04.02.2019

Tallinna aasta noorteühing tunnustuskonkursi "Suured teod 2018" nominendid

Tallinna spordi- ja noorsooamet on juba neliteist aastat tunnustanud ning esile toonud silmapaistvaid tegusid ja tegijaid pealinna noorsootöös. Tänavusele konkursile laekus rekordarv nomimente – ühtekokku 66. Nende seas oli nii aasta noorsootöötaja tiitli kandidaate, vabatahtlikke, aktiivseid noorteühinguid ja palju tublisid noori.

Siinkohal tutvustame konkursi kategooria “Aasta noorteühing 2018” nominente. Kokku laekus sellesse kategooriasse kaheksa nominenti.


Esitatud nominendid:

MTÜ Peace Child Eesti

Tegutsemisvaldkonnad:
Noortevõimaluste arendamine, noortepoliitika kujundamine, rahvusvaheline noorsootöö, vabatahtlik tegevus, kodanikuhariduse arendamine.

Peace Child viis 2018. aastal läbi mitmesuguseid programme ja noorteüritusi – nii kodanikuhariduse, vabatahtliku töö jt noorte jaoks olulistel teemadel. Lisaks korraldati eelmisel aastal suurüritusena muusikal „Aelita 2.0 ehk märka inimeses imet“, mille eesmärk oli ellu kutsuda Eesti tulevikuvisiooni käsitlev kultuuriüritus noortele. See tõi kokku erineva kultuurilise tausta ja rahvusega noored üle Eesti, et koostöös leida lahendusi riigi tulevikku mõjutavatele probleemidele. Noori julgustati olema loovad, ettevõtlikud ning avaldama arvamust Eesti ühiskonna probleemide kohta, aga ka olema sallivad teiste inimeste ja rahvusgruppide sõnaõiguse osas.

Peace Child Eesti on aktiivselt panustanud Tallinna linna ja noorsootöö arengusse – ühing on aktiivselt kaasa rääkinud Tallinna noorsootöö arengukava loomise juures, panustanud Tallinna linna noortevolikogu valimiste ja teavitustöö korraldusse ning aidanud kaasa noorte kaasatusde suurendamisele pealinnas.


MTÜ Noorteklubi ACTIVE

Tegutsemisvaldkonnad:
Noorte kaasamine ja nende huvide toetamine, rahvusvaheline noorsooöö, noortevahetused, vabatahtlik töö.

MTÜ Noorteklubi ACTIVE on vabatahtlike alusel tegutsev noorteorganisatsioon, kuhu kuulub liigikaudu 400 noort. Ühingu missiooniks on noorte toetamine kodanikuaktiivsuse kujundamisel. Noorteklubi tegutseb Lasnamäel ning põhiliseks sihtrühmaks on noored alates 13. eluaastast.

2018. aastal viis noorteühendus palju olulisi tegevusi Tallinna noortele. Koostöös MTÜ-ga Lasnaidee toimus Lasnakino 2018, lisaks korraldati ka Raadiku Perepäev. Lisaks olid noorteklubi ACTIVE noored venekeelsete vabaühenduste kogemusõppepäevade „VNEformaat“ korraldajate meeskonnas. Koostöös MTÜ-ga Eriline maailm korraldasid ühingu noored arvamusfestivalil arutelu teemal „Kuidas tekitada head“.

Üks suurematest 2018. aasta sündmustest, mis toimus koostöös MTÜ-ga Eriline maailm juba kolm aastat järjest – eelmisel aastal toimus 2. detsembril tantsuline flashmob kodanikuühiskonna tutvustaval nädalal.


INVOLVED MTÜ

Tegevusvaldkond:
Elukestva õppe võimaluste loomine kohalikul ja rahvusvahelisel tasandil.

Ühingu eesmärk on elukestva õppe võimaluste loomine ning indiviidide ja erinevate sihtgruppide arengu soodustamine nii kohalikul kui ka rahvusvahelisel tasandil.

INVOLVED MTÜ on loonud oma noortele kodanikele võimalusi avalikus ruumis sõna-, arutelu- ja teabevahetuse pidamiseks Euroopa, Eesti ja ka Tallinna tuleviku teemadel.

Lisaks on aktiivselt tegutsetud kodanike osalemise võimekuse tõstmise ja Euroopa Liidus osalemise vahendite edendamise nimel.

Noorteühing on korraldanud ka noorsootöötajatele üritusi eesmärgiga pakkuda teadmisi, oskusi ja praktilisi kogemusi, mis on vajalikud noorte toetamiseks.

Tallinnas korraldatud kohalikud üritused on olnud suunatud aktiivse kodakondsuse ja osalemise edendamisele demokraatlikes protsessides, jagades noortele teadmisi ja mõistmist kogukonna tasandil.


