Detailplaneeringud

 

 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Nõmme linnaosas 0,43 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Vete tn 27 ja 29 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu (Arhitektuuribüroo Korrus Osaühing töö nr DP 060/14). Vete tn 27 ja 29 kinnistute ning lähiala detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2018 korraldusega nr 367-k. Planeeritav ala asub Nõmme linnaosas Vete ja Padu tänavate vahelisel alal ja külgneb põhja-kirde-lääne suunal Nõmme-Mustamäe maastikukaitsealaga ning idast Vete tn 25 kinnistuga. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaa ning Vete tn 27 ja 29 kinnistute piiride muutmise teel moodustada üks elamumaa ja kaks transpordimaa krunti. Elamumaa krundile määrata ehitusõigus kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega pereelamu ning kahe 1‑korruselise abihoone ehitamiseks ning transpordimaa kruntidele avalikult kasutatava tee kavandamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 24. aprillist kuni 08. maini 2018: Tallinna Linnavalitsuse      teenindusbüroos, Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis; Nõmme Linnaosa Valitsuse      ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees; elektrooniliselt Tallinna      planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP038080. Lisainfo telefonil 640 4793 ja 645 7300

 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Raudtee tn 109 kinnistu osas kehtiva detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringus käsitletud: 1. hoonestusala, mida võib nihutada kuni 10%, (alus: ehitusseadustik § 27 lg 4 p 2). 2. abihoone kõrgust, mida võib suurendada kuni 10% (alus: ehitusseadustik § 27 lg 4 p Kõikide teiste nõuete ja näitajate osas peab ehitusprojekt vastama alal kehtivale detailplaneeringule. Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja lisamaterjalidega saab tutvuda alates 26. märtsist kuni 09. aprillini 2018 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, samuti Tallinna planeeringute registris http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=166482 

  Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Hommiku tn 4 kinnistu osas kehtiva detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringus määratud: Hommiku tn 4 kinnistu haljastuse ja liikluskorralduse põhimõtteid.

  Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja lisamaterjalidega saab tutvuda alates 19. märtsist kuni 02. aprillini 2018 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, samuti Tallinna planeeringute registris: http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=166418  

  Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Kadaka pst 112 kinnistu osas kehtiva detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringus määratud: Hoonestusala, mida võib nihutada, suurendada ja vähendada kuni 10%      vastavalt projekteerimistingimuste taotlusega koos esitatud eskiisile. Hoone arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Haljastuse, heakorra ja liikluskorralduse põhimõtteid. Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja lisamaterjalidega saab tutvuda alates 19. märtsist kuni 02. aprillini 2018 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees, samuti Tallinna planeeringute registris http://ehitus.tallinn.ee/tpr/Start.aspx?PageName=Menetlus&MLiik=PT&MID=166382

  Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3). Info tel 645 7310 Mart Miidu.

 • Nõmme linnaosa valitsus annab teada: 13.02. – 27.02.2018 avalikustab Nõmme Linnaosa Valitsus  Pärnu mnt 463 kinnistu detailplaneeringu, mille koostamise eesmärk on tootmismaa sihtotstarbega Pärnu mnt 463 kinnistu ümber kruntida ja moodustada äri- ja/või tootmismaa sihtotstarbega krundid ja transpordimaa sihtotstarbega krunt ning määrata ehitusõigus kuni 4-korruseliste äri- ja/või tootmishoonete ehitamiseks. Detailplaneeringu lahendusega saab tutvuda Nõmme Majas Valdeku tn 13 esimese korruse teenindussaalis. Digitaalsete materjalidega saab tutvuda Tallinna planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP040910

 • Tallinna Linnaplaneerimise Amet teatab. Tallinna Linnaplaneerimise Amet korraldas 29. maist kuni 31. augustini 2017 Nõmme linnaosa üldplaneeringu avaliku väljapaneku. Täiendav üldplaneeringu avalik arutelu toimub 14. veebruaril Nõmme Majas, Valdeku tn 13 (sissepääs külguksest), II korruse aulas algusega kell 18:00. Arutelu põhiteemaks on Hiiu elevaatoriala struktuurplaan. Üldplaneeringuga määratakse kindlaks Nõmme linnaosa ruumilise arengu põhisuunad, teede ja taristu asukohad ning üldised maakasutus- ja ehitustingimused. Üldplaneeringus täpsustatakse elamualade, ettevõtlus- ja tootmisalade, avalikult kasutatavate ja sotsiaalobjektide alade, rohealade jms paiknemist, arvestades seadustes kehtestatud piiranguid. Üldplaneeringu tingimused on aluseks detailplaneeringute koostamisel ja projekteerimisel. Üldplaneeringuga määratavad põhimõtted ja tingimused on esitatud planeeringu tekstilises osas ja  kaartidel. Üldplaneeringuga on võimalik tutvuda Tallinna linna koduleheküljel aadressil http://www.tallinn.ee/est/ehitus/Nomme-linnaosa-uldplaneering Täiendav info: Olari Kärmas / olari.karmas@tallinnlv.ee / Tel: 6404748 ja Jaak-Adam Looveer / jaak-adam.looveer@tallinnlv.ee / Tel: 6404736

Info tel 645 7300, Alice Laanemägi

Lisateavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated.

 

Viimati muudetud: 27.03.2018