadress................................................................ ..................................................................     
 3. 4.  Vanema perekonna- ja eesnimi* 

………………………………………………….....................................................................................

 1. 5.  Kontakttelefon…………………………………………………………………..................... 
 2. 6.  e-mail........................ ………………………………….......................................................................
 3. 7.  Vanema perekonna- ja eesnimi* 

.................................................................................................................................................................

 1. 8.  Kontakttelefon..........................................................................................................................
 2. 9.  e-mail....................................................................................................................................................

Soovin, et minu laps õpiks 

☐ Eesti keele süvaõppega klassis

☐ Klassis on eesti keeles  loodusõpetus, muusika, kunst

 

Lisatud dokumendid:

☐ Lapse sünnitunnistuse koopia    

☐ Vanema isikut tõendava dokumendi koopia 

☐ Lapse tervisekaardist väljavõtte    

☐ muu ....................................................................................................................................... .

 

Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ja annan nõusoleku taotluses märgitud isikuandmete töötlemiseks EV Isikuandmete kaitse seadustega sätestatud nõuetele

 

kuupäev ............................                                   vanema allkiri...........................................

 

* Isikuandmed on vajalikud õpilase registreerimiseks Eesti Hariduse ja Infosüsteemis EHIS, õpilasraamatus, e-koolis. Kool kasutab isikuandmeid sihipäraselt ning ei väljasta neid kolmandatele osapooltele.

 

 

 

 

 

 

Tallinna Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale

 

                                                                         Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktorile

    kellelt...............................................................                                     

 

                                         AVALDUS

 

 

Palun võtta vastu minu laps Tallinna Humanitaargümnaasiumi .......... klassi alates .............................

 

 1. 1.  Lapse perekonna- ja eesnimi

……………………………………………………………………........................................................                 

 1. 2.  Lapse isikukood ……………………………………...................................
 2. 3.  Аadress................................................................ ..................................................................     
 3. 4.  Vanema perekonna- ja eesnimi* 

………………………………………………….....................................................................................

 1. 5.  Kontakttelefon …………………………………………………………………..................... 
 2. 6.  e-mail........................ ………………………………….......................................................................
 3. 7.  Vanema perekonna- ja eesnimi* 

.................................................................................................................................................................

 1. 8.  Kontakttelefon..........................................................................................................................
 2. 9.  e-mail....................................................................................................................................................

Soovin, et minu laps õpiks 

☐ Eesti keele süvaõppega klassis

☐ Klassis on eesti keeles  loodusõpetus, muusika, kunst

 

Lisatud dokumendid:

☐ Väljavõte õpilasraamatust    

☐ Väljavõte e-koolist 

☐ Klassitunnistus                                    

☐ muu ....................................................................................................................................... .

 

Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ja annan nõusoleku taotluses märgitud isikuandmete töötlemiseks EV Isikuandmete kaitse seadustega sätestatud nõuetele

 

kuupäev ............................                                  vanema allkiri...........................................

 

*Isikuandmed on vajalikud õpilase registreerimiseks Eesti Hariduse ja Infosüsteemis EHIS, õpilasraamatus, e-koolis. Kool kasutab isikuandmeid sihipäraselt ning ei väljasta neid kolmandatele osapooltele.

 

 

 

 

 

 

 

Tallinna Humanitaargümnaasiumi vastuvõtu tingimustele ja korrale

 

                                                                        Tallinna Humanitaargümnaasiumi direktorile

 kellelt ...............................................................                                     

 

                                                  AVALDUS

 

Palun võtta vastu minu laps Tallinna Humanitaargümnaasiumi .......... klassi alates .......................

 

 1. 1.  Lapse perekonna- ja eesnimi

……………………………………………………………………........................................................                 

 1. 2.  Lapse isikukood ……………………………………...................................
 2. 3.  Аadress................................................................ ..................................................................     
 3. 4.  Vanema perekonna- ja eesnimi* 

………………………………………………….....................................................................................

 1. 5.  Kontakttelefon …………………………………………………………………..................... 
 2. 6.  e-mail........................ ………………………………….......................................................................
 3. 7.  Vanema perekonna- ja eesnimi* 

.................................................................................................................................................................

 1. 8.  Kontakttelefon..........................................................................................................................
 2. 9.  e-mail....................................................................................................................................................

Soovin, et minu laps õpiks 

☐ Hiliskeelekümblusklassis

☐ Klassis on eesti keeles  

      ☐ bioloogia           ja/või             ☐ geograafia

 

Lisatud dokumendid:

☐ Väljavõte õpilasraamatust    

☐ Väljavõte e-koolist 

☐ Klassitunnistus                                    

☐ muu ....................................................................................................................................... .

 

Kinnitan, et minu poolt esitatud andmed on õiged ja annan nõusoleku taotluses märgitud isikuandmete töötlemiseks EV Isikuandmete kaitse seadustega sätestatud nõuetele

 

kuupäev ............................                                  vanema allkiri...........................................

 

 

  * Isikuandmed on vajalikud õpilase registreerimiseks Eesti Hariduse ja Infosüsteemis EHIS, õpilasraamatus, e-koolis. Kool kasutab isikuandmeid sihipäraselt ning ei väljasta neid kolmandatele osapooltele.

Viimati muudetud: 23.04.2020