29.01.2019

Tallinna aasta noorsootöötaja – tunnustuskonkursi "Suured teod 2018" nominendid

Tallinna spordi- ja noorsooamet on juba neliteist aastat tunnustanud ning esile toonud silmapaistvaid tegusid ja tegijaid pealinna noorsootöös. Tänavusele konkursile laekus rekordarv nomimente – ühtekokku 66. Nende seas oli nii aasta noorsootöötaja tiitli kandidaate, vabatahtlikke, aktiivseid noorteühinguid ja palju tublisid noori.

Tutvustame siinkohal konkursi kategooria “Tallinna aasta noorsootöötaja 2018” nominente. Kokku laekus sellesse kategooriasse 16 nominenti. 


Esitatud nominendid:

Roger Tibar, juhatuse esimees
Eesti Noorteühenduste Liit

Roger on alati olnud oma tööle väga pühendunud – ta on isiklikult külastanud arvukalt osaluskogusid üle terve Eesti andes neile nõu tegutsemise, noorte kaasamise ja osaluskogu loomise osas.

Roger on olnud kaasas Tallinna linna noortevolikogu toetamise juures ning nende uute liikmete nõustamisel.

Peale selle on tema tegevused toetanud teiste organisatsioonide ja Tallinna noorte omaalgatuste ja arutelude läbiviimist. Ta on olnud partneriks ametnike ja noorte koolitamisel noorte osaluse ja kaasatuse arendamiseks. Läbi enda töö vastutab ta erinevate fondide (näiteks ENLi noorte omaosaluse fond) ja võimaluste eest, mis pakuvad läbi Eesti Noorteühenduste Liidu võimalusi noorte omaalgatuseks.


Liis Maria Kaabel, treener, koreograaf, lavastaja
MTÜ Eksperimentaalse Liikumise Keskus

Liis Maria on sellel aastal pühendanud end täies mahus tsirkuse- ja akrobaatikaõpingute populariseerimisele ja lastele ning noortele võimalikult kvaliteetsete, toetavate ja vastuvõtvate treeningute ja tegevuste korraldamisele.

Liis Maria otsib alati lastele võimalusi enese proovile panekuks – seda kas esinedes või ürituse korraldamise juures vabatahtlikuna kaasa aitamisel.

Trennilastele pakutakse alati võimalust panustada ürituste korraldusse. Kõik vabatahtlikena osalenud noored tunnevad end osana meeskonnast ning hiljem on nad väga motiveeritud ja uhked oma panuse üle. See suurendab märgatavalt võimalust, et noored jätkavad tsirkuse treeningutega ka tulevikus tänu soojale ja tänuväärsele kogukonnatundele.

Liis motiveerib alati noori looma ja otsima iseendale võimalusi artistidena esinemiseks ning tsirkuse ja akrobaatika populariseerimiseks noorte seas. Ta on toetavaks jõuks ideede teostamisel ja arendab iseennast, et ta saaks ka teisi oma ideede teostamisel toetada ja abistada.


Kristiina Jürman, vastutav noorsootöötaja
Pääsküla noortekeskus

Kristiina on Pääsküla noortekeskuse hing ja süda. Ta on noortekeskuse meeskonna pannud käima ühtset sammu, osanud töötajates välja tuua nende tugevused ning aidanud kaasa nende nõrkuste leevendamisele. 2018. aastal toimus Kristiina kaasabil ja juhendamisel kaks noorteprojekti: LARP ja "Häkkerid köögis" ning tema toetusel said noored arendada ekstreemhalli (toimus pargi uuendamine, obstaaklite vahetus).

Kristiinal on oluline roll noorte aktiivseteks ja vastutustundlikeks kodanikeks kujunemisel. Ta oskab mitteformaalset õpet lisada igapäevastesse avatud noortekeskuse tegevustesse. Oma meeskonda eest vedades panevad nad aastaks paika eesmärgid, milliseid oskuseid ja teadmisi on soov noortele anda ning kuidas seda teha läbi mitteformaalse õppe.

Kristiina juhendamisel toimub noortekeskuses lauamängude klubi, kus on oluline osa just mitteformaalsel õppel.

