Tallinna noorsootöö arengusuunad 2018–2020

Tallinna noorsootöö arengusuunad 2018–2020

Tallinna noorsootöö arengusuundade protsessis osales kokku 39 partnerit. Koostöös pandi paika kolme aasta olulisemad eesmärgid, mille elluviimise nimel töötavad noorsootöötajad koolis, huvikoolis, noortekeskuses, mittetulundusühingutes, noortelaagris, malevas jne.

I. Personal

  1. Noorsootöö valdkonnas töötavad inimesed on professionaalsed ja motiveeritud. Professionaalsuse all peetakse arengusuundade mõistes silmas töötaja pädevusi, mis on kirjeldatud noorsootöötaja kutsestandardis. Motiveerituse komponendid on konkurentsivõimeline töötasu, oskuslik juhtimine ja edasise arengu perspektiiv. Põhiline vastutus töötaja professionaalse arengu eest lasub temal endal ja tema vahetul juhil.
  2. Koolitustegevus on järjepidev, et vastata kiirelt muutuvast keskkonnast ja ametipositsioonist tulenevatele vajadustele.

II. Noorsootöö sisu ja korraldus

  1. Noorsootöös osalejad tähtsustavad mitteformaalset õpet kui noorsootöö põhilist osa ühtemoodi. Mõistetakse, et noorsootöös toimuvad õppeprotsess ja tegevused eeskätt sellel eesmärgil.
  2. Noorsootöös osalejad on omavahel kokku leppinud konkreetsetes vastutusvaldkondades, vastastikustes ootustes ja rollijaotuses. Igaüks järgib kokkulepitud mudelit ja teenuseid ei dubleerita.
  3. Koostööd tehakse eesmärgistatult ja süsteemselt, välja on töötatud selleks sobilik platvorm.

III. Sihtrühma huvide ja vajaduste paremini tundma õppimine ning teenuste disain

  1. Sihtrühma (7–26-aastased noored) huvide ja vajadustega kursis olemiseks korraldatakse regulaarseid konsultatsioone ja uuringuid. Tervikliku ülevaate saamiseks arvestatakse nii noorte kui ka ekspertide arvamustega.
  2. Noorsootöö teenuste disainimine  on teadlik ja järjepidev protsess, mis lähtub kohalikest vajadustest, arvestades nii Eesti kui ka välismaa kogemust.

IV. Noorte ettevõtlikkuspädevuse  suurendamine

  1. Oodatud ja väärtustatud on noorte omaalgatus,  mis on suunatud eakaaslastele. See soodustab noorte osalust ühiskondlikes protsessides. Toimib tugisüsteem (noorsootöötaja olemasolu ja toetus, ruumid, rahastus, vajalikud koolitused, koostöövõrgustik, programmid), mis võimaldab noortel endal vajalikke tegevusi ellu viia. Eesmärgistatakse ka protsessi, mitte ainult lõpptulemust.

Allikas: Tallinna noorsootöö arengusuunad 2018–2020

Lisainfo
Marko Ool
Tallinna Spordi- ja Noorsooameti noorsootöö osakonna juhataja
Suur-Ameerika 35, 10122 Tallinn 
Tel: 614 7498 / 522 7414
E-post: marko.ool@tallinnlv.ee

Viimati muudetud: 18.10.2019