10.06.2020

Suvine töökorraldus

Seoses õpetajate puhkustega on alates 15.juuni suletud 3 rühma.

Alates 15. juuni on suletud 3 rühma:

Lepatriinu - lapsed lähevad Nublu rühma

Sipsik - lapsed lähevad Mõmmi rühma

Mesimummid - lapsed lähevad Helliku rühma

Seoses õpetajate ja õpetaja abide puhkustega on kõik rühmad suletud 22.06 - 17.07

Ilusat suve !

TALLINNA LIIVAKU LASTEAIA TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA

01.06 - 31.08.2020

Lasteaia töökorralduse eest vastutab direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks.

 

 

Tegevused

 

Kokkulepped lasteaias

1.

Laste vastuvõtt

 • Lasteaeda võetakse terveid lapsi.
 • Lasteaeda ei tohi tuua haigusnähtudega last ega last, kelle pereliikmel on haigusnähud või on tuvastatud COVID-19 haigus.
 • Laste vastuvõtmisel vaadatakse üle nende tervislik seisund ja kraaditakse. Haigussümptomite olemasolul on õpetajal õigus laps koju saata. 
 • Lapsi võetakse lapsevanematelt vastu õuealal, halva ilma korral või erijuhtudel välisuksel. Lapsevanematega suhtlemisel järgitakse 2+2 nõuet.
 • Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud. Lasteaia ruumidesse sisenemise vajaduse üle otsustab direktor, vajaduspõhisel sisenemisel järgitakse kehtivaid tervisekaitse ja hügieeninõudeid.
 • Mänguasju, raamatuid jms kodust kaasa ei võeta.

 

2.

Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms)

 • Nakkuse ennetamiseks ning töötajate ja laste kaitseks lasteaias on esmatähtsad respiratoorne-  ja käte hügieen, sotsiaalse distantsi hoidmine, ruumide piisav tuulutamine ning pindade sage ja tõhus puhastamine.
 • Respiratoorsete haigusnähtudega töötajad ei tohi tööl olla.
 • Töötajad kasutavad vajadusel isikukaitsevahendeid suhtlemisel lapsevanemate ja teiste lasteaia personali hulka mittekuuluvate inimestega.
 • Kui töötajale pakub maski kasutamine turvatunnet, siis on tal  õigus kaitsemaski kanda.
 • Töötajad järgivad Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise kaitseks ja turvalisuse tagamiseks.
 • Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid ja desinfitseerimisvahendid on kaardistatud:  https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid

 

3.

Rühmade komplekteerimine

 

 • Suvised rühmad komplekteeritakse perioodil 15.06-19.06 ning 20.07- 14.08.2020 lähtuvalt kohal käivate laste arvust ja töötajate puhkustest.
 • Laste rühmade koosseisu võimalusel ei muudeta.
 •  22.06 – 17.07.2020 on lasteaed suvepuhkuseks suletud. Asenduslasteaed on Tallinna Lasteaed Kiikhobu.

 

4.

Õppe- ja kasvatustöö

 

 • Õppe- ja kasvatustöö toimub vastavalt õppekavale maksimaalselt õuetingimustes läbi erinevate aktiivõppemeetodite. Kinnistatakse aasta jooksul omandatut.
 • Õpetajad selgitavad lastele hügieenireegleid (teistega distantsi

hoidmine, õige kätepesu jm) ning jälgivad hügieenireeglitest kinnipidamist.

 • Ühiskasutuses olevaid ruume (saal, spordisaal) suvel ei kasutata.

 

5.

Toitlustamine

 

 • Toidu valmistamisel ja jagamisel järgitakse tervisekaitsenõudeid.
 • Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseeritakse toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.
 • Jälgitakse, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste tassi, lusikat jm söögiriistu.

6.

Kommunikatsiooni juhtimine

Direktor Ene Ritso, telefon 6521 639;

5049897, e-post liivaku@liivaku.edu.ee

Puhkuseperioodil asetäitjad:

Eve Jürlau telefon 6521 649; 53476166 e-post liivaku@liivaku.edu.ee

Karin Mägi telefon 652 1649 e-post liivaku@liivaku.edu.ee

Direktor teavitab Tallinna Haridusametit, personali ja lapsevanemaid järgnevalt:

 • Tallinna Haridusamet – e-posti, telefoni teel, FB kaudu;
 • personal– suuliselt, telefoni, ELIIS infosüsteemi ja personali meililisti kaudu;
 • lapsevanemad - ELIIS infosüsteemi kaudu.

Õpetaja teavitab juhtkonda ja lapsevanemaid järgnevalt:

 • juhtkond – suuliselt ja telefoni teel;
 • lapsevanemad – suuliselt, telefoni teel ja ELIIS infosüsteemi kaudu.

Lapsevanem teavitab juhtkonda ja õpetajaid järgnevalt:

 • juhtkond- telefoni, e-posti ja ELIIS infosüsteemi kaudu;
 • õpetajad- suuliselt, telefoni ja ELIIS infosüsteemi kaudu.

7.

Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga

 • Sõimerühmad uute laste vastuvõtmiseks avatakse 17. augustil.
 • Laste vastuvõtmine ja harjutamine toimub rühma õuealal väikestes gruppides, kokkulepitud ajakava alusel.
 • Harjutamisperioodil on lapsega kaasas üks lapsevanem.

8.

Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias olek

22. juunist kuni 17. juulini on lasteaed suletud ja soovijatel on võimalus taotleda koht asenduslasteaias:

 • Tallinna Lasteaed Kiikhobu, A.H. Tammsaare tee 95, 12913 Tallinn, e-post direktor@kiikhobu.ee, telefon: 653 2177

Asenduslasteaias on iga trepikoja välisuksel laste nimekiri ja märgitud rühma nimetus, kuhu laps tuleb viia. Kui laste vastuvõtmine toimub õues, siis on igal õpetajal paberkandjal nimekiri ja suunab uusi lapsi talle määratud rühma või õpetaja juurde.

9.

Laste kojuminek

 

 • Lapsed antakse lapsevanematele üle õues, halva ilma või erijuhtumite korral välisuksel.
 • Lapsevanemad lahkuvad lapsele järgi tulles õuealalt võimalikult kiiresti ning ei jää õuealale mängima või teiste lapsevanematega suhtlema.
 • Kui lapsevanemal on vaja õpetajaga infot vahetada, siis järgitakse 2+2 nõuet. 

Uudise rubriigid: