01.09.2020

Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada

Lugupeetav koolipere!

Soovime kõigile tegusat ja edukat uut 2020/2021. õppeaastat! Eelmise õppeaasta lõpp oli ebatavaline. Ilmtingimata jääb kauaks meelde distantsõppe kogemus, oma aja planeerimine, õppematerjali iseseisev omandamine õpetajate juhendite järgi, oskus operatiivselt reageerida ja lahendusi leida ning palju muud. Algav õppeaasta ei ole ka päris sarnane varasematega, ei Eestis ega ka mujal maailmas. Seoses COVID-19 levikuga on kooli töökorraldus mitmeti teistsugune ja me peame omama muuhulgas valmidust, vajadusel minna osaliselt või täielikult distantsõppele. Ning mis on peamine - hoolida üksteisest. Seetõttu palume kõigilt koolipere osapooltelt mõistvat suhtumist ja koolis kehtestatud reeglitest ja põhimõtetest kinnipidamist. See aitab kaitsta meid haiguse ja selle leviku eest. COVID-19 viirus pole kuhugi kadunud. See oli ja on ka praegu ning me peame õppima sellega elama meie ühiskonnas. Kuid paljuski meie edaspidine koosviibimine ja kontaktõpe sõltuvad ainult meist. Me kutsume teid kohusetundlikult ja tähelepanelikult suhtuma oma tervisesse, haigestumise korral tuleb jääda koju; järgida hügieeni üldreegleid ja vältida inimeste suures kogunemises viibimist, soetada endale vahetusjalatsid, spordijalatsid ei ole vahetusjalatsid. Hoone puhtus suurel määral sõltub meist. Uuel õppeaastal hakkab koolis õppima ca 885 õpilast ja klassikomplekte on 33. See asjaolu seabki meid raskesse olukorda, sest COVID-19 hoidumise üks põhitingimus on piisava vahemaa hoidmine inimeste vahel.

Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.

LAPSEVANEMAD JA ÕPILASED

 1. Kui olete viibinud enne kooliaasta algust välisreisil, siis jälgige nimekirja maadest, mille puhul tuleb viibida 14 päevases karantiinis. Karantiini ajal kooli mitte tulla. Karantiinis olekust teavitada klassijuhatajat. Infot riikidest võib vaadata siit:
  https://vm.ee/et/teave-riikide-ja-liikumispiirangute-kohta-eestisse-saabujatele
 2. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, eriti riikidesse, kus on kõrge nakkuskordaja ja mille kohta on kehtestatud karantiinikohustus.
 3. Haigena kooli mitte tulla! Vähemategi külmetus/viirushaiguste tunnuste ilmnemisel (nohu või köha või palavik) jääb õpilane kindlasti koju. Edasise osas konsulteerida perearstiga, taotleda COVID-19 testi tegemist.
 4. Kui peres on avastatud COVID-19 haigestunu, siis jääb õpilane koju ja tuleb kooli pärast seda, kui arst on selleks loa andnud, so peale isolatsioonis olemist ja negatiivse testi tulemuse saamist. Lapsevanem informeerib sellest klassijuhatajat.
 5. Kui õpilase COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja antud klassi õpilasi ja vanemaid, õppealajuhatajat ja direktorit. Klass jääb kaheks nädalaks kodusesse karantiini. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi ja kooli tohib tulla alles peale negatiivse tulemuse saamist.
 6. Kui õpilane tunneb koolipäeva jooksul, et ta on haigestunud, tunneb ennast halvasti, peab ta pöörduma kohe kooliõe poole, kes järgib kehtestatud isoleerimise nõudeid ning teavitab seejärel vastava kooliastme õppejuhi, klassijuhatajat, lapsevanemat.
 7. Saabudes koolimajja, enne garderoobi sisenemist, desinfitseerida käed desojaamas. Õppepäeva jooksul, sh peale WC kasutamist, enne söömist, pesta korduvalt käsi vee ja seebiga. Soovitav on võtta kaasa isiklik pudel desinfitseeriva kätegeeliga, mida saab vajadusel kasutada.
 8. Nii palju kui võimalik hoida õpilastega, kes on teistest klassidest, distantsi. Vähendada aktiivset suhtlemist teiste klasside õpilastega nii koolis kui väljaspool seda. Vältida ilma põhjuseta koolimajas liikumist. Saabuda kooli tunniplaanis määratud ajaks, tundide lõppedes lahkuda koolimajast.
 9. Lastevanematel ei ole lubatud koolimajja siseneda, v.a. kui on kokku lepitud õpetajaga või juhtkonna liikmega (eelregistreerimine). Õpetaja informeerib kohtumisest korrapidaja-administraatorit ja tuleb lapsevanemale infolaua juurde vastu. Lapsevanemal on rangelt soovitatav kanda koolimajas viibides meditsiinilist maski.
 10. Õpilastel, kes kuuluvad riskigruppi või kelle peres on riskigruppi kuuluvaid pereliikmeid või, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski. Lapsevanemal on õigus taotleda lapsele koduõpet.
 11. Vanemate klasside õpilastel on soovitatav kasutada koroonaäppi.
 12. Distantsõppel viibimise ajal on õpilasel vajalik arvuti, mis võimaldab videotundides osalemist (mikrofon, kaamera). Vajadusel saab lapsevanem/õpilane arvutit laenutada koolist ja võtta enda vastutavale hoiule distantsõppe ajaks.

KOOLI TÖÖTAJAD

 1. Haigena ja külmetus/viirushaigustunnus(t)e ilmnemisel kooli mitte tulla. Perearstilt taotleda COVID-19 testi tegemist.
 2. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit, ennekõike riikidesse, kus on kõrge haiguskordaja. Lähetusi välisriikidesse ei toimu.
 3. Jälgida ja tuletada õpilastele igapäevaselt meelde käte pesemise ja vahemaa hoidmise vajadust.
 4. Vähendada kolleegidevahelisi otsekontakte, kasutada rohkem e-suhtlust, suhtlemisel järgida võimalusel 2+2 põhimõtet.
 5. Riskirühma kuuluvad õpetajad või õpetajad, kes seda soovivad, on soovitatav kasutada isikukaitsevahendeid (nt kaitsemaski, visiiri).
 6. Kui õppetunnis või vahetunnis märkab õpetaja haigustunnusega last, tuleb ta suunata kohe kooliõe juurde, informeerida sellest klassijuhatajat või vastava kooliastme õppejuhi.
 7. Jälgida, et klassiruum, kus klassiga viibitakse, oleks alati tuulutatud, võimalusel hoida aknad avatud ka tunni ajal.
 8. Lastevanematega suhtlemiseks, koosolekute korraldamiseks, kasutada ennekõike e-kanaleid.
 9. Töös lähtuda ja pidada kinni koolis kehtestatud õppetöö korralduse põhimõtetest, mõista oma rolli ja vastutust nakkuse ennetamisel ja juhtumite käsitlemisel.
 10. Omada valmisolekut osalise distantsõppe või distantsõppe korraldamiseks, sh videotundide läbiviimiseks ning e-koosolekuteks Google Meet (või Microsoft Teams) keskkonnas.
 11. Soovitav on kasutada koroonaäppi https://www.hoia.me/

Päevakava ja õppekorralduse põhimõtted
https://www.tallinn.ee/est/mhum/Uudis-Paevakava-ja-oppekorralduse-pohimotted

Päevakava, reeglid ja õppekorralduse põhimõtted (vene keeles)
https://padlet.com/kool145/bwknauow1mkb