Mustamäe LOV komisjonid

Ettevõtluskomisjon

Tallinna põhimääruse § 88 lg 1 p 12 ja 13, Tallinna Linnavolikogu 08.04.2010 määrusega nr 21 kinnitatud "Tallinna linnale kuuluva rajatise või selle osa kaubandustegevuseks kasutusse andmise kord" § 6 lg 3 , Tallinna Linnavolikogu 17.06.2010 määrusega nr 33 kinnitatud "Reklaami või teabe eksponeerimiseks ehitise pinna kasutusse andmise kord" § 10 alusel.
Ettevõtluskomisjoni eesmärk on ettevõtluse arendamine ning kaubandus-teenindusettevõtete tegevuse reguleerimise vajadus Mustamäe linnaosas. Ettevõtluskomisjoni ülesannete hulka kuulub ettevõtlusega, tänavakaubandusega ja reklaamindusega seonduvate küsimuste lahendamine.

Esimees:  Tarmo Richard Klamp - linnaosa vanema asetäitja
Aseesimees: Urmas Kõpp - linnamajanduse osakonna juhataja
Liikmed:
Maksim Volkov - linnaosakogu esimees
Rita Roosnupp - linnamajanduse osakonna vanemspetsialist

Komisjoni tööd korraldab linnamajanduse osakonna vanemspetsialist Rita Roosnupp.

 

Eluasemekomisjon

Eluasemekomisjon moodustatakse Mustamäe linnaosa ja linnaosa valitsuse põhimääruse § 26 lg 1 ja tulenevalt Tallinna Linnavalitsuse 07.05.2003 määrusega nr 39 "Linna eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra, linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökorra ning eluruumi üürimist taotleva isikuna arvelevõtmise avalduse vormi kinnitamine" lisa 2 "Linnaosa eluasemekomisjoni põhimääruse ja töökord p 4-8.
Linnaosa eluasemekomisjoni ülesanne on eluruumi üürimist taotlevate isikute arvelevõtmise otsustamine, ettepanekute tegemine asustamata munitsipaaleluruumide ja sotsiaaleluruumide üürile andmise kohta.

Esimees: Tarmo Richard Klamp - linnaosa vanema asetäitja
Aseesimees: Maksim Volkov - linnaosakogu liige
Liikmed:
Svetlana Baltina - linnavolikogu linnavarakomisjoni poolt esitatud liige
Vladimir Rusnak - linnavolikogu sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni poolt esitatud liige
Enn-Toivo Annuk - linnavolikogu korra- ja tarbijakaitsekomisjoni poolt esitatud liige
Urmas Kõpp - linnamajanduse osakonna juhataja

Komisjoni sekretär: Helena Heinsoo - linnamajanduse osakonna vanemspetsialist

 

Mittetulundustegevuseks toetuse taotluste läbivaatamise komisjon

Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 57 lg 5 alusel ja kooskõlas Tallinna põhimääruse § 104 lg 5 p 5, Mustamäe Linnaosa Valitsuse põhimääruse § 8 lg 1 ja Tallinna Linnavolikogu 24.01.2013 määruse nr 1 "Mittetulundustegevuse toetuse andmise korra" § 8 lg 1 p1.
Kultuuri-, spordi- ja noorsootööprojektide rahastamise taotlemise aluspõhimõtted on välja töötatud Tallinna Linnavalitsuse poolt, millest lähtub komisjon Mustamäe Linnaosa Valitsusse laekunud toetuse taotluse läbivaatamisel. Toetuse jagamisel arvestatakse vajadust tagada kultuuri arendamiseks ettenähtud rahade kasutamise sihipärasus, kusjuures eelistatakse projekte, mis on olulised Mustamäe linnaosale ja elanikele.

Esimees: Inna Fjodorova - linnaosa vanema asetäitja
Aseesimees: Tarmo Richard Klamp - linnaosa vanema asetäitja
Liikmed:
Svetlana Minlibajeva - eelarve peaspetsialist
Aavo Vään - linnaosakogu aseesimees
Oksana Kalinskaja - linnaosakogu liiga

Komisjoni tööd korraldab ja koosolekuid protokollib jurist Aleksandra Lorvi.

Sotsiaalhoolekandekomisjon

Tallinna Linnavolikogu 29.11.2012 määrusega nr 27 "Sotsiaaltoetuste maksmise tingimused ja kord" § 8

Esimees: Tarmo Richard Klamp - linnaosa vanema asetäitja

Liikmed:
Aivi Kokk - sotsiaalteenuste talituse juhataja
Jelena Lutova - sotsiaaltoetuste talituse juhataja
Natalja Sokolova - linnaosakogu liige

 
Projekti "Fassaadid korda" rakendamiseks hindamiskomisjon

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 15.10.2009 määrusenr 38 projekti "Fassaadid korda" raames korterelamuid energiasäästlikumaks muutuvate korteriühistute toetamise kord § 7 lg 1 ja § 8 lg 1

Esimees: Tarmo Richard Klamp - linnaosa vanema asetäitja

Liikmed:
Urmas Kõpp - linnamajanduse osakonna juhataja
Margarita Lykke - arhitekt

Toetuse taotluse esitajate nõustajaks määrati arhitekt Margarita Lykke.
Taotluste vastuvõtmist korraldavaks teenistujaks määrati peaspetsialist Sirje Nõmmenn.
Komisjoni tööd korraldab linnamajanduse osakonna juhataja Urmas Kõpp.

Projekti "Hoovid korda" rakendamiseks hindamiskomisjon

Vastavalt kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 57 lg 5 alusel ja Tallinna Linnavalitsuse 19.12.2012 määruse nr 78 projekti "Hoovid korda" raames hoove korrastavate korteriühistute kord § 8 lg 1 ja § 9 lg 1

Esimees: Tarmo Richard Klamp - linnaosa vanema asetäitja

Aseesimees: Urmas Kõpp - linnamajanduse osakonna juhataja

Liikmed:
Margarita Lykke - arhitekt

Taotluste vastuvõtmist korraldavaks teenistujaks määrati linnamajanduse osakonna juhataja Urmas Kõpp.

 

Viimati muudetud: 23.07.2020