Tallinna Elurikkuse tegevuskava 2016-2020

Tallinna elurikkuse tegevuskava aastateks 2016–2020 lähtub Tallinna keskkonnastrateegiast aastani 2030 ning Tallinna keskkonnakaitse arengukavast aastateks 2013–2018. Tegevuskava läbivad kolm elurikkusega ja omavahel seotud teemat: loodusväärtuste uuringud, ökosüsteemiteenused ja kliimamuutustega kohanemine.

Elurikkuse tegevuskava esmane ülesanne on saada 2020. aastaks täielik ülevaade Tallinna territooriumi elurikkusest ja loodusväärtustest. Alusuuringutest saadavad andmed on vältimatu sisend tegevuskava kõikide teiste meetmete ja tegevuste elluviimisse.

Tegevuskava teine ülesanne on hakata linna ette valmistama edukaks kliimamuutustega kohanemiseks. Kliimamuutustest tingitud äärmuslike ilmastikuolude ja valingvihmade sagenemine, aastakeskmise temperatuuri tõus, lumikatteperioodi lühenemine ja mitmed teised kliimariskid on paratamatus, mis hakkab üha sagedamini kaasa tooma keskkonna-, tervise- ja majanduslikke kahjusid linnaelanikele, ettevõtetele ja linnavalitsusele. Need kahjud on seda suuremad, mida kehvemas seisukorras on elurikkuse poolt pakutavad ökosüsteemiteenused. Tallinn saab kahjusid vältida ja vähendada, kasutades tehnoloogiliste lahenduste kõrval looduspõhiseid lahendusi, mis aitavad tagada ökosüsteemiteenuste toimimise ja Tallinna ökosüsteemi taastuvuse.

Tallinna elurikkuse tegevuskavas aastateks 2016–2020 on esitatud 13 meedet ja 106 tegevust kogumaksumusega 1,655 mln EUR. Aastane eelarve maht on vahemikus 134 000 – 485 000 EUR.

Viimati muudetud: 01.04.2019