Õppetöö korraldus

Lasteaia õppeaasta algab 1.septembril ning kestab 31.augustini.

Õppe- ja kasvatustegevus lähtub rühma päevakavast, mis määrab vastavalt laste eale päeva-

rütmi, kus vahelduvad igapäevatoimingud, laste mäng, vabategevused ja õpetaja, logopeedi ja eripedagoogi kavandatud õppe- ja kasvatustegevused (individuaalsed, grupi- ja rühmategevused).

Loodud on keskkond, kus kõik lapsed, sealhulgas erivajadusega laps või lapsed, saavad mitmekülgselt areneda. Lasteaia poolt nõustavad lapsevanemaid erivajadusega lapsele kõige sobivama rühma leidmisel eripedagoog, logopeed, õpetajad, direktor ja õppealajuhataja. Lähtutakse konkreetsest lapsest, arvestatakse tema vajadusi ning lasteaia võimalusi. Sobitusrühmade aasta tegevuskava, päevakava ja nädalakava on samasugune nagu nn tavarühmas. Tegevusi individualiseeritakse rohkem, kohandatakse vastavalt erivajadusega laste vajadustele.

Õppe- ja kasvatustegevuste planeerimisel arvestab õpetaja erinevate valdkondade eesmärkide

lõimumist  ühte õppe- ja kasvatustegevusse, kuid jälgib siiski, et igal nädalal käsitletaks kõiki õppe- ja kasvatustegevuse valdkondi.

Õppe- ja kasvatustegevuse kavandamisel arvestab õpetaja lapse individuaalsust, arengutaset, vanust ning lapse huve. Õppesisu valikul lähtutakse järgmistest põhimõtetest – lähemalt kaugemale, üksikult üldisemale ja lapse lähimast arengutsoonist.

Rühma õppe- ja kasvatustegevus kavandatakse õpetajate poolt aasta ja nädalate kaupa.

 • Aasta tegevuskavas esitatakse rühma liik ja eripära kirjeldus, koostöö lapsevanematega, lapse arengu jälgimise kava,  aasta eesmärgid valdkonniti, nädalateemad.
 • Nädalaplaanis esitatakse nädalateema, valdkondade eesmärgid, tegevused-mängud päevade lõikes,  individuaalse töö valdkonnad, koostöö lapsevanematega, üritused.

Rühma õppe- ja kasvatustegevuse kavandamine on paindlik ja võimaldab õpetajal teha vajadusel muudatusi. Tehtud muudatused kajastatakse rühma õppe- ja kasvatustegevuse päevikus.

Rühma päevakavad on koostatud arvestades laste arengut, vanust, rühma eripära,  tervislikkust ja tasakaalustatud päeva põhimõttel.

Rühma õppe- ja kasvatustegevus viiakse läbi esteetilises ja turvalises ning üksi ja ühistegevusi võimaldavas keskkonnas. Õppe- ja kasvatustegevus seotakse eelkõige kodukoha inimeste, looduse ja asutustega. Õpitavaga (objektid, nähtused) tutvutakse loomulikus keskkonnas.

Tegevuskoha valikul arvestatakse nii üldisi kui ka valdkondade õppe- ja kasvatustegevuse eesmärke, eri valdkondade sisude ja tegevuste lõimimist, tegevusteks vajalikke vahendeid ning õpetajate ja personali kaasamist.

Suveperioodil  1.juunist 31.augustini viiakse läbi võimalikult palju õuesõppetegevusi.

Õppe- ja kasvatustegevuse läbiviimise põhimõtted

 • Lapse individuaalsuse ja tema arengupotensiaali arvestamine;
 • Lapse tervise hoidmine ja edendamine;
 • Lapse liikumisvajaduse rahuldamine;
 • Lapse loovuse toetamine;
 • Mängu kaudu õppimine;
 • Humaansete ja demokraatlike suhete väärtustamine;
 • Lapse arengut ja sotsialiseerumist soodustava keskkonna loomine;
 • Lapsele turvatunde ja eduelamuste tagamine;
 • Üldõpetusliku tööviisi rakendamine;
 • Kodu ja lasteasutuse koostöö;
 • Eesti kultuuritraditsioonide väärtustamine ja teiste kultuuride eripäraga arvestamine;
 • Lapse arengu toetamine lasteaias on meeskonnatöö;
 • Õpikeskkond on lapsekeskne;
 • Oluline on sallivus isiksuslike, rahvuslike, arenguliste ja teiste erinevuste suhtes;
 • Oluline on viisakus ja sõbralikkus suhtlemisel ning käitumises;
 • Laste päeva planeerimisel arvestatakse tasakaalustatud päeva põhimõtteid

Õppe- ja kasvatustegevuse sisu ja lapse arengu eeldatavad tulemused õppekava läbimisel

Õppe- ja kasvatustegevuse sisu lähtub koolieelse lasteasutuse riiklikust õppekavast, on vastavuses Tallinna Männikäbi Lasteaia õppe- ja kasvatuseesmärkidega, arvestab üldtunnustatud pedagoogilisi printsiipe ja konkreetses rühmas laste arengut ja eripära.

Õppe- ja kasvatustegevuse sisu kajastub rühmade aasta tegevuskavades, eesmärgid ja eeldatavad tulemused on antud põhivaldkondade kaupa õppekava lisades.

Õppekava erinevate valdkondade eesmärgid igale vanuserühmale on toodud õppekava lisades 1 – 6.

Viimati muudetud: 20.09.2017