Detailplaneeringud

 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Vabaduse pst 169a kinnistu detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu, millega soovitakse Tallinna Linnavolikogu 04. mai 2017 otsusega nr 47 vastu võetud Nõmme linnaosa üldplaneeringus väärtuslikuks hinnatud hoone lammutada ning ehitada uus elamu.

  Vabaduse pst 169a kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavolikogu 07.03.1996 otsusega nr 19 kehtestatud Lemmiku tn, Vabaduse pst ja Sõbra tn vahelise kvartali detailplaneeringus. Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitati 16.01.2019 projekteerimistingimuste taotlus nr 1911002/00518 Vabaduse pst 169a kinnistu osas kehtiva detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks.

  Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud hoonestusala (alus ehitusseadustik § 27 lg 4 p 2) ning muudetakse elamu arhitektuurilisi, ehituslikke ja kujunduslikke tingimusi (alus ehitusseadustik § 27 lg 4 p 4).

  Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja lisamaterjalidega saab tutvuda alates 21. maist kuni 5. juunini 2019 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, samuti ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee ja PT taotluse nr 1911002/00518 ning projekteerimistingimuste eelnõuga Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP000270#tab35 (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima). Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

  Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

  Info tel 645 7300, Alice Laanemägi, Nõmme arhitekt

 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Nõmme linnaosas 0,73 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu (KOOTPLAAN OÜ töö nr H-178 15).

  Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavolikogu 4. oktoobri 2018 otsusega nr 137.  

  Planeeritud ala asub Nõmme linnaosas Pääsküla asumis Pärnu maantee, Kadaka tee ja Rohula tänava ringristmiku ja raudtee vahelisel alal, Pärnu maantee ääres.

  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada sotsiaalmaa sihtotstarbega Pärnu mnt 441 kinnistu üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, üheks üldkasutatava maa või transpordimaa sihtotstarbega ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni 3 maapealse (2 täiskorruse ja katusekorrusega) ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ning kahe 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

   Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 1. maist kuni 1. juunini 2018:

   Lisainfo telefonil 640 4793 ja 645 7300.

 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Pääsküla raudteejaama täiendava rööpapaari projekteerimistingimuste eelnõu.

  Aktsiaselts Eesti Raudtee esitas 04.10.2018 ehitisregistris projekteerimistingimuste taotluse nr 1811002/10101 täiendava rööpapaari rajamiseks Pääsküla raudteejaama ja Keila-Tallinn raudtee 91,1-91,6 km. Täiendava rööpapaari rajamisega laieneb raudtee kaitsevöönd.

  Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja lisamaterjalidega saab tutvuda alates 2. aprillist kuni 16. aprillini 2019 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees.

  Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.

  Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

  Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

  Info tel 645 7300, Alice Laanemägi, Nõmme arhitekt

 • Nõmme Linnaosa Valitsus korraldab Nõmme linnaosas 28,26 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Silikaltsiidi tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu (K-Projekt Aktsiaseltsi töö nr 10339) avaliku arutelu.

  Silikaltsiidi tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 19. detsembri 2018 korraldusega nr 1861-k.

  Planeeritud maa-ala asub Nõmme linnaosas Männiku asumi äri- ja tootmisalade piirkonnas Silikaltsiidi tänava ja Tallinn-Viljandi raudtee vahelisel alal.

  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada tootmismaa sihtotstarbega Silikaltsiidi tn 8 kinnistu ja moodustada 22 äri- ja/või tootmismaa, 1 tootmismaa, 3 sotsiaalmaa (üldmaa), 6 transpordimaa ning 1 äri- ja/või tootmismaa või transpordimaa sihtotstarbega krunti ning määrata ehitusõigus 65 hoone ehitamiseks, millest äri‑ ja/või tootmishooned võivad olla kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega ning pumbamaja ja alajaamahooned 1-korruselised. Silikaltsiidi tn 8a tootmismaa sihtotstarbega kinnistule määratakse ehitusõigus 4 alajaamahoone ehitamiseks, mis võivad olla kuni 2‑korruselised.  Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

  Nõmme Linnaosa Valitsus korraldas Silikaltsiidi tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku alates 5. veebruarist 2019 kuni 19. veebruarini 2019, mille kohta avaldati teade 17. jaanuari 2019 ajalehes „Eesti Päevaleht“, 21. jaanuari 2019 ajalehes „Pealinn“ ja Tallinna veebilehel. Kõiki puudutatud isikuid teavitati 17. jaanuaril 2019 planeeringu avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast tähtkirjaga.

  Silikaltsiidi tn 8 ja 8a kinnistute detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati Nõmme Linnaosa Valitsusele mitmeid ettepanekuid antud detailplaneeringu muutmiseks või täiendamiseks.

  Detailplaneeringuga avalik arutelu toimub 18. aprillil 2019 kell 16:00 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, II korruse saalis.

  Lisainfo telefonil 640 4793 ja 645 7300

 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Nõmme linnaosas 0,46 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu mnt 328 ja 328a kinnistute detailplaneeringu (RUUM JA MAASTIK OÜ töö nr 04/16).

Pärnu mnt 328 ja 328a kinnistute detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavolikogu 21. veebruari 2019 otsusega nr 32.  

Planeeritud ala asub Nõmme keskuses Pärnu maantee ja Vana-Mustamäe tänava nurgal.

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on moodustada Pärnu mnt 328 ja Pärnu mnt 328a kinnistute liitmisel ja maakasutuse sihtotstarvete muutmisel kuni 70% ulatuses elamumaa ja vähemalt 30% ulatuses ärimaa sihtotstarbega krunt ning määrata krundile ehitusõigus olemasoleva kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega hoone rekonstrueerimiseks äriruumidega korterelamuks ning uue kuni 5 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äriruumidega korterelamu ja 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus antud ala heakorrastuse ja haljastuse, juurdepääsude, parkimise ning tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 9. aprillist 2019 kuni 7. maini 2019:

Lisainfo telefonil 640 4793 ja 645 7300.

Lisateavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated.

 

Viimati muudetud: 06.05.2019