Järelevalve

Eesti Vabariigi põhiseaduse kohaselt on haridus riigi järelevalve all.

Kooli sisehindamise kord


Kui vajad nõu kooliga seotud teemadel, pöördu Tallinna Haridusameti hariduskorralduse osakonna spetsialistide poole.

Katrin Parve, vanemspetsialist, 6404981katrin.parve@tallinnlv.ee 


Tallinnas ja Harjumaal teostab järelevalvet:


Riiklik ja haldusjärelevalve koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides, kutseõppeasutustes, huvikoolides, noortelaagrites, täiskasvanute koolitusasutustes

Eraõppeasutustes viiakse läbi riiklikku, munitsipaalõppeasutustes haldusjärelevalvet.

Riikliku ja haldusjärelevalve korraldust ja läbiviimist õppeasutustes reguleerivad järgmised seadused:

Järelevalvet korraldab Haridus- ja Teadusministeeriumi välishindamisosakond. Järelevalvet koolieelsete lasteasutuste, üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste ja nende pidajate tegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium eesmärgiga tagada hariduse kättesaadavus ja sellele võrdsetel alustel juurdepääsetavus, õppe ja kasvatuse korraldamine ning selle kvaliteet ja tulemuslikkus.

Haridus- ja Teadusministeerium lahendab õppe- ja kasvatustegevuse  õiguspärasusega  seotud pöördumisi. Teenistusliku järelevalve valdkonda kuuluvate juhtumite puhul edastatakse ettepanek teenistusliku järelevalve läbiviimiseks õppeasutuse pidajale.

Loe täpsemalt:

https://www.hm.ee/et/tegevused/valishindamine/jarelevalve

Viimati muudetud: 08.04.2021