Detailplaneeringud

 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Nõmme Keskuse detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu, millega soovitakse Pärnu mnt 265 kinnistule püstitada ühe maa-aluse korruse ning nelja maapealse korrusega äriruumidega korterelamu.

  Pärnu mnt 265 kinnistu asub alal, mille ehitusõigus on määratud Tallinna Linnavolikogu 19.06.2008 otsusega nr 139 kehtestatud Nõmme Keskuse detailplaneeringus. Tallinna Linnaplaneerimise Ametile esitati 16.04.2019 projekteerimistingimuste taotlus nr 1911002/03742 Pärnu mnt 265 kinnistu osas kehtiva detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks.

  Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud Pärnu mnt 265 kinnistu ehitise kasutamise otstarvet vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punktile 1, hoonestusala tingimusi vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõike 4 punktile 2, arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 4 punktile 4 haljastuse ja liikluskorralduse lahendust vastavalt ehitusseadustiku § 27 lõikele 4 punktile 7.

  Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja lisamaterjalidega saab tutvuda alates 3. septembrist kuni 17. septembrini 2019 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, samuti ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee ja PT taotluse nr 1911002/03742 ning projekteerimistingimuste eelnõuga Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP016180#tab35 (dokumentide nägemiseks peab ID-kaardiga sisse logima). 

  Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev.

  Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata.

  Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).
  Info tel 645 7300, Alice Laanemägi, Nõmme arhitekt

 • Nõmme linnaosas 0,22 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu detailplaneering (Osaühing Entec Eesti töö nr 982/13) on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 8. augusti 2018 korraldusega nr 1112-k. Planeeritud Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu paikneb Nõmme keskuses. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu ärimaa sihtotstarbe muutmine vähemalt 75% elamu- ja kuni 25% ärimaaks ning ehitusõiguse määramine kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äri- ja eluhoone ehitamiseks. Moodustatakse ka üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

  Nõmme Linnaosa Valitsus korraldas Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu  detailplaneeringu avaliku väljapaneku alates 25. septembrist kuni 9. oktoobrini 2018, mille kohta avaldati teade 5. septembri 2018 ajalehes „Postimees“, 10. septembri 2018 ajalehes „Pealinn“ ning Tallinna veebilehel: https://www.tallinn.ee/est/ametlikud-teated?id=13856. Kõiki puudutatud isikuid teavitati 10. septembril 2018 planeeringu avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast tähtkirjaga.

  Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati kaks ettepanekut planeeringu muutmiseks.

  Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu  detailplaneeringu avalik arutelu toimus 22. novembril 2018, mille kohta avaldati teade 19. novembri 2018 ajalehes „Postimees“, 19. novembri 2018 ajalehes „Pealinn“ ning Tallinna veebilehel: https://www.tallinn.ee/est/ametlikud-teated?id=14024. Vastuväidete esitajaid teavitati 7. novembril 2018 planeeringu avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast tähtkirjaga. Avalikul arutelul lepiti kokku ka täiendava avaliku arutelu koht ja aeg.

  Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu  detailplaneeringu täiendav avalik arutelu toimus 13. detsembril 2018, mille kohta avaldati teade 27. novembri 2018 ajalehes „Postimees“, 3. detsembri 2018 ajalehes „Pealinn“ ning Tallinna veebilehel: https://www.tallinn.ee/est/ametlikud-teated?id=14049. Kõiki puudutatud isikuid teavitati 4. detsembril 2018 planeeringu avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast tähtkirjaga.

  Avalike arutelude ning sellele järgnenud edasise koostöö tulemusena lasi Tallinna Linnaplaneerimise Amet detailplaneeringut täpsustada, kuid kirjalikud ettepanekud esitanud isikud jäid oma seisukohtade juurde.

  Nõmme Linnaosa Valitsus ettepaneku kohaselt seatakse planeeringuga arhitektuurikonkursi koostamise nõue.

Lisateavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated.

 

Viimati muudetud: 06.08.2019