Detailplaneeringud

 • Nõmme Linnaosa Valitsus korraldab Nõmme linnaosas 0,22 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu detailplaneeringu (Osaühing Entec Eesti töö nr 982/13) täiendava avaliku arutelu.

  Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 8. augusti 2018 korraldusega nr 1112-k.

  Planeeritud Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu paikneb Nõmme keskuses.

  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu ärimaa sihtotstarbe muutmine vähemalt 75% elamu- ja kuni 25% ärimaaks ning ehitusõiguse määramine kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega äri- ja eluhoone ehitamiseks. Moodustatakse ka üks transpordimaa sihtotstarbega krunt. Lisaks antakse detailplaneeringus heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise põhimõtteline lahendus.

  Nõmme Linnaosa Valitsus korraldas Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku alates 25. septembrist 2018 kuni 9. oktoobrini 2018, mille kohta avaldati teade 5. septembri 2018 ajalehes „Postimees“, 10. septembri 2018 ajalehes „Pealinn“ ja Tallinna veebilehel. Kõiki puudutatud isikuid teavitati 10. septembril 2018 planeeringu avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast tähtkirjaga.

  Jaama tn 6 // Kõver tn 5 kinnistu detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati Nõmme Linnaosa Valitsusele mitmeid ettepanekuid antud detailplaneeringu muutmiseks või täiendamiseks.

  Detailplaneeringuga avalik arutelu toimus 22. novembril 2018 kell 16:00 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, II korruse saalis. Avalikul arutelul lepiti kokku, et planeeringu koostaja esitab täiendavaks aruteluks selgitavaid ning illustreerivaid lisamaterjale.

  Täiendav detailplaneeringu avalik arutelu toimub 13. detsembril 2018 kell 16:00 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, II korruse saalis.

  Lisainfo telefonil 640 4793 ja 645 7300.
 • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Nõmme linnaosas 0,73 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneeringu (KOOTPLAAN OÜ töö nr H-178 15).

  Pärnu mnt 441 kinnistu detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavolikogu 4. oktoobri 2018 otsusega nr 137.  

  Planeeritud ala asub Nõmme linnaosas Pääsküla asumis Pärnu maantee, Kadaka tee ja Rohula tänava ringristmiku ja raudtee vahelisel alal, Pärnu maantee ääres.

  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on jagada sotsiaalmaa sihtotstarbega Pärnu mnt 441 kinnistu üheks ärimaa sihtotstarbega krundiks, üheks üldkasutatava maa või transpordimaa sihtotstarbega ja üheks transpordimaa sihtotstarbega krundiks ning määrata ärimaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni 3 maapealse (2 täiskorruse ja katusekorrusega) ja 1 maa-aluse korrusega ärihoone ning kahe 1-korruselise abihoone ehitamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

  Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 18. detsembrist kuni 8. jaanuarini 2018:

  Lisainfo telefonil 640 4793 ja 645 7300.

 • Nõmme Linnaosa Valitsus korraldab Nõmme linnaosas 4,45 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Külvi tn 27 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse (AB Dialoog OÜ töö nr 0105/2008) avaliku arutelu.

  Külvi tn 27 kinnistu detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavolikogu 18. oktoobri 2018 otsusega nr 142.

  Planeeritav ala asub Nõmme linnaosas Pääsküla asumis, Kalda ja Tihniku tänavate vahelisel alal.

  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on maatulundusmaa sihtotstarbega Külvi tn 27 kinnistu jagamine, mille tulemusena moodustada viis elamumaa krunti, mille igale krundile määratakse ehitusõigus 2-korruselise pereelamu ja ühe abihoone rajamiseks, tootmismaa krunt trafoalajaamale, transpordimaa krunt ja üldkasutatava maa krunt.

  Detailplaneeringus tehakse ettepanek muuta planeeritaval alal Tallinna Linnavolikogu 11. jaanuari 2001 määrusega nr 3 kehtestatud „Tallinna üldplaneeringust” tulenev maakasutuse juhtotstarve metsad, pargid ja looduslikud haljasalad osaliselt väikeelamute alaks.

  Detailplaneeringu eskiislahenduse avalik arutelu toimub 18. detsembril 2018 kell 16:00 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, II korruse saalis.

   

  Lisainfo telefonil 640 4793 ja 645 7300.

 • Vete tn 27 ja 29 kinnistute ning lähiala detailplaneeringu avaliku arutelu kokkuvõte

  Nõmme Linnaosa Valitsus korraldas detailplaneeringu avaliku väljapaneku alates 24. aprillist 2018 kuni 08. maini 2018. Detailplaneeringu avaliku väljapaneku kestel esitati üks ettepanek planeeringu muutmiseks.

  0,43 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Vete tn 27 ja 29 kinnistute ning lähiala detailplaneering (Arhitektuuribüroo Korrus Osaühingu töö nr DP060/14) on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 12. märtsi 2018 korraldusega nr 367-k.

  Detailplaneeringu koostamise eesmärk on reformimata riigimaa ning Vete tn 27 ja 29 kinnistute piiride muutmise teel moodustada üks elamumaa ja kaks transpordimaa krunti. Elamumaa krundile määrata ehitusõigus kuni 3 maapealse (sh katusekorrus) ja 1 maa-aluse korrusega pereelamu ning kahe 1‑korruselise abihoone ehitamiseks ning transpordimaa kruntidele avalikult kasutatava tee kavandamiseks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine.

  Nõmme Linnaosa Valitsus korraldas detailplaneeringu avaliku arutelu 14. juunil 2018, mille kohta avaldati teade 30. mai 2018 ajalehes „Postimees“ (lisatud), 04. juunil 2018 ajalehes „Pealinn“ (lisatud) ja Tallinna veebilehel https://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated?id=13642. Kõiki puudutatud isikuid teavitati 28. mail 2018 planeeringu avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast tähtkirjaga (kirja koopia, kviitungid ja kirjasaajate nimekiri lisatud (9 lehel). Detailplaneeringu avalikul arutelul esitati üks ettepanek planeeringu muutmiseks.

  Avalikul arutelul otsustati, et Nõmme Linnaosa Valitsus teeb Tallinna Linnaplaneerimise Ametile, Tallinna Transpordiametile ja Tallinna Kommunaalametile järgmised kompromissettepanekud:

  • Mitte kavandada perspektiivse Padu tänavamaa-ala koosseisu eraldiseisvat kergliiklusteed, kuna nii suurele osale Nõmmest kui ka Tähetorni ja Vete tänavate vahelisele kvartalile on iseloomulik tänavate lahendamine õuealadena, kus nii jalakäijate, kergliiklejate kui ka mootorsõidukite rahustatud liiklus toimub ühisel tänavamaa-alal. Vastav õueala märk paikneb Hoo tänava alguses (Tähetorni ja Hoo tänavate ristmikuala läheduses).

  Samuti on ei ole võimalik olemasoleva Padu tänava lõunaküljel antud kergliiklusteega jätkata, kuna antud alal asub kõrghaljastus ning Hoo tänava poolses osas on Padu tänavamaa laius alla 8 m, mis ei võimalda lahendada eraldi sõiduteed ja kõnniteed, säilitades seejuures ka tänavahaljastuse.

  • Juhul kui ametid peavad perspektiivse Padu tänava äärse kergliiklustee rajamist obligatoorseks, kavandada see perspektiivse Padu tänava metsapoolsesse serva ning ühendada Vete tänava äärse perspektiivse kergliiklusteega. Sel juhul teenindaks kergliiklustee Nõmme linnaosa üldplaneeringu järgset ulatuslikku roheala ning toimiks osana rohevõrgustikust.

  Juhul, kui ametid antud kompromissettepanekutega nõustuvad, siis detailplaneeringu koostaja on nõus vastavad detailplaneeringu põhilahendust mittemuutvad korrektuurid planeeringusse viima ning vastuväite esitajad on omakorda nõus loobuma vastuväitest.

  Tallinna Transpordiamet ja Tallinna Kommunaalamet aga ei nõustunud kergliiklustee ärajätmisega ega ka teisele poole sõiduteed rajamisega, kuna kõnnitee peab teenindama eelkõige kohalikke elanikke; maapinna looduslikku kallet arvestades tuleb vältida sademevete valgumist eraaedadesse ja teemaal paiknevaid ning rajatavaid trasse ei ole õige jätta sõidutee alla.

  Tallinna Linnaplaneerimise Ameti asus seisukohale, et arvestades Tallinna Kommunaalameti ja Tallinna Transpordiameti seisukohti jätta detailplaneering muutmata ning esitada järelevalveks Planeerimisseaduse § 138 kohaselt valdkonna eest vastutavale ministrile – Rahandusministeeriumi regionaalhalduse osakonnale.

Lisateavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated.

 

Viimati muudetud: 26.11.2018