Distantsõpe

ÕPPETÖÖ KORRALDUS JA E – KOOL

 1. Distantsõpe toimub kõikides klassides tunniplaani kohaselt. 1.-4. klassi õpetajatel on soovitus võimalikult palju õppeaineid omavahel lõimida ning lähtuda üldõpetuse
 2. Hajutamaks õpilaste ja õpetajate omavahelist suhtlust, on õpetajad õpilastele kättesaadavad tunniplaanis oleva tunni ajal, kui ei ole õpetajaga kokku lepitud teisiti
 3. Õpetaja märgib kõikide tundide teemad ja õppeülesanded e - kooli. Järgmise päeva ülesanded on sisestatud hiljemalt eelmise päeva kella 16-ks.
 4. Õpetajad arvestavad õppetöö korraldamisel õpilase üksinda töötamise võimet.
 5. Tunnitööle lisaks koduseid ülesandeid suures mahus ei anta. Sõltumata klassist on oluline lisaks arvutis tehtavatele ülesannetele ka nö ekraanivabade ülesannete andmine.

ÕPPETÖÖS OSALEMINE

 1. Ka distantsõppe ajal peab õpilane täitma koolikohustust.
 2. Mõjuva põhjuseta õppetöös mitteosalemise korral hinnatakse õpitulemust mitterahuldava hindega 2. Kui õpilane on haige ja õppetöös ei osale, tuleb lapsevanemal teavitada klassijuhatajat või teha märge eKooli. Siis õpetaja oskab tööde jagamisel ja hindamisel arvestada.
 3. Õpilane vastab paranedes õpetajaga kokkuleppel vajalikud teemad järele.

ÕPPETÖÖ HINDAMINE

 1. Iga e- Kooli märgitud ülesande juures on kirjas õpetajale töö tagastamise tähtaeg
 2. Õpilaste töödele antakse tagasisidet (suuliselt, kirjalikult )
 3. See, millised on reeglid trimestri- ja aastahinnete panemisel ning mil viisil korraldatakse põhikooli lõpueksamid, selgub kindlasti lähiajal. Ootame haridus- ja teadusministeeriumist juhiseid ja teavitame nende saabumisel ka kooliperet.

TEHNOLOOGIA

 1. Ainult nutitelefonist õppetöös osalemiseks ei piisa. Kui tehnoloogiliste vahendite puudus takistab õppetöös osalemist, palume lapsevanemal pöörduda klassijuhataja poole.
 2. Seadmed laenutatakse välja lapsevanema allkirja vastu ja need tuleb distantsõppe lõppemisel kooli tagastada.

ÕPIKESKKONNAD

 1. Suur osa kooli õpetajad kohtub lastega videosilla vahendusel ning toimuvad virtuaaltunnid. (zoom, skype, viber)
 2. Kõikidele õpetajatele ja õpilastele on loodud konto ja ligipääs olemasolevatele e- õpikutele (opiq.ee), õpiveebi (tebo.ee)
 3. Kui toimub virtuaaltund, teavitab õpetaja sellest õpilasi, märkides päev varem tunni toimumise aja e- kooli.
 4. Virtuaaltunnis osalemine on õpilasele kohustuslik. Kui õpilasel puudub võimalus osaleda, palume õpetajale põhjusest teatada.

KONTAKTID JA SUHTLUS

 1. Kõikide osapoolte omavaheline suhtlus on distantsõppe ajal väga oluline. Selleks kasutatakse kokkulepitud kanaleid ( meil, tf, e- kool)
 2. Kui lapsevanem märkab, et lapsel on keeruline õpetajaga kontakti võtta, palume lapsevanemal last kontakti loomisel julgustada ja aidata.
 3. Kui tuleb ette ülesandeid, mida õpilane ei oska või ei saa praeguses olukorras teha, palume õpetajale kindlasti teada anda. Siis õpetaja saab aidata.
 4. Õpetajate e-posti aadressid on leitavad kooli kodulehelt kontaktide alt.
Viimati muudetud: 16.04.2020