Detailplaneeringud

 • Nõmme linnaosas 0,22 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu detailplaneering (Osaühing Entec Eesti töö nr 982/13) on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 8. augusti 2018 korraldusega nr 1112-k. Planeeritud Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu paikneb Nõmme keskuses. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu ärimaa sihtotstarbe muutmine vähemalt 75% elamu- ja kuni 25% ärimaaks ning ehitusõiguse määramine kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äri- ja eluhoone ehitamiseks. Moodustatakse ka üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

  Nõmme Linnaosa Valitsus korraldas Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu  detailplaneeringu avaliku väljapaneku alates 25. septembrist kuni 9. oktoobrini 2018, mille kohta avaldati teade 5. septembri 2018 ajalehes „Postimees“, 10. septembri 2018 ajalehes „Pealinn“ ning Tallinna veebilehel: https://www.tallinn.ee/est/ametlikud-teated?id=13856. Kõiki puudutatud isikuid teavitati 10. septembril 2018 planeeringu avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast tähtkirjaga.

  Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati kaks ettepanekut planeeringu muutmiseks.

  Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu  detailplaneeringu avalik arutelu toimus 22. novembril 2018, mille kohta avaldati teade 19. novembri 2018 ajalehes „Postimees“, 19. novembri 2018 ajalehes „Pealinn“ ning Tallinna veebilehel: https://www.tallinn.ee/est/ametlikud-teated?id=14024. Vastuväidete esitajaid teavitati 7. novembril 2018 planeeringu avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast tähtkirjaga. Avalikul arutelul lepiti kokku ka täiendava avaliku arutelu koht ja aeg.

  Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu  detailplaneeringu täiendav avalik arutelu toimus 13. detsembril 2018, mille kohta avaldati teade 27. novembri 2018 ajalehes „Postimees“, 3. detsembri 2018 ajalehes „Pealinn“ ning Tallinna veebilehel: https://www.tallinn.ee/est/ametlikud-teated?id=14049. Kõiki puudutatud isikuid teavitati 4. detsembril 2018 planeeringu avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast tähtkirjaga.

  Avalike arutelude ning sellele järgnenud edasise koostöö tulemusena lasi Tallinna Linnaplaneerimise Amet detailplaneeringut täpsustada, kuid kirjalikud ettepanekud esitanud isikud jäid oma seisukohtade juurde.

  Nõmme Linnaosa Valitsus ettepaneku kohaselt seatakse planeeringuga arhitektuurikonkursi koostamise nõue.

Lisateavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated.

 

Viimati muudetud: 10.06.2019