Kristiina on alati väga suurt tähelepanu pööranud oma meeskonnale, nende toetamisele ja motiveerimisele. Ta ise on olnud aktiivne märkama Pääsküla noorsootöötajaid ja esitanud neid igal aastal ka tunnustuskonkursile nominendiks. Tänu temale on Pääsküla noortekeskuses ühtne meeskond, kes teevad ühtselt tööd noorsootöö arendamiseks Nõmmel ja Tallinnas.


Kristina Aleksejeva, noortekeskuse juhtaja
Kesklinna noortekeskus

Kristina asus noortekeskuse juhi kohale 2017. aasta lõpus ja tema aastane töökogemus juhatajana on näidanud suuri muutusi nii keskuse töötajate töös ja omavahelistes suhetes kui ka noorte huvis noortekeskuse tegevuste vastu.

Kristina kasutab erinevaid tehnikaid. Ta on loonud oma töötajatele arendava ja turvalise keskkonna, ikka selleks, et kõik tunneksid ennast hästi ja vabalt üksteisega suheldes ja töötades. Kristina kasutab avatud diskussioonide meetodeid, erinevaid reflektsiooni ja tagasiside andmise tehnikaid, julgustab noorsootöötajaid oma arvamusi ja tundeid väljaendama, oma tegevusi analüüsima ning uusi teadmisi oma töös rakendama.

Kristina meelest on parim noorsootöö see, mis tuleb kõigepealt südamest. Ta tegeleb päevast päeva noortekeskuses hubase ja innustava atmosfääri ja sellise töökeskkonna loomisega, kus kolleegid saaks loominguliselt töötada ja pidada koosolekuid ning korraldada ajurünnakuid. Ta on töötanud palju ka noortekeskuse kliendisõbralikuma muutuse nimel, vahetanud ruumide praktilist kasutamist, et nii noored kui ka noorsootöötajad ja külalised tunneksid ennast noortekeskuses kui tõeliselt hubases ja sõbralikus keskkonnas.


Olga Vaštšenko, noortelaagrite juht
Tallinna Tondiraba huvikool

Olga põhitegevus on noorte puhkuse ja vaba aja veetmise korraldamine läbi aktiivse huvitegevuse. Kõik laagrikavad ja üritused on Tondiraba huvikoolis seotud mitteformaalse õppega. Laagriprogrammide raames on korraldatud erinevaid meisterklasside töötubasid, õppeekskursioone jne.

Olga on organiseerinud ka noorsootööalast tegevust, sealhulgas noortele suunatud koolivaheajaprogrammide, noorte tegevuste, ettevõtmiste ja sündmustekorraldamist ja läbiviimist.


Andrejs Rusinovskis, noorsootöö koordinaator
Põhja-Tallinna noortekeskus

Andrejs on tegutsenud noortekeskuses mitmeid aastaid noorsootöötajana ja ka vabatahtlikuna, kuid käesoleval aastal võttis ta üle koordinaatori tegevused Põhja-Tallinna noortekeskuse projektis "Prooviruumi ja aktiivse eluviisi programm" (programmis kohalike omavalitsuste koostöögruppide Tallinna tegevussuund). Sellega seonduvalt korraldas ta koostöös aktiivsete noortega mitmeid suuri üritusi ja tegevusi (rattamatkad, karaokeõhtud, Halloween, jõulupidu).

Andrejs on toetanud noortekeskuses bändide prooviruumi kaasajastamist ning abistanud ja julgustanud noori muusikuid oma loomingu väljendamiseks. On lugematu hulk tegevusi, milles Andrejs osalenud on – noorteprojektide eestvedamised, Erasmus projektides osalemine, LVLup muuseumi loomine ja palju muud. Andrejs paistab silma oma tegevustega pea igal aastal.

Oma töös toetab Andrejs edukalt ka mitteformaalse õppe meetodeid. Ta eesmärgistab oma tegevusi õppeprotsessides, arendab noortes teadmisi ja oskusi ning toetab ka nende omaalgatust. Selle tulemusena on noortekeskuses nii mitmeid aktiivseid vabatahtlikke noori, kes võtavad Andrejsi tegevustest eeskuju ja inspiratsiooni.

Andrejs hoiab suhtlust väga paljude noortega, peamiselt vene keelt kõnelevate noortega, ning teab väga hästi, millest noored huvituvad – sellest lähtudes planeerib ta ka oma tegevusi. Oma ettevõtmistega toetab Andrejs kindlasti ka noorte ettevõtlikuspädevusi, et noored oleksid julged oma ideid teostama ning oleksid oma kogukonnas kaasatud.


Tom Kasak, noorsootöötaja
Põhja-Tallinna noortekeskus

Tom on tegutsenud noorsootöötajana Põhja-Tallinna noortekeskuses teist aastat ning selle ajaga on ta eest vedanud ning kaasatud olnud neljas suuremas projektis. Tema silmapaistvus seisneb peamiselt koostöö arendamises teiste noortekeskustega ning tema suurtes ja loomingulistes ideedes ning nende teostamistes.

Tom saab noortega suurepäraselt kontakti ning tema silmaring on lai ja ideed loomingulised. Tom on väga hea kolleeg ning täiendab noortekeskuse meeskonda suurepäraselt.

Oma töös noortekeskuses toetub Tom täielikult mitteformaalse õppe meetoditele. Tema peamine eesmärk on see, et noor ise proovib ja katsetab tegevusi ka praktikas, isegi kui see kohe välja ei tule. Tema eesmärk on see, et noor arendab oma teadmisi ja oskusi tema jaoks huvitavate tegevuste kaudu. Tom on noortele ise alati heaks eeskujuks, kuna ka tema ise teeb alati kõike kaasa ja näitab, et ka eksimused on lubatud ning oskab seda kõike huumoriga võtta.

Tom on oma tööga suurendanud noorte omaalgatust ning ta on kursis sellega, millest noored huvituvad. Seeläbi on ta osalenud aktiivselt noortekeskuse tegevuste arendamisel ja kaasajastamisel. Kindlasti toetab Tom ka oma teadmiste edasiandmisega kõiki noortekeskuse töötajaid ning hoiab seeläbi noortekeskuse meeskonda hästi toimivana.


Eneli Liigmann , noorsootöötaja
Haabersti vaba aja keskus

Eneli on silma paistnud mitte ainult käesoleval aastal, vaid kõikidel aastatel, mil ta on Haabersti vaba aja keskuses töötanud – seda eelkõige oma kohusetundlikkusega, väga hea organiseerimisvõimega, liidriomadustega, kiire õppimisvõimega, uute ideede genereerimise ja nende elluviimisega. Eneli vastutusvaldkonnas olevad tegevused on alati täidetud õigeaegselt ja kvaliteetselt.

Käesoleval aastal on Eneli ülesandeks olnud ennekõike seitsme linnalaagri vahetuse organiseerimine. Igal koolivaheajal korraldab Haabersti vaba aja keskus linnalaagreid, mille ühes vahetuses osaleb korraga 40 noort vanuses 7–26 aastat.

Eneli oli käesoleval aastal kaasatud ka kahe suure projekti kõikidesse faasidesse. Eneli aitas kirjutada noorte elustiiliprojekti “HNKXTRM 2018” ning aitas luua ka teenusedisaini programmi raames Haabersti vaba aja keskusesse uut avatud poole teenust “Veebimull”. Projekt “Hnkxtrm” on Haabersti vaba aja keskuse üks suurimaid projekte, mida korraldatakse juba kolmandat aastat.

Eneli osales ka koos noortega teenusedisaini koolitustel ning aitas uut avatud poole teenust luua algusest peale. Eneli koostas koos projektijuhi ja noortega teenusekirjelduse, eelarve, tegevuskava ning ajalise plaani. Haabersti vaba aja keskuse uus teenus “Veebimull” on käivitunud plaanipäraselt ning võib öelda, et üle ootuste hästi. Ilma Eneli panuseta oleks kogu see protsess olnud oluliselt keerulisem ja vaevarikkam. Tema entusiasm on nakkav ning paneb ka teised motiveeritumalt tegutsema.


Natalja Liski, kunstiõpetaja, huviringi juhendaja, MTÜ Teatr-mod "Natali" juht Tallinna Mustjõe Gümnaasium

Alates 1998. aastast on Natalja MTÜ Teatr-mod „Natali“ juht. Stuudios korraldatakse noortele erinevaid tegevusi: moešõu, loomingulised etendused ja esinemine võistlustel ning näitustel. Stuudios käivad noored alates 4. eluaastast.

Stuudio noored on osalenud ka Haabersti koolinoorte moekonkurssil “Moe Malle” ja Tallinna Vanalinna Päevadel rahvariiete paraadil. Alates 2018. aastast alustas Teatr-mod tööd Tallinna Mustjõe gümnaasiumi õpilastega. 31. oktoobrist kuni 3. novembrini 2018 toimus IV Rahvusvaheline Esituskunstide ja Konverentside Festival Balt Prix 2018 kolmes linnas: Tallinnas, Maardus ja Stockholmis. Meie koolide õpilased osalesid kategoorias “Fashion” (lavastaja Natalja Liski) ja võtsid I koha.


Minna Sillamaa, keelekümblusõpetaja; huviringi juhendaja
Tallinna Mustjõe Gümnaasium

Alates sellest õppeaastast on Minna eestvedamisel Tallinna Mustjõe Gümnaasiumis korraldatud kooli keelekümblusklassidele robootikaringe, et kümblusklasside õpilased julgeksid end veel rohkem ning vabamalt eesti keeles väljendada.

Et äratada huvi nii robootika kui ka eesti keele kui suhtlusvahendi vastu, korraldas Minna HITSA toetusel avatud robootika töötoa eelkooliealistele lastele. Töötoas osalesid nii eesti kui ka vene kodukeelega lapsed. Sellel aastal osalesid tänu Minna eestvedamisele ka 2. ja 4. klasside õpilased Robotexi võistlusel, mis pani proovile õpilaste keeleoskuse ja leidlikkuse.

See oli esimene kord, kui Robotexil võistles Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi meeskonnad.

Koostöös keeleküblusõpetajatega on eesti keele ja kultuuri tutvustamiseks läbi viidud erinevaid rahvakalendri tähtpäevi tutvustavaid üritusi nii koolisiseselt kui ka väljaspool, näiteks mardi- ja kadripäeva traditsiooni taaselustamine, uue kalendri jõulud jne.

Ringitundides rakendatakse ka mitteformaalse õppe meetodeid – tundides lahendatakse erinevaid ülesandeid roboteid ehitades ning probleemidele lahendusi otsides. Õpilased arendavad ringitundides nii individuaal- kui ka rühmatööoskuseid.

Robootikaringi suurem eesmärk on vaba suhtlus eesti keeles. Ringitundides vesteldakse eesti keeles – tutvutakse maailma ja ühiskonda puudutavate probleemidega, tehnilise teostusega ning hiljem tutvustatakse ka oma meistriteost. See annab õpilasele julguse esineda emakeelest erinevas keeles.


Anna Zavolner, noorsootöötaja
SA Tallinna Lastehaigla, Laste vaimse tervise keskus

Anna on suurte kogemustega noorsootöötaja. Lisaks oma põhitööle on Anna ka noorteorganisatsiooni Shokkin Eesti aktiivne liige ning skautide rühma liider. Anna kirjutab ja korraldab projekte ning osaleb aktiivselt erinevates noorteprojektides. Igal suvel töötab ta suvelaagrites ka vanemkasvatajana. Anna on tõeline näide sellest, et noorsootöö ei ole töö, vaid elukutse.

Anna on edukalt töötanud noorsootöötajana psühhiaatriliste patsientidega (lastega) juba viis aastat. Ta tegeleb nendega südamlikult ja vaimustavalt, ta näeb kõigis lastes alati palju positiivset, ka neis, keda muu ühiskond on juba märgistanud kriminaalseks ja "inimesteks ilma tulevikuta".

Anna on absoluutne mitteformaalse õppimise fänn ning teab väga hästi, mida ja milleks ta oma tööd teeb. Mitteformaalsed meetodid on tema peamised tööristad. Anna oskab hästi valida sobivaid tegevusi noortele vastavalt nende vajadustele. Ta oskab korraldada laagreid, noortevahetusi, noorsootöötajate koolitusi. Ja kõige tähtsam on see, et ta teeb seda professionaalselt ja rõõmuga.

Anna on vabatahtlik noorteorganisatsioonis Shokkin Group, kus pidevalt täiendab oma oskusi ja teadmisi uute mitteformaalsete tegevustega nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil. Saadud meetodeid kasutab ta ka oma töös haiglas. Põhimeetodina kasutab ta mänge, samuti meeskonnaharjutusi, noorte kaasamise meetodeid jne. Tihti kasutab ta aktiivset kuulamist, kaasarääkimist ja nii palju kui võimalik noore enda tugevustele põhineva lähenemise meetodeid (annab noortele võimaluse ennast väljendada nii kunstis kui ka spordis ja kaasaaitamises).


Gerli Aet Arras, solfedžo ja muusikaajaloo õpetaja, koorijuht ja hääleseadja, "Laulukarusselli" Tallinna regiooni korraldusmeeskonna juht

Lasnamäe Muusikakool, Tallinna Huvikeskus "Kullo"

Gerli on käesoleval aastal silma paistnud eelkõige kaasaegsete õpetamismeetodite rakendamisega tundide andmisel, erakordse pühendumuse ning inspireerivate tundidega.

Gerli Aet Arras on muusikaajaloo aine raames viinud oma õpilased kohtuma helilooja näiteks Erkki-Sven Tüüriga.

Samuti pöörab ta suurt tähelepanu õppeprotsessi teadvustamisele ning loob uusi, ka interaktiivseid vahendeid, et tekitada õppimiseks motivatsiooni ja huvi just õppeprotsessi enda vastu.

Gerli toetab ka noorte omaalgatust. Sel aastal korraldas ta Lasnamäe Muusikakooli omaloomingupäeva, kus õpilased said rakendada oma loomingulisust ning olla ka teistele õpilastele mentorite rollis. Omaloomingupäeva raames valmis näitus, mis oli inspireeritud M. Mussorgski klassikalisest muusikateosest "Pildid näituselt". Samuti andsid õpilased omaloominguliste paladega ka täispika kontserdi.

Gerli Aet Arras õpetab noori õpitavat analüüsima ning annab neile oskuse sünteesida infot eri valdkondade vahel ning õpetab kaasa rääkima muusikavaldkonna teemadel. Tema eesmärk on aktiviseerida õpilasi ning kaasata neid õppeprotsessi.


Žanna Velittšenko, huvihariduse õpetaja
Tallinna Tondiraba huvikool

Žanna on organiseerinud õpilastele spetsiaalseid esmaabikoolitusi, on püüdnud äratada noorte seas huvi looduse ja põnevate eksperimentide vastu, korraldanud targalt ja läbimõeldult huvikooli laborisisustuse tellimisi.

Žanna  kasutab alati oma töös õpilastega mitteformaalsete õppemeetodite raames palju eksperimenteerimist, uurimist, praktiseerimist ja analüüsimist. Ta on korraldanud palju õppeekskursioone, viinud läbi hulgaliselt viktoriine ja praktikume. Oma tegevustega toetab ta ka oma õpilste ideede elluviimist.


Maris Pošlin, noortekeskuse juhataja
Põhja-Tallinna noortekeskus

Maris on aktiivselt osalenud arvukates projektides, noorteüritustes ja paljudes muudes aktiivsetes tegevustes kogu aasta jooksul.

Ta suhtleb aktiivselt noortega ning suunab neid – avastama uusi ja põnevaid huvialasid, osalema erinevates üritustes ja projektides. 


