Kuhu pöörduda Tallinnas asuva maatüki maamaksu küsimustes?

Tallinna Linnavaraameti maa hinna osakond

Aadress: Vabaduse väljak 10, 10146 TALLINN Tel: 640 4454 Faks: 640 4501 Vastuvõtt: E 14.00-17.00, N 09.00-12.00.

E-post: linnavaraamet@tallinnlv.ee

Informatsiooni maamaksuga seonduvates küsimuste kohta annab Tallinna Linnavaraameti maa hinna osakond. Osakonna poole võib pöörduda maksustatavate maakasutuste, s.h maatüki maksustamishinna, hinnatsoonide, maatüki pindala, sihtotstarbe ja maamaksu subjektide isiku- ja kontaktandmete küsimustes, samuti maamaksuvabastuste küsimustes.

 

Maksu- ja Tolliamet

Aadress: Lõõtsa tn 8a, 15176 TALLINN
Maamaksu infotelefon: 880 0810
E-post: info@emta.ee 

Maksuteate maamaksu tasumiseks väljastab Maksu- ja Tolliamet. Maksu- ja Tolliameti poole võib pöörduda maksuvõlgnevuste, võlgnevuste ajatamise, intresside jt küsimustega. Oma maksukohustusi on isikutel võimalik kontrollida e-maksuameti kaudu.

 

Maa-amet

Aadress: Mustamäe tee 51, 10602 TALLINN
Tel: 665 0600
Faks: 665 0604

Maa korralise hindamise tulemuste vaidlustamise soovi korral tuleb vastavalt Maa korralise hindamise korrale pöörduda Maa-ametisse. Väljavõte Maa korralise hindamise korrast:

§ 29. Huvitatud isikul on õigus vaidlustada hindamise tulemusi pärast §-s 14 nimetatud tähtaega. Vaie tuleb esitada Maa-ametile ning see peab vastama §-s 15 sätestatud nõuetele.

§ 30. Vaide esitamiseks tuleb tasuda kautsjon, mille suuruseks on vaidlusaluse maatüki aasta maamaks, kuid mitte rohkem kui 2 protsenti maatüki maksustamishinnast.

§ 31. Maa-amet vaatab esitatud vaide läbi ning teatab huvitatud isikule vaide lahendamisest kirjalikult ühe kuu jooksul selle Maa-ametisse saabumise päevast arvates.

§ 32. Kui vaie on põhjendatud ja kuulub rahuldamisele, tagastatakse kautsjon tervikuna. Kui vaie ei ole põhjendatud ja jäetakse rahuldamata, siis arvestatakse kautsjonist maha kulutused, mis Maa-amet on teinud seoses vaidluse lahendamisega, ning ülejäänud kautsjon tagastatakse.

Viimati muudetud: 08.05.2019