Sääse tn 2, 4, 6, 8, 10 ja A. H. Tammsaare tee 104a kinnistute ning lähiala detailplaneering

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada Sääse tn 4, 6, 8 ja 10 kinnistute liitmisel ning maakasutuse sihtotstarvete muutmisel üks äri- ja elamumaa sihtotstarbega ja üks ärimaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus kuni 24-korruselise äriruumidega korterelamu ning kuni 6‑korruselise ärihoone ehitamiseks. Alale on varem kehtestatud detailplaneering, millega on A. H. Tammsaare tee äärde kavandatud 29-korruseline kõrghoone, kuid sellele planeeritakse uus, linnaehituslikult sobivam asukoht Sääse tänava ääres.

Detailplaneeringu materjalidega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP042530.

Detailplaneeringu ja KSH aruande avalik väljapanek toimus ajavahemikul 2. aprill kuni 2. mai 2019 avaliku väljapaneku tulemusi tutvustav avalik arutelu toimus 16. mail 2019 algusega kl 16.00 Mustamäe Linnaosa Valitsuses. Avalikustamise materjalid on leitavad KSH aruande lisadest.

KSH aruanne (täiendatud peale avalikku väljapanekut)

KSH aruanne (avalikul väljapanekul)

Planeeritav ala asub Mustamäe linnaosas Sääse ja Kiili tänavate ning A. H. Tammsaare ja Mustamäe tee vahelisel alal Sääse tänava ääres. Planeeritava ala suurus on 2,59 ha. Detailplaneeringu eesmärk on aktiveerida veelgi A. H. Tammsaare tee äärset ärivööndit, kavandades laiendada 2016. a valminud Mustamäe Keskust, et luua piirkonna elanikele täiendavaid võimalusi vaba aja sisustamiseks (kino, toitlustus, sportimisvõimalused, mängutoad ja -saalid ning ruumid ürituste läbiviimiseks). Samuti on detailplaneeringu eesmärk tihendada Sääse tn 2 kinnistul paiknevat haljakut täiendava haljastusega ning rajada käiguteede võrgustik vastavalt väljakujunenud kasutusele.

Detailplaneeringu lahendus vastab Mustamäe linnaosa üldplaneeringule ning teemaplaneeringule „Kõrghoonete paiknemine Tallinnas“.

KSH aruandest saab järeldada, et detailplaneeringuga kavandatava tegevusega kaasneb nii negatiivse kui ka positiivse mõjuga aspekte, kuid üldjoontes ei ole mõjud tugevad ning keskkonnataluvust ületavad. Olulist negatiivset mõju looduskeskkonnale ühegi alternatiiviga ei kaasne. Planeeringu elluviimisel on oodata linnaruumiliselt pigem positiivset mõju, kuna lisandub multifunktsionaalne elu- ja äripind. Eeskätt planeeringu elupindade osas peab edasisel projekteerimisel arvestama, et tegu on võrdlemisi kõrge müra- ja õhusaastetasemetega piirkonnaga ning rakendada tuleb sobilikke leevendavaid meetmeid.

Detailplaneeringu koostamise korraldaja on Tallinna Linnaplaneerimise Amet, koostaja on K-Projekt AS (kontaktisik Ülle Kadak, tel 529 4182, ylle.kadak@kprojekt.ee) ning detailplaneeringu kehtestab Tallinna Linnavolikogu. KSH koostamise korraldaja on Tallinna Keskkonnaamet (kontaktisik Ülle Luiks, tel 640 4767, e-post ylle.luiks@tallinnlv.ee) ja KSH viib läbi OÜ Adepte Ekspert (kontaktisik Piret Toonpere, tel 505 9914, piret@adepte.ee).

Sääse tn 4, 6, 8 ja 10 kinnistute detailplaneering ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati Tallinna Linnavalitsuse 29.03.2017 korraldusega nr 480-k.

Tulenevalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 33 lõikest 2¹ korraldatakse detailplaneeringute KSH-d planeerimisseaduses sätestatud korras ning tulenevalt planeerimisseaduse § 124-st lähtutakse KSH-ga detailplaneeringu menetlemisel üldplaneeringu menetlemise reeglitest.

Arvestades huvitatud asutustelt saadud tagasisidet, on detailplaneeringu KSH protsessi raames juunis 2017 valminud detailplaneeringu lähteseisukohad ja KSH väljatöötamise kavatsus (VTK). Huvitatud asutuste seisukohti ja nendega arvestamist on VTK-s kirjeldatud. VTK on järgnevalt KSH aruande koostamise aluseks.

Viimati muudetud: 10.06.2019