01.09.2020

Päevakava ja õppekorralduse põhimõtted

 • Koolimajja sisenetakse kahest uksest; peauksest ja vasakpoolse tiiva varuväljapääsu uksest.
 • Koolimajja sisenedes mõõdetakse sisenejate kehatemperatuuri.
 • Õppetöö koolis toimub statsionaarselt (roheline stsenaarium). Statsionaarse õppe puhul on prioriteediks 1.-6.kl sh juhul kui vanemate klasside õpilased on osaliselt/või täielikult distantsõppel.
 • Tundide ajad: https://www.tallinn.ee/est/mhum/oppetundide-ajad
 • Distantsõpet (kollane ja punane stsenaarium) viiakse läbi eraldi tunniplaani alusel, kus on sätestatud kohustuslike Google Meet (või Teams) keskkonnas toimuvate on-line/ või videotundide maht õppeaineti.
 • Kui klassis on tuvastatud COVID-19 haigestumine, saadetakse klass kodusesse isolatsiooni ja distantsõppele kaheks nädalaks.
 • Arvestades kooli suurust, on eesmärk nii palju kui võimalik tagada astmeline töökorraldus, hajutatus, mis vähendaks õpilastevahelisi kontakte ja ülerahvastatust üldkasutatavates ruumides.
 • Koolipäeva algus on hajutatud: 4.-12.klassides tunnid algavad kell 8:00. 1.-3.klassides tunnid algavad kell 9:00.
 • Tunni alustamiseks antakse kaks kella: esimese kellaga õpilane valmistub tunniks, teise kellaga õpetaja alustab tundi.
 • Õpilastele ja õpetajatele kehtiv päevakord lähtub direktori poolt kinnitatud tunniplaanist.
 • Igal klassil on oma koduklass, õppeprotsess toimub koduklassides (va rühmatundidega ained ja oskusained), et kindlustada vähem liikumist ruumide vahel, liiguvad üldjuhul õpetajad. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad peamiselt õues.
 • Toitlustamine: https://www.tallinn.ee/est/mhum/Toitlustamine-9
 • 1.-6.klasside pikapäeva- ja arendusrühmade töö toimub vastavalt õppejuhi poolt koostatud töögraafikule.
 • Lisa-, konsultatsiooni-, järelvastamis- ja ringitunnid toimuvad vastavalt õppejuhi poolt koostatud töögraafikule. Kontakt ja on-line konsultatsioonid toimuvad ajavahemikul kell 14:00-17:00 eelregistreerimisega: teisipäev – sotsiaalained ja vene keel; kolmapäev – eesti keel ja võõrkeeled; neljapäev – reaal- ja loodusained; reede – oskusained. Konsultatsiooniaeg on kõikidele õpetajatele kokku lepitud kindla ajakava ja ruumiplaaniga. Kokkuleppel õpetajaga konsultatsiooni kooliruumes läbi ei viida. Muudel aegadel konsultatsiooni läbiviimine koolis kooskõlastatakse õppejuhiga. Konsultatsioonide ja järelvastamise eelregistreerimisel jälgitakse ruumide täituvust. Järelvastamised toimuvad esmaspäeviti ajavahemikul kell 14:00-17:00 eelregistreerimisega.
 • Aulas, võimlas ja tantsuklassis toimuvad üritused arvestusega, et ruumi täituvus on 50%. Üritused võivad toimuda tavapärasest väiksemates gruppides hajutatuse põhimõtet järgides.
 • Liikumine koolis: õpilased õpivad koolis koduklassides vastavalt nimekirjale; õpilased viibivad põhiliselt ka vahetundides koduklassis; õpilaste liikumist vahetundide ajal reguleerib klassi- või aineõpetaja; õpilaste liikumist koridorides reguleerivad kõik sellel korrusel olevad õpetajad (kõik õpetajad on korrapidajad); ainekabinettide vaheline liikumine toimub esimese kellaga; korruste vaheline liikumine toimub üles parema tiiva ja alla vasaku tiiva kaudu (tiib määratletakse asendist näoga kooli poole); sööklasse liikumine toimub läbi garderoobi: minek läbi garderoobi parema, tulek läbi vasaku poole (parempoolne liikumine); sööklasse ja garderoobi liikumine füüsika-, bioloogia-, tüdrukute tööõpetuse- ja arvutiklassist ning aulast toimub läbi aula ja söökla vahelise trepi kaudu.
 • Vahetundide korraldamist ning ruumide tuulutamist reguleerivad aineõpetajad;
 • Vajadusel ja viiruse ohu kasvades on ühel päeval nädalas 7.-12.klasside õpilastele õppetöö korraldatud kodus distantsõppena.
 • Gümnaasiumiastmes suureneb e-valikkursuste arv.
 • Hea ja väga hea õppeedukusega gümnaasiumiastme õpilastel on võimalik taotleda õppetöös osalemiseks individuaalgraafikut, mis ei nõua igapäevaselt koolis viibimist. Õpilane peab pöörduma klassijuhataja poole.

Päevakava, reeglid ja õppekorralduse põhimõtted (vene keeles)
https://padlet.com/kool145/bwknauow1mkb