Kohalike omavalitsuste koostöögruppide Tallinna tegevussuuna programmilised tegevused

Eesti Noorsootöö KeskusHaridus- ja TeadusministeeriumEL Sotsiaalfond

Käimasolevad tegevused

Sotsiaalsete oskuste programm "Vaade tulevikku" Lasnamäel

Programmi eesmärk on tõsta koolinoortes valmidust iseseisvaks otsustamiseks, enesekehtestamiseks ning õpetada igapäevaelus vajaminevaid sotsiaalseid oskuseid.

Loe edasi siit.


Põhja-Tallinna koolinoorsootöötajad

Koolinoorsootöötajate ülesanne on siduda olemasolevat võrgustikutööd piirkonnas (linnaosa, koolid, noortemaja, noortekeskus jne), arendada noorsootöö teenuseid ning tekitada, laiendada koostööd. Koolinoorsootöötajate abil õnnestub paremini märgata noori, kes ei osale huvihariduses ning kuuluvad riskinoorte hulka. Seeläbi saab tõsta noorte kaastatust ja toetada nende omaalgatust ning ühendada piirkonna noorsootöövaldkonnas tegutsevaid asutusi ja inimesi. Paraneb noorte informeeritus piirkonna noorsootöö võimalustest ning koolides on kergem leida kontakti noortega.  Lisaks luuakse kontakte noortega, selgitatakse välja noorte vajadused ning leitakse nende huvidele väljundeid. Koolinoorsootöötajad korraldavad piirkonnas ka koolide üleseid sündmusi, näiteks koolidevaheline rongkäik, huvijuhtide ümarlaud. Aastatel 2018–2019 koordineeriti ka suveprogrammi „Minu Põhja-Tallinn“.

Kontakt:
Põhja-Tallinna Valitsuse koolinoorsootöötajad Kaia Kask (kaia.kask@tallinnlv.ee) ja Tatjana Ojamaa (tatjana.ojamaa@tallinnlv.ee).

Põhja-Tallinna Valitsuse koolinoorsootöötajate tegemisi saab jooksvalt jälgida Facebooki lehel.


Raadiku tänava piirkonna tegevused

Lasnamäel Raadiku piirkonnas toimub mitmekesine ja arendav  laste- ja noortetegevuste programm “Noorte oma Raadiku”. Kõik tegevused toimuvad või algavad Raadiku Noortestaabist aadressil Raadiku 8b/1–5. Piirkonna noored kaasatakse tegevustesse, kus nad saavad õppida märkama ja paremini tundma linnaruumi nende ümber ning anda ka oma panuse piirkonda erinevate võimaluste loomisel. Noortele korraldatav tegevusprogramm tugineb õppeprotsessil, kus fookuses on aktiivõpe.  Võimalikult palju töötubasid toimub õues, kus luuakse ühiselt lisaväärtusi Raadiku piirkonda.

Programmiga liitumine:

Programmi tegevustega on oodatud liituma kõik noored, ette registreerima ei pea. Info tegevuste toimumise kohta leiab Facebookist.

Kontakt:
Programmi koordinaator on Maria Derlõš MTÜ Linnalaborist (maria@linnalabor.ee).


Lõppenud tegevused

Programm „Ellujääjad“ Mustamäel

Programmi eesmärk oli luua uusi võimalusi noortele, arendada noorte sotsiaalseid oskusi ning tõsta nende motivatsiooni ja eneseteadlikkust. Programmi raames tegutses Mustamäe Avatud Noortekeskuse noortegrupp, kes oli seotud keskuse arendamise ja linnaosas noortele suunatud ürituste korraldamisega. Noortekeskusesse loodi bändiruum, fotostuudio ja kinosaal, tegutsesid erinevad tegevussuunad. Noorsootöö välitegevusteks soetati kargorattad ning erihaagis.


Tänavakultuuri teemaline programm Põhja-Tallinnas

Programm tutvustas noortele tänavakultuuri positiivset poolt. Programmi raames toimusid Põhja-Tallinna noortekeskuses tänavatantsu treeningud ja tänavakunsti töötoad, noorte algatusel korraldati erinevaid tänavakultuuri töötube ja sündmuseid.


Noortekeskuste teenuste analüüs ja avatud poole teenuste disain

Programm oli suunatud Tallinna kümnele noortekeskusele ning selle raames oli igal keskusel võimalus ekspertide kaasabil ümber korraldada või luua uusi noortekeskuste avatud poole teenuseid lähtudes disainmõtlemise ja teenusedisaini põhimõtetest.


Sotsiaalset ettevõtlikust toetavad tegevused Põhja-Tallinnas

Programmi eesmärgiks oli toetada noorte ettevõtlikkust. Programmi raames osalesid noored sponsorluse, avaliku esinemise ja sotsiaalse ettevõtlikkuse koolitustel ning said kätt proovida ürituse korraldamisel.


Noorema sihtgrupi sotsiaalset tõrjutust vähendavad tegevused

Põhja-Tallinnas toimus 10-päevane suveprogramm “Minu Põhja-Tallinn” piirkonna 7-13-aastastele noortele, mis tutvustas piirkonna noorsootöö võimalusi, pannes rõhku sotsiaalsete oskuste omandamisele läbi erinevate töötubade ja väljasõitude. Suveprogrammi eesmärgiks oli luua nooremale sihtgrupile võimalused ja tingimused aktiivseks tegevuseks ja sotsialiseerumiseks, uute oskuste omandamiseks edasiste võimalike riskikäitumiste vältimiseks.


Tänavaspordiprogramm "Lasna Sport"

Programm pakkus noortele võimalust osaleda erinevates tänavaspordi treeningutes, arendada meeskonnatöö oskuseid ja leida endale huvipakkuv sportlik harrastus. Lasnamäel toimusid street workout, korvpalli, tänavatantsu ja jalgpalli treeningud, suvel korraldati suuri tänavaspordifestivale ja välitreeninguid linnaosa parkides.


Noortekeskuse prooviruumi ja aktiivse eluviisi programm

Programm pakkus noortele võimalusi osaleda erinevates töötubades ja tegevustes noortekeskuses, mis toetasid füüsilist aktiivsust ja loomingulisust. Põhja-Tallinna noortekeskuses on avatud kaasaegne bändiruum ja erinevad sportimisvõimalused (ronimissein, jõusaal jm treeningvahendid), toimuvad juhendatud muusika- ja sporditegevused ning noorte poolt korraldatud avalikud üritused.


Kohalike omavalitsuste koostöögruppide Tallinna tegevussuunda koordineerib Tallinna Spordi- ja Noorsooamet.

Tegevusi rahastatakse haridus- ja teadusministri kinnitatud ning Eesti Noorsootöö Keskuse poolt elluviidava Euroopa Sotsiaalfondi kaasrahastatud programmi „Tõrjutusriskis noorte kaasamine ja noorte tööhõivevalmiduse parandamine“ kirjeldatud tegevuste raames.

Viimati muudetud: 17.10.2019