Nõmme Õpilasesinduste Liit (MTÜ)
Tegutsemisvaldkond: noortevaldkond

Nõmme Õpilasesinduste liidu peamine eesmärk on muuta Nõmme noorte elu aktiivsemaks ja huvitavamaks, korraldades aastaringselt erinevaid võistlusi, kontserte, õpilasvahetusi jms. Lisaks meelelahutusüritustele on üheskoos ette võetud koristustalguid, ümarlaudu jms. Noorteühingus on aktiivseid liikmeid pea 40, kes värbavad igal aastal liikmeid juurde. Liidul on koolides hea maine ning liitu kuulumine ja seal tegutsemine on auasi. Ambitsioonikatel noortel on palju ideid suurürituste korraldamise osas.

2018. aastal korraldas noorteühing mitmeid üritusi Nõmme ja Tallinna noortele. Maikuus toimus Vabaduse pargis muusikafestival Pöördepunkt, kus said võimaluse üles astuda andekad muusikud.

15. septembril löödi liikmetega kaasa maailmakoristuspäeval, millega aidati Nõmmel kokku korjata ligi kaks tonni prügi.

1. novembril korraldasid liidu liikmed Eesti Noorteühenduste liiduga koostöös Tallinna osaluskohviku, kus kohtusid Riigikogu liikmed, kohaliku omavalitsuse juhid ja pea 80 Tallinna koolinoort, kes arutlesid koos päevakajalistel teemadel nagu noortekambad, Rail Baltic, lõimumine, tselluloositehas ja e-õpe.

26. novembril löödi kaasa üle-eestilisel Helkurkõnnil, kus kaasliiklejatele jagati helkureid ja tuletati meelde ohutu liiklemise põhimõtteid.

Lisaks tehti ettevalmistusi 2019. aastal toimuvaks "Nõmme Aasta Õpilane" tunnustuskonkursiks, kus saavad premeeritud silmapaistvaid tulemusi saavutanud õpilased ja õpetajad.


MTÜ Eesti Noorteühenduste Liit
Tegutsemisvaldkond: noortevaldkond 

Eesti Noorteühenduste Liit ( ENL) on katuseorganisatsioon, mis ühendab Eestis tegutsevaid noorteühendusi ja osaluskogusid. Tallinna linnas ühendab ENL 26 noorteühingut (18 254 noort), kelle eesmärk on pakkuda noorteühendustele eestkostet, kujundada noori toetavat ühiskondlikku arvamust ja seadusandlikku keskkonda, esindada liikmete noortepoliitilisi huve Eestis ja rahvusvahelisel tasandil ning soodustada noorte aktiivset osalust ühiskonnas.

ENL-i panus Tallinna linna noorte arengusse on mitmekülgne. Noorte teadlikkust on tõstetud nii digipädevuste kui ka ühiskondlike teemade osas. On koolitatud ja nõustatud noori ning esindatud noori mitmetel erinevatel aruteludel, kaitsmaks nende huve.

Ülevaade 2018. aasta suurematest tegevustest:

- Projekt “X” meediakoolitus vene gümnaasiumi eas noortele, kus noored said kolmelt toimetuselt: Delfi, Postimees ja ERR, kolm praktilist ja kolm teoreetilist koolitust vene keeles.

- ENL ja Childre’s Voice Association (Soome) korraldasid Riigikogus rahvusvahelise Vote@16 seminari. Seminaril arutleti noorte demokraatlike väärtuste ning Euroopaga seotud teadmiste süvendamise võimaluste üle.

- 19.–20. mail toimus Tallinnas Kevadseminar, mille fookus oli suunatud organisatsioonide koostööle ja võrgustumisele. Kahel päeval keskenduti noorteühenduste mõjule nii lühi- kui ka pikaajaliselt.

- Eesti Noorteühenduste Liit koostöös Riigikantselei ja Rahandusministeeriumiga korraldas Eesti 2035 strateegia loomiseks suunatud noortefoorumit, mille eesmärk oli kaardistada noorte nägemus ja visioon Eestist aastaks 2035.


Lasnamäe Noortenõukogu
Tegevusvaldkond: noortevaldkond

Lasnamäe noortenõukogu on nõuandev organisatsioon, kus Lasnamäe noored saavad avaldada oma arvamust erinevates küsimustes oma linnaosas ja korraldada noortele üritusi.

Lasnamäe noortenõukogu on loodi oktoobris 2018. Lasnamäe noortenõukogu on noorteühendus, mis tegutseb linnaosa valitsuse juures. Noortenõukogu on platvorm, kus edastatakse noorte huvid ja ideed linnaosa tasandil. Lisaks sellele on nõukogu ülesandeks kaasata Lansamäel elavaid ja õppivaid noori linnaosa noortevaldkonna arengu planeerimisse ning suurendada noorte kodanikuaktiivsust. Noortenõukogu liikmed on aktiivsed ja initsiatiivikad gümnasistid, kes õpivad või elavad Lasnamäel.

Kolme kuu jooksul on jõudnud noored tutvuda linnastruktuuriga, läbida erinevaid koolitusi, ja korraldada kolm suurt üritust ning luua kontakte teiste organisatsioonidega.

 

 

Uudise rubriigid: