Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi kasutamisel tekkinud veetranspordi kulude hüvitamise kord

 Aegnal Külaniidu tee 12 asuva loodusmaja kompleksi kasutamisel tekkinud   veetranspordi kulude hüvitamise kord

1. Tallinna linna õppeasutused ja nendega   võrdsustatud õppeasutused võivad taotleda Aegnal Külaniidu tee 12 asuva   loodusmaja kompleksi (edaspidi loodusmaja)   kasutusel tekkinud veetranspordi kulude hüvitamist.

2. Huvitatakse veetranspordi sõidukulud   mandrilt saarele ja tagasi, mis on seotud loodusmaja teenuste kasutamisega,   mille kohta on esitatud ja rahuldatud taotlus. Hüvitamisele ei kuulu   liinilaeva piletid või broneeringu ettemaksed ja Aegna saare külastamine ilma   loodusmaja teenuste kasutamiseta.

3. Hüvitusele kuuluvad maksimaalselt kaks   mandrilt saarele ja tagasi sõitu ühe õppeasutuse kohta ühe hooaja jooksul,   sealjuures broneeringud teenusekasutamiseks peavad olema tehtud erinevatele   päevadele.

4. Soovist taotleda sõidukulude hüvitamist tuleb teatada loodusmaja teenuste broneerimisel, lisades digitaalselt allkirjastatud loodusmaja kompleksi kasutamisel tekkinud veetranspordi kulude hüvitamise taotlusvormi (lisa 5).

5. Tallinna Keskkonnaameti   keskkonnaprojektide ja –hariduse osakonna keskkonnahariduse juhtivspetsialist   või keskkonnaprojektide ja –hariduse osakonna juhataja (edaspidi volitatud isik) vaatab laekunud taotlus läbi viie tööpäeva jooksul ja teeb otsuse   taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise kohta. Taotlejat teavitatakse   otsusest taotluses märgitud e-posti aadressile.

6. Rahuldatud otsuse puhul võtab taotleja hinnapakkumise veetranspordi teenusepakkujalt  ja edastab seda volitatud isikule.

7. Pärast loodusmaja teenuste kasutamist väljastab volitatud isik taotlejale ja teenusepakkujale kinnituse loodusmaja teenuste kasutamise ja veetranspordi kulude hüvitamise kohta Tallinna Keskkonnaameti poolt koos juhistega arve maksmise kohta. Kinnitus kehtib 3 kuud alates väljastamise päevast.

8. Info teenuste kasutamise kohta edastab volitatud isikule loodusmaja metoodik või komandant.

9. Veetranspordi kasutamisel tekkinud täiendavaid kulusid (leppetrahvid, lisasõidud jms) ei hüvitata.

10. Volitatud isikul on õigus jätta taotlus rahuldamata taotleja poolt valeandmete esitamisel või eraldatud eelarveliste vahendite ammendumisel.

Kinnitatud Tallinna Keskkonnaameti juhataja 15.02.2019 käskkirjaga nr 1.-1/5 (lisa 4)

Viimati muudetud: 20.02.2019