Detailplaneeringud

 

  • Nõmme Linnaosa Valitsus korraldab Nõmme linnaosas 4,35 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Kalda tn 5 / Tihniku tn 7 krundi detailplaneeringu eskiislahenduse (Osaühing Puusepp & Mänd töö nr 01-02-2018) avaliku arutelu.
    Kalda tn 5 / Tihniku tn 7 kinnistu detailplaneering on algatatud Tallinna Linnavalitsuse 28. mai 2003 korraldusega nr 1339-k ning vastu võetud 29. novembri 2006 korraldusega nr 2394. Osaühing Puusepp & Mänd on esitanud põhilahendust muutva uue eskiislahenduse. Planeeritav ala asub Nõmme linnaosas Pääsküla asumis, Kalda ja Tihniku tänavate vahelisel alal. Detailplaneeringu koostamise eesmärk vastavalt algatamise korraldusele oli Kalda tn 5 / Tihniku tn 7 kinnistu jagamine kruntideks ja tekkivatele kruntidele ehitusõiguse ulatuse määramine maa-alale korter-, rida- ja üksikelamute ning ärihoonete ehitamiseks.Uues detailplaneeringu eskiislahenduses on koostamise eesmärk täpsustunud – Kalda tn 5 kinnistule ehitusõiguse määramine 12 väikeelamu (st kuni 6 korteriga elamu) püstitamiseks. Täiendavalt on krundile kavandatud rajada prügimajad ja vajadusel alajaama. Lisaks on detailplaneeringu koostamise eesmärk planeeritava ala heakorrastuse, haljastuse, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

    Nõmme Linnaosa Valitsus korraldas Kalda tn 5 / Tihniku tn 7 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku alates 26. juunist 2018 kuni 11. juulini 2018, mille kohta avaldati teade 2. juuni 2018 ajalehes „Postimees“, 5. juuni 2018 ajalehes „Postimees“, 4. juuni 2018 ajalehes „Pealinn“, 11. juuni 2018 ajalehes „Pealinn“ ja Tallinna veebilehel. Kõiki puudutatud isikuid teavitati 4. juunil 2018 planeeringu avaliku väljapaneku toimumise ajast ja kohast tähtkirjaga. Kalda tn 5 / Tihniku tn 7 kinnistu detailplaneeringu eskiislahenduse avaliku väljapaneku kestel esitas Nõmme Tee Selts MTÜ Nõmme Linnaosa Valitsusele omapoolse ettepaneku.
    Detailplaneeringuga avalik arutelu toimub 23. augustil 2018 kell 16:00 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, II korruse saalis. Lisainfo telefonil 640 4793 ja 645 7300.

  • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Lehola tn 13 ja Lehola tn 13a kinnistute osas kehtiva detailplaneeringu tingimuste täpsustamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu. Projekteerimistingimustega: täpsustatakse detailplaneeringus määratud hoonestusala tingimusi, kavandatakse liita Lehola tn 13 ja 13a kinnistud, püstitada elamut teenindav abihoone. Projekteerimistingimuste eelnõu, taotluse ja selle lisamaterjalidega saab tutvuda alates 31. juulist kuni 15. augustini 2018 Nõmme Linnaosa Valitsuse ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees. Projekteerimistingimuste taotlusega nr 1811002/02984 ja selle lisamaterjalidega on võimalik tutvuda ehitisregistri veebilehe kaudu aadressil https://www.ehr.ee, projekteerimistingimuste taotluse nr 1811002/02984 ning esitatud asendiskeemiga ning projekteerimistingimuste eelnõuga Tallinna planeeringute registris aadressil https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP007000. Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib avatud menetluse korras antav õigusakt puudutada, on õigus esitada menetlust läbiviivale haldusorganile eelnõu või taotluse kohta ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks on avaliku väljapaneku lõppemise kuupäev. Juhul kui eelnevas punktis nimetatud tähtaja jooksul ettepanekuid või vastuväiteid ei esitata, soovib haldusorgan asja arutada ilma avalikku istungit läbi viimata. Menetlusosaline loetakse asja arutamisest avalikul istungil loobunuks, kui haldusorgan on väljapaneku alguses või menetlusest teatamisel teinud ettepaneku asja arutamiseks ilma avalikku istungit läbi viimata ja menetlusosaline ei ole ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtajaks esitanud selle suhtes vastuväiteid (alus haldusmenetluse seaduse § 50 lõige 3).

  • Nõmme Linnaosa Valitsus avalikustab Nõmme linnaosas 2,02 ha suuruse maa-ala kohta koostatud Saagi tn 6a kinnistu detailplaneeringu (Osaühingu Stuudio Beeta töö nr 11B-2014). Saagi tn 6a kinnistu detailplaneering on vastu võetud Tallinna Linnavalitsuse 30. mai 2018 korraldusega nr 804-k. Planeeritav kinnistu, Saagi tn 6a paikneb Pärnu maantee läheduses, Pääsküla jõe põhjakaldal, Saue valla piiril. Detailplaneeringu koostamise eesmärk on Saagi tn 6a kinnistu jagamine kaheks elamumaa sihtotstarbega krundiks, millele mõlemale määratakse ehitusõigus 2-korruselise pereelamu ja ühe abihoone kavandamiseks ning kaheks üldkasutatava maa sihtotstarbega krundiks. Lisaks on detailplaneeringus lahendatud ala heakorrastus ja haljastus, juurdepääsud, parkimine ning tehnovõrkudega varustamine. Detailplaneeringuga saab tutvuda alates 31. juulist kuni 15. augustini 2018: Tallinna Linnavalitsuse     teenindusbüroos, Vabaduse väljak 7, I korruse infosaalis; Nõmme Linnaosa Valitsuse      ruumides, Valdeku tn 13, I korruse fuajees; elektrooniliselt Tallinna      planeeringute registris https://tpr.tallinn.ee/DetailPlanning/Details/DP039590 . Lisainfo telefonil 640 4793 ja 645 7300.

Lisateavet detailplaneeringute kohta saab Tallinna Linnavalitsuse kodulehelt http://www.tallinn.ee/est/ametlikud_teated.

 

Viimati muudetud: 09.08.2018