Tallinna Linnakantselei tutvustus

Aadress: Vabaduse väljak 7
15199 Tallinn
Telefon: 640 4141
E-post: lvpost@tallinnlv.ee
Registrikood: 75014920
Linnakantselei tööd juhib linnasekretär Priit Lello

Linnakantselei tegevuse eesmärk on korralduslikult, majanduslikult ja tehniliselt tagada Tallinna Linnavalitsuse (edaspidi linnavalitsus) töö ning pakkuda Tallinna linna organisatsioonile igakülgset ja asjatundlikku tuge omavalitsuse täitevorgani eesmärkide saavutamisel ning ülesannete täitmisel.

Linnakantselei lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad ülesanded on järgmised:

 • Linnakantselei põhiülesanne on linnavalitsuse töö organisatsiooniline ja tehniline tagamine; linna avalike ülesannete täitmine ja selle koordineerimine ning teenistuste kaudu linna asutustele ja linna valitseva mõju all olevate äriühingute, sihtasutuste ja mittetulundusühingute (edaspidi linna valitseva mõju all olevad juriidilised isikud) tegevuste korraldamises osalemine ning neile tugiteenuste osutamine linna õigusaktides sätestatud valdkondades ja ulatuses ning järelevalve teostamine õigusaktides sätestatud korras.

Linnakantselei täidab oma ülesandeid teenistuste, linnasekretärile otse alluvate osakondade ja linnakantselei teiste struktuuriüksuste kaudu.

Ülesanded asjaajamise valdkonnas

 • tagab linna asutuste asjaajamise aluste ja muude juhenddokumentide väljatöötamise ja kehtestamiseks esitamise;
 • juhib kvaliteedijuhtimise tehnikate, asjaajamistoimingute ja dokumendiringluse standardite ning elektroonilise dokumendihalduse protsesside juurutamist linna asutuste asjaajamises;
 • korraldab asjaajamises tekkivate dokumentide haldamiseks vajalike infosüsteemide pidamist ja arendamist, dokumendihalduse infosüsteemide lepingute haldamist, arendustööde lähteülesannete koostamist, tellimist, testimist ja juurutamist;
 • analüüsib ja hindab asjaajamise kvaliteeti, sh linna asutuste asjaajamisdistsipliinist kinnipidamist; teeb kvaliteeditaseme tõstmise ettepanekuid; algatab kvaliteedi parandamiseks vajalikke arendusprojekte ja osaleb neis.

Ülesanded halduse valdkonnas

 • tagab linna asutuste kasutuses oleva kinnisvara korrashoiu ja koordineerib seda;
 • tagab linna asutuste kasutuses oleva põhi- ja väheväärtusliku vara arvestuse ja koordineerib seda;
 • koordineerib linna eelarvest finantseeritavate riigihangete korraldamist, korraldab ühishankeid ning teostab järelevalvet ühishangete täitmise üle;
 • tagab linnavalitsuse liikmete ja linnakantselei teenistujate tehnilise ja majandusliku teenindamise ning tööks vajalike vahendite olemasolu.

Ülesanded õigusteeninduse valdkonnas

 • tagab linnavolikogu ja linnavalitsuse õigusaktide eelnõude vastavuse riigi ja linna õigusaktidele;
 • koordineerib linna õigusküsimuste lahendamist;
 • koordineerib linna huvide igakülgset esindamist kohtus ja teistes asutustes ning kolmandate isikute ees;
 • korraldab linna õigusaktide keelekasutust;
 • korraldab Tallinna linna valimiskomisjoni ning Tallinna linnaosakogude koosseisude kinnitamise ja seal muudatuste tegemise komisjoni asjaajamist ning osaleb valimiste, rahvahääletuste ja linnaelanike küsitluse ettevalmistamisel ja läbiviimisel.

Ülesanded infotehnoloogia valdkonnas

 • korraldab linnavalitsuse ja linna asutuste IT-alast teenindamist, sh tagab IT-vahendite nõuetekohase hooldamise ja funktsioneerimise;
 • koordineerib linna asutuste IT arengustrateegia kavandamist ning infotehnoloogilise kvaliteedijuhtimise süsteemi väljatöötamist ja rakendamist;
 • korraldab linna infosüsteemide arendamist ja haldamist;
 • korraldab linna asutuste ühtse IT-taristu arendamist ja haldamist;
 • korraldab linna IT-taristu turvameetmete väljatöötamist ja teostab järelevalvet turbemeetmete täitmise üle;
 • teostab järelevalvet linna asutuste käsutuses oleva riist- ja võrguvara nõuetekohase dokumentatsiooni olemasolu üle.

Ülesanded personalitöö valdkonnas

 • koordineerib linna asutustes sarnaste personalitöö põhimõtete väljatöötamist ja rakendamist;
 • arendab personalitööks kasutatavat tarkvara ja korraldab linna asutuste personaliarvestust;
 • koordineerib ja korraldab värbamist ning valikut, koolitus- ja arendustegevust, karjääri planeerimist, töö tasustamise ning töötervishoiu ja tööohutuse küsimusi;
 • planeerib ja korraldab linna asutuste tsentraliseeritud koolitusi;
 • teeb linnakantselei personalitööd;
 • teostab ametiasutuste juhtide värbamist ja valikut, koolitus- ja arendustegevust, karjääri planeerimist ning korraldab nende töö tasustamise küsimusi.

Ülesanded linna rahanduse valdkonnas

 • juhib linna finantshalduse valdkonna tegevusi ning korraldab valdkonna eesmärkide saavutamist koos ametiasutustega;
 • koordineerib ühtsete finantshalduse põhimõtete väljatöötamist ja rakendamist;
 • korraldab linna eelarvestrateegia väljatöötamist ning linnaeelarve ja vajaduse korral lisaeelarve eelnõu koostamist ning osaleb selle menetluses;
 • korraldab linna rahahaldust, juhib ja korraldab linna majandusarvestust ja finantsaruandlust;
 • korraldab linna finantsinfosüsteemi haldamist ja arendamist;
 • annab linna asutustele ja linna juhtkonnale arvamusi, hinnanguid ja kooskõlastusi finantsvaldkonda kuuluvates küsimustes.

Ülesanded linna arengu kavandamise valdkonnas

 • korraldab linna pikaajalise arengustrateegia ja linna arengukava koostamist ning selle täitmise seiret;
 • koordineerib ja juhendab valdkondlike ja territoriaalsete arengudokumentide väljatöötamist;
 • koordineerib ja arendab linna asutuste avalike teenuste valdkonda, sh arendab linna tsentraliseeritud avalikke teenuseid;
 • teeb linnale vajalikke uuringuid, kogub statistikat ja tagab selle kättesaadavuse õigusaktide ja arengudokumentide väljatöötamiseks ning igapäevaste juhtimisotsuste langetamiseks;
 • koordineerib koostööd ülikoolide, rakenduskõrgkoolide ning teiste teadus- ja arendusasutustega;
 • koordineerib ja juhendab välisprojektide ettevalmistamist, et saada välisvahendeid linna arengueesmärkide täitmiseks, ning toetab ja seirab välisprojektide elluviimist;
 • korraldab lõimimise ja rahvussuhete teemalise linna programmi elluviimist, sh mittetulundustegevuse toetamise projektikonkursi.

Ülesanded avalike suhete valdkonnas

 • kogub, süstematiseerib ja levitab linnavalitsuse liikmete ja linna asutuste ametlikku tegevust kajastavat teavet ning arendab Tallinna veebilehte;
 • korraldab linnavalitsuse liikmete ja linna asutuste avalikke suhteid;
 • koordineerib linna meediakanalite tegevust;
 • korraldab linnakantselei sisekommunikatsiooni ja koordineerib teiste linna asutuste sisekommunikatsiooni;
 • koordineerib linna kaubamärkidega seotud tööd;
 • korraldab linna teenindussaalis operatiivse teabe jagamist ja nõustamist ning olulisemate avalike teenuste osutamist.

Ülesanded välissuhtluse valdkonnas

 • kujundab Tallinna välissuhtluse põhimõtted ja koordineerib nende elluviimist;
 • koordineerib ja korraldab koostööd välisriikide omavalitsuste, sh Tallinna partnerlinnadega, ning rahvusvaheliste ja regionaalsete organisatsioonide ja liitudega, mille liige Tallinn on;
 • tagab ametlike visiitide, rahvusvaheliste ürituste ja muude linna esindusüritustega seotud vastuvõttude korraldamise ning nõustab linna ametiasutusi protokolliliste ürituste pidamisel;
 • korraldab koostöös linna asutustega nii Tallinnas kui ka välisriikides Tallinna tutvustavaid ning Tallinna välissuhtlust ja rahvusvahelist mainet toetavaid üritusi (linnade päevad, seminarid, konverentsid, õppevisiidid jm);
 • korraldab linna ametlike külaliste ja partnerlinnade delegatsioonide vastuvõtmist;
 • korraldab linnavalitsuse liikmete ja linna ametlike delegatsioonide välisvisiite;
 • kogub linna välissuhete alast teavet ning tagab linnavalitsuse liikmetele ja linna asutustele vajaliku teabe kättesaadavuse;
 • esindab linna suhtluses välisriikide esindustega Eestis ja Eesti esindustega välismaal;
 • esindab linna Euroopa Liidu juures, arendab koostööd kohalikule omavalitsusele oluliste Euroopa Liidu institutsioonide, organisatsioonide ja kontaktvõrgustikega ning korraldab Tallinna kui uuendusmeelse omavalitsuse ja atraktiivse turismisihtkoha tutvustamist.

Ülesanded sisekontrolli ja -auditi valdkonnas

 • annab sõltumatuid hinnanguid linna asutuste ja linna valitseva mõju all olevate juriidiliste isikute tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse (sh säästlikkuse, tõhususe ja mõjususe) ning sisekontrollisüsteemi toimimise kohta; teeb ettepanekuid linna sisekontrollisüsteemi tõhusamaks toimimiseks;
 • korraldab ja koordineerib linna ametiasutuste ja linna valitseva mõju all olevate juriidiliste isikute siseauditialast tegevust, sh töötab välja linna siseauditi strateegia ja põhimõtted; koordineerib riskide hindamist ning teeb siseauditeid linna asutustes;
 • teostab järelevalvet linna asutuste ja linna valitseva mõju all olevate juriidiliste isikute tegevuse õiguspärasuse ja otstarbekuse üle, sh toimetab teenistusliku järelevalve juurdlusi ning menetleb linnavalitsusele läbivaatamiseks esitatud vaideid;
 • korraldab ja koordineerib linna ametiasutuste korruptsioonivastast tegevust.

Lisainfo

Linnakantselei haldab linnavalitsuse esindushoonet Vabaduse väljak 7 ja hooneid Vabaduse väljak 10, Harju 13, RaekodaRoosikrantsi residentsiSärgava külalistemaja ning Jaan Poska maja.

Linnakantselei koosseisu kuulub ka Tallinna Linnakantselei teenindusbüroo (Vabaduse väljak 7, I korrus, 15199 Tallinn, telefon 640 4141, e-post teenindus@tallinnlv.ee).

Tallinna Linnakantselei struktuuriüksuste põhimäärused

Viimati muudetud: 30.09.2020