Arendajale / Projekteerijale

Juhised ja nõuded:

 • Olmejäätmete kogumismahuti on soovitatav paigutada jäätmemajja, katusealusesse või aedikusse. Tallinna JHE § 16 lõige 5

 • Mahuti tuleb paigutada seda tühjendava jäätmeveokiga samal tasandil paiknevale kõva kattega (betoon, asfalt, kiviparkett jms) alusele, mis jääb veoki lähimast võimalikust peatumiskohast kuni 10 m kaugusele. Jäätmemahuti teisaldustee peab olema piisava kandevõimega, et tagada ratastel jäätmemahuti teisaldamine veokini. Tallinna JHE § 16 lõige 1

 • Mahuti, mis ei ole käsitsi teisaldatav, tuleb kavandada selliselt, et seda on võimalik tühjendada jäätmeveokisse vahetult paiknemiskohast. Süvakogumismahuti tühjendamiseks peab olema tagatud veokiga ligipääs vähemalt 3 m kauguselt. Jäätmeveoki peatumiskoha ja süvakogumismahuti vahelisel alal ei tohi olla liiklusvahendeid või muid takistusi. Tallinna JHE § 16 lõige 3

 • Juurdesõidutee mahutile peab olema piisava kandevõimega ja tasane. See peab võimaldama mahutit hõlpsalt käsitsi teisaldada. Juurdesõidutee peab olema vähemalt 3,5 m lai ja vaba kõrgus tee kohal peab olema vähemalt 4,5 m, v.a vanalinna piirkonnas, kus vaba kõrgus tee kohal peab olema vähemalt 2,9 m. Tallinna JHE § 16 lõige 6

 • Olmejäätmete kogumismahutit on keldri- või soklikorrusele lubatud paigutada ainult Tallinna Keskkonnaameti loal. Tallinna JHE § 16 lõige 61

 • Mahuti peab paiknema naaberkinnistul paiknevast eluhoonest vähemalt 5 m kaugusel. Tallinna JHE § 16 lõige 8

 • Mahuti peab hoone välisseinas olevast ukse-, akna- või muust avast olema vähemalt 2 m kaugusel, v.a vanalinna piirkonnas, juhul kui tuleohutusnõuetele vastavus ei ole tõendatud muul usaldusväärsel viisil. Tallinna JHE § 16 lõige 81

 • Jäätmemahutite arv peab vastama Tallinna jäätmehoolduseeskirja lisas 3 toodud nõuetele. Tühjendussagedus peab olema minimaalne, nt üks kord nädalas. Tallinna JHE § 28 lg 1 ja 34 lg 1
 • Elamumaa sihtotstarbega kinnistul tekkivaid toidujäätmeid võib kohapeal kompostida ainult kinnises kahjurite eest kaitstud kompostimisnõus. Aia- ja haljastujäätmeid võib kompostida lahtiselt aunas. Kompostimisnõu ja -aun peab paiknema naaberkinnistust vähemalt 3 m kaugusel ja ehitisest 4 m kaugusel. Tallinna JHE § 14 lõiked 5 ja 6

 • Ehitusloa taotlemisel ehitise lammutamiseks peab ehitusprojekt sisaldama muuhulgas:
  • lammutatavas ehitises leiduvate ohtlike materjalide kaardistus, nende eeldatavad liigid, paiknemine, kogused ning nende ohutu ja liikide kaupa kogumise ja käitlemise nõuded;
  • saadud materjalide ja toodete ligikaudsed kogused, võimalikud kohad taaskasutamiseks ja käitlemiseks, jäätmete liikide kaupa kogumine ja käitlemine.
   Keskkonnaministri 17.09.2010 määrus nr 67 § 27
 • Ehitusprojektile peavad olema lisatud järgmised andmed (vt jäätmekava):
  1) jäätmete hinnanguline kogus ja liigitus kehtiva jäätmenimistu järgi;
  2) pinnasetööde mahtude bilanss;
  3) selgitused jäätmete liigiti kogumiseks ehitusplatsil;
  4) ehitusplatsil jäätmete kogumiseks kasutatavate tähistatud mahutite tüübid ja asukohad;
  5) jäätmete käitlemistoimingud ja -kohad.
  Tallinna JHE § 38 lõige 3

 • Ehitus- ja lammutusjäätmed tuleb võimaluse olemasolul taaskasutada.

Ehitusobjekti jäätmekava koostamine

Iga ehitusprojektile peab olema lisatud ehitusjäätmete käitlemise kava (jäätmekava). Jäätmekava on ehitusprojekti osa. Jäätmekava soovitame lisada seletuskirjale projekti üldosasse, kus on koondatud kõik projektiga seotud andmed. Jäätmekavas peab viitama kehtivale Tallinna jäätmehoolduseeskirjale, nii ehitaja leiab kergesti eeskirja üles.

Kui jäätmevaldaja soovib muuta jäätmekavas toodud andmeid, tuleb esitada vana ja uus versioonid Tallinna Linnavalitsuse keskkonnaspetsialistile kinnitamiseks.

Jäätmekava näidised: Näidis 1 (tootmishoone ehitamine), Näidis 2 (korterelamu lammutamine), Näidis 3 (gaasi-, vee-, elektri-, sidevõrgu ehitamine), Näidis 4 (tee ehitus või remont). 

Lisamaterjalid:

 1. "Jäätmehoonete tüüplahenduste väljatöötamine ja nendest lahendustest kataloogi koostamine". Tellija - Tallinna linn (Entec AS, 2002)

Lisainfo:
Jäätmehoolduse osakonna peaspetsialist
Aleksandr Taraskin, tel.: 640 4285,
Aleksandr.Taraskin@tallinnlv.ee

<< tagasi ehitus- ja lammutusjäätmete esilehele

Viimati muudetud: 29.10.2019