Ohtlikud ehitusjäätmed

NB! Ohtlikud ehitusjäätmed, s.h. saastunud pinnas, tuleb selleks kehtestatud korras anda vastavat ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba omavale ettevõttele käitlemiseks sh veoks.

Ohtlikud ehitusjäätmed, välja arvatud saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa eraldi konteineritesse ehitusobjektil. Ehitusjäätmed on lubatud taaskasutada ja kõrvaldada selle jaoks ettenähtud käitluskohades. Infot ettevõtete kohta, kellel on õigus ehitusjäätmeid käidelda (sh vedada), leiab ka riikliku Keskkonnaameti e-teenuste portaalis.

Ohtlike ehitusjäätmete hulka kuuluvad:

Asbesti sisaldavad jäätmed

(eterniit, asbesttsementtorud ja -plaadid, küttetorustiku isolatsioon jne) on ohtlikud keskkonnale ja inimeste tervisele, nende vastuvõtt toimub Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses, jäätmejaamades või teistes käitluskohtades.

Selleks, et vältida kokkupuudet asbestiga, tuleb enne ehitise lammutamist, rekonstrueerimist, remonti või hooldust kindlaks teha, kas seal on kasutatud ka asbesti sisaldavaid materjale. Kui asbestisisaldus leiab kinnitust, tuleb selgitada, missuguseid asbestmaterjale ning kui suurtes kogustes on kasutatud, milline on nende seisund ning kus nad paiknevad nt vanade katlamajade vms renoveerimisel, lammutamisel. Seega tuleb ehitises, nt vanades katlamajades, asbesti sisaldavad materjalid kaardistada (Arabela OÜ, Asbrem OÜ, Asbeko Air OÜ jt). Suuremõõtmelisi vabaasbesti mittesisaldavaid jäätmeid võib vedada pakendamata (asbesttsement katuseplaadid, torud jm.). Vaadake lisaks:hoiumark_asbest.JPG

Lammutustöö või asbesti eemaldustöö korral Tööandja on kohustatud teavitama Tööinspektsiooni kohalikku asutust vähemalt 7 päeva enne asbestitöö alustamist, esitades kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate.

asbesti tekkekogused 2010-2018

Värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid

Värvi-, laki-, liimi-, vaigu- jm viimistlusvahendite jäägid sisaldavad tavaliselt ohtlikud keskkonnale ja inimeste tervisele orgaanilised lahustid.

Immutatud puit

vineer, raudteeliiprid, valguspostid, töödeldud kaitsevahenditega puit jms

Põlevkiviproduktide sisaldavad jäätmed

tõrvapapp, immutatud isolatsioonimaterjalid, põlevkivitõrva sisaldav asfalt jne;

Saastanud pinnas

sisaldab ohtlikke aineid üle õiguaktidega kehtestatud piirnormide) vt rohkem.

<< tagasi ehitus- ja lammutusjäätmete esilehele

Lisainfo:
Jäätmehoolduse osakonna juhtivspetsialist
Aleksandr Taraskin, tel.: 640 4285, Aleksandr.Taraskin@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 14.03.2020