Jäätmehooldusest üldiselt

Jäätmehooldust arendatakse valdkonna arengukava (riigi jäätmekava) ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava alusel. Valdkonna arengukavas ja kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekavas käsitletakse jäätmehoolduse olukorda, jäätmehoolduse korraldamise ja ressurside kasutamise tõhustamise eesmärke ning eesmärkide saavutamise meetmeid. Kohaliku omavalitsuse üksuse jäätmekava koostamisel võetakse arvesse valdkonna arengukavas sätestatut ning see on kohaliku omavalitsuse üksuse arengukava osa.

TALLINNA JÄÄTMEKAVAD

RIIGI JÄÄTMEKAVAD

Tallinna jäätmekava 2006-2011 Üleriigiline jäätmekava 2002
Tallinna jäätmekava 2012-2016
lisa: tegevuskava
Riigi jäätmekava 2008 - 2013
Tallinna jäätmekava 2017-2021 Riigi jäätmekava 2014 - 2020

Jäätmehoolduse korra Tallinna linnas sätestab täpsustatult Tallinna jäätmehoolduseeskiri, millise eesmärk on rakendada jäätmeseaduse ja pakendiseaduse ning nende rakendusaktide nõuded, säilitada puhas ja tervislik elukeskkond, vähendada jäätmete kogust ning soodustada nende taaskasutamist. Eeskirja on kohustatud järgima kõik juriidilised ja füüsilised isikud, riigi ja kohaliku omavalitsuse asutused.

Tutvu kehtiva Tallinna jäätmehoolduseeskirjaga siin

Viimati muudetud: 29.10.2019