Mirjam Dede, muusikaõpetaja
MTÜ Avasta Anded Meero Muusik huvikool

Mirjam on sellel aastal silma paistnud suurepäraste saavutustega õpilaste muusikaliste võimete arendamisel Meero Muusik huvikoolis. Auhinnatud konkurssidel “Volüüm” ja Jõgeva muusikapäevade parimate seadete eest, I koht konkurssidel “Volüüm 2018”, “Sädinad”, “Solistica 2017” erireemiad, suurima sooloõpilaste arvuga osavõtt üleriigiliselt solistide konkursilt “Solistica” (eripreemiad ja tunnustused), samuti saate “Eesti otsib superstaari” kahe noore solisti finaali pääsemine (Sissi Nylia Benta 2. koht ja Jennifer Marisse Cohen 7. Koht), õpilaste pääs “Eesti Laul” poolfinaalidesse (J. M. Cohen, L. Lõhmus, H-L. Metsla ja S. N. Benita), suurepärased kontserdid õpilastega Jaani kirikus " Ootuse aeg 2018".

Mirjam on õpilaste ja kolleegide poolt armastatud ja tunnustatud noor õpetaja, kes on ka vokaalansambli Estonian Voices laulja. Ta on väga nõutud õpetaja, kelle juurde tullakse ka Eesti kaugematest kohtadest.

Mirjam on õpilastele sageli ka psühholoogi eest, kui tema õpilastel on esinenud pingelisi hetki, näiteks saate “Eesti otsib Superstaari” ajal või siis praegu “Eesti laulu” poolfinaalideks valmistumisel. Noored laujad on saanud temalt palju nõu artisiks olemise kohta. Tema lauljad laulavad ja oskavad laval alati käituda väga professionaalselt. Mirjami trumbiks on professionaalsus, peen huumorimeel ja oskuslikult serveeritud nõuanded noortele.

Ta on osanud noored muusikud panna iseseisvalt tööle, võtma vastutust ja korraldama esinemisi. Alati on noored kaasatud otsutusprotsessi nii laulude valikul, esinemisriiete osas kui ka muudes korralduslikes küsimustes.


Carolyn Puusep, noorsootöötaja
Pääsküla noortekeskus

Nagu ka eelnevatel aastatel, on Carolyn olnud noortele eeskätt olemas kui eeskuju ja tugi. Sellel aastal kirjutas ta projekti “Häkkerid köögis”, mis kujunes noorte seas väga populaarseks. Selle projekti kaudu sai ta juhendada ja aidata paljusid noori ning see andis võimaluse luua väga hea ja usaldusliku kontakti just selliste noortega, kellel sageli muud huvid puuduvad. Lisaks on ta noortekeskuses töötades kujundanud palju noorte vaateid tervislikuma eluviisi suunas ja innustanud üksteist märkama ning kuulama.

Carolyni projekti “Häkkerid köögis” eesmärk on on mitteformaalse õppemeetodite kaudu noori harida ja arendada, andes neile ühtlasi baasteadmisi tervislikust toitumisest, köögitarvikustest, lauakommetest, mõõteühikutest, hügieenist, ning mis peamine – kasvatada noortes huvi ise söögitegemise vastu.

Carolyn kuulab ja võtab alati arvesse noorte endi ideid ja soove. Ta on ka igaks huviringiks väga põhjalikult ette vamistatud juhendmaterjalid, kuidas ja mismoodi ta noortega räägib ja tegutseb. Ta on süsteemselt välja töötanud ka kokandusringi jaoks retseptide kogumiku, tegevusplaani ja oskab seda noortele meelepärases ning arendavas võtmes edastada.

Oma projekti loomisega lõi ta noortekesusesse uudse ja paljude vahenditega kööginurga (mida mitmetel noortel teatud põhjustel kodus üldse polegi), kus noored saavad iga ajal ise süüa teha. Ka need noored, kellel tihtipeale kas majanduslikel või muudel põhjustel pole kodus võimalik sooja toitu saada, saavad nüüd noortekeskuses ise oma oskusi täiendades ja ise tegutsedes toitu valmistada.

Carolyn on inimene, kes saab noortega kergesti kontakti. Just selliste noortega, kes on mingitel põhjustel koolis või mujal probleemid ning kellel ei ole alati suurt tuge. Carolyn oskab nendega usalduslikku ja arendavat kontakti luua ja selle kaudu nende elule uusi positiivsemaid suundi tuua.

Uudise rubriigid: