Õpilasesindus

Õpilasesinduse protokollid saab vaadata siit:
https://drive.google.com/drive/folders/1Nwq7NXL7ctJLXhzMKC7IjFR04uZVbFp_

ÕPILASESINDUSE TEGEVUSE EESMÄRGID 2020/2021. ÕPPEAASTAL

  • Esindada ja kaitsta kooli õpilaste huve, vajadusi ja seaduslikke õigusi.
  • Arendada koostööd õpilaste, õpetajate ja kooli juhtkonna vahel.
  • Järgida ja arendada kooli traditsioone.
  • Koostöös huvijuhiga ja õpetajatega korraldada ühisüritusi, konkursse, võistlusi ja leida võimalust vaba aja sisustamiseks.
  • Esindada õpilaskonda koolisisestes suhetes ning suhetes rahvuslike ja rahvusvaheliste organisatsioonide, asutuste ja isikutega.
  • Õpilasesinduse rolli suurendamine kooli kodukorra nõuete järgimisel, koolikultuuri arendamisel Läbi viia õpilaste turvalisust toetavaid ainetunde, klassijuhataja tunde, klassiväliseid üritusi: turvalisus internetis, ohutu interneti nädal, KIVA tunnid, sõltuvused, keskkonnahoid.
  • Lõimida klassi- ja kooliväline tegevus õppetegevusega.

Viimati muudetud: 21.10.2020