Ohtlikud ehitusjäätmed

NB! Ohtlikud ehitusjäätmed, s.h. saastunud pinnas, tuleb selleks kehtestatud korras anda vastavat ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba omavale ettevõttele käitlemiseks sh veoks.

Ohtlikud ehitusjäätmed, välja arvatud saastunud pinnas, tuleb koguda liikide kaupa eraldi konteineritesse ehitusobjektil. Ehitusjäätmed on lubatud taaskasutada ja kõrvaldada selle jaoks ettenähtud käitluskohades. Infot ettevõtete kohta, kellel on õigus ehitusjäätmeid käidelda (sh vedada), leiab ka riikliku Keskkonnaameti e-teenuste portaalis.

Ohtlike ehitusjäätmete hulka kuuluvad:

Asbesti sisaldavad jäätmed

eterniit.png

on ohtlikud keskkonnale ja inimeste tervisele, nt. eterniit, asbesttsementtorud ja -plaadid, küttetorustiku isolatsioon jne. Nende vastuvõtt toimub Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskuses, jäätmejaamades või teistes käitluskohtades.

Selleks, et vältida kokkupuudet asbestiga, tuleb enne ehitise lammutamist, rekonstrueerimist, remonti või hooldust kindlaks teha, kas seal on kasutatud ka asbesti sisaldavaid materjale. Kui asbestisisaldus leiab kinnitust, tuleb selgitada, missuguseid asbestmaterjale ning kui suurtes kogustes on kasutatud, milline on nende seisund ning kus nad paiknevad nt vanade katlamajade vms renoveerimisel, lammutamisel. Seega tuleb ehitises, nt vanades katlamajades, asbesti sisaldavad materjalid kaardistada (nt. Asbrem OÜ, Asbeko Air OÜ jt). Suuremõõtmelisi vabaasbesti mittesisaldavaid jäätmeid võib vedada pakendamata (asbesttsement katuseplaadid, torud jm.). Vaadake lisaks:hoiumark_asbest.JPG

Lammutustöö või asbesti eemaldustöö korral Tööandja on kohustatud teavitama Tööinspektsiooni kohalikku asutust vähemalt 7 päeva enne asbestitöö alustamist, esitades kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis teate.

asbesti kogused

Värvi-, laki-, liimi- ja vaigujäätmed, mis sisaldavad orgaanilisi lahusteid

varvliimlahustilakk.pngVärvi-, laki-, liimi-, vaigu- jm viimistlusvahendite jäägid sisaldavad tavaliselt ohtlikud keskkonnale ja inimeste tervisele orgaanilised lahustid.

...

Immutatud puit

toodeldudpuit.pngvineer, raudteeliiprid, valguspostid, töödeldud kaitsevahenditega puit jms.

...

Põlevkiviproduktide sisaldavad jäätmed

tõrvapapp, immutatud isolatsioonimaterjalid, põlevkivitõrva sisaldav asfalt jne.

Saastatud pinnas

sisaldab ohtlikke aineid üle õiguaktidega kehtestatud piirnormide, vt rohkem.

Graptoliitargilliit (diktüoneemaargilliit)

Põhja-Eestis kuni 6 meetri paksuse kihina lasuva graptoliitargilliidi peamiseks ohuteguriks on tema ebastabiilsus atmosfääritingimustes. Püriidi oksüdeerumine tekitab väävelhapet ja võib viia raskmetallide kandumiseni ümbritsevasse keskkonda. Kuhjadesse paigutatuna võib aga rõhk ning hapniku ligipääs orgaanilisele ainele koos püriidi oksüdeerumisel eralduva soojusenergiaga käivitada isesüttimise. Taolised graptoliitargilliidi isesüttimised toimusid näiteks 1980ndatel Maardu puistangutes. Põlenguid iseloomustab nende väga pikk kestus ning keeruline kustutamise protsess.

Loe lisaks Eesti Geoloogiateenistuse veebilehel ja graptoliitargilliidi käitlemise juhendis (EGT, 2020 a.).

<< tagasi ehitus- ja lammutusjäätmete esilehele

Lisainfo:
Ringmajanduse osakonna juhtivspetsialist
Aleksandr Taraskin, tel.: 640 4285, Aleksandr.Taraskin@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 02.12.2021