04.03.2021

Tallinna Haridusamet võtab vastu noorteühingute toetuse taotlusi

Toetust saavad taotleda noorteühingud, kellel on vähemalt 60 füüsilisest isikust liiget, kellest 2/3 on noored vanuses 7–26 eluaastat ning kelle põhitegevus on noorsootöö korraldamine ja arendamine Tallinna haldusterritooriumil. Toetust eraldatakse noorteühingu kasutuses oleva äriruumi üüri- või rendikulu ning selle kasutamisega seotud vee-, elektri- ja küttekulude katmiseks.

Taotluste esitamise tähtaeg koos nõutud lisadokumentidega on 31. märts 2021 kell 23.59.

Noorteühingu toetuse taotlemiseks tuleb esitada taotlus (hiljem ka lõpparuanne) Tallinna mittetulundustegevuse toetuse taotlemise iseteeninduskeskkonna kaudu TEGEVUSTOETUSENA valides noorsootöö ja selle alt noorteühingu majandamiskulud.

Taotluse esitamiseks vajalikud lisadokumendid leiate aadressilt: https://www.tallinn.ee/Teenus-Noorteuhingute-toetus.

Lisadokumendid taotluse juurde:

  1. noorteühingu profiili kirjeldus (lisa 1);
  2. taotleja liikmete vormikohane nimekiri ja liikmete andmed (lisa 2);
  3. dokumendi koopia, mis tõendab taotleja omandi- või kasutusõigust taotluses nimetatud äriruumi suhtes;
  4. taotleja käimasoleva aasta tegevuskava, milles nimetatakse aasta eesmärgid, tegevused ja oodatavad tulemused ning tegevuse ajakava.

Lisainfo: Tiiu Kadak, tel 614 7496, 522 7008 ja e-post Tiiu.Kadak@tallinnlv.ee

Uudise rubriigid: