Tegevuskava 2013

Tallinna linna noortevolikogu

 

Tegevuskava 2013

Vastuvõetud 19.12.2012

 

1. Tallinna linna noortevolikogu

Tallinna linna noortevolikogu on nõuandva õigusega osaluskogu, mis moodustatud Tallinna Linnavolikogu juurde.

 

1.1 Visioon

Tallinna linna noortevolikogu visioon (millised me tahame olla): Tallinna linna noortevolikogu on Eesti aktiivseim osaluskogu, mis annab arenguvõimalusi kõikidele oma liikmetele ja mille kaudu Tallinna noored saavad efektiivselt oma häält linnavõimudele

kuuldavaks teha.

 

1.2 Missioon

Tallinna linna noortevolikogu missioon (milleni me tahame jõuda): Tallinna noored on kaasatud kõigil tasanditel otsustusprotsessidesse, nende arvamusega arvestatakse ning neile on loodud võimalikult palju võimalusi eneseteostuseks ja oma arvamuse avaldamiseks.

 

1.3 Üldised eesmärgid

Tallinna linna noortevolikogu üldised eesmärgid:

 • Esindada ja kaitsta Tallinna noorte huve;

 • Luua tõhusad partnerlussuhted Tallinna linna juhtimisorganitega;

 • Edendada noorte seas kodanikuharidust ja toetada nende omaalgatust.

 

2. Juhatuse vastutusala

 

2.1 Arengutegevus (vastutaja – Joonas Vänto)

Noortevolikogu eesmärgiks on luua oma liikmete jaoks motiveerivat keskkonda, koolitada neid ja pakkuda mitmekülgseid arenguvõimalusi.

2.1.1 Motivatsioon

Noortevolikogu liikmete motivatsiooni hoidmiseks kasutakse järgnevaid vahendeid:

 • Istungite läbiviimine väljastpoolt noortevolikogu ruume;

 • Sotsialiseerimisürituse korraldamine;

 • Vähemalt ühe mitmepäevase väljasõiduürituse korraldamine;

 • Arenguvestlused noortevolikogu liikmetega.

2.1.2 Koolitused

Noortevolikogu liikmetele korraldatakse koolitusi järgmistes valdkondades:

 • Avalik esinemine;

 • Planeerimine ja organisatsiooni juhtimine;

 • Avalikud suhted ja suhtekorraldus;

 • Eestkoste ja huvikaitse;

 • Noortepoliitika;

 • Meeskonna töö;

 • Muud teemad.

 

2.2 Avalikud suhted (vastutaja – Kea Kruuse)

Noortevolikogu eesmärgiks on luua ja hoida laia ja mõjukat koostöövõrgustikku, mille abil ta levitab oma seisukohti ja täidab oma eesmärke.

 

2.2.1 Meedia

Tallinna linna noortevolikogu eesmärgiks on hoida avalikkust kursis oma seisukohtadega ja algatada ühiskonnas arutelu Tallinna noori puudutavatel teemadel, milleks kasutatakse järgmisi vahendeid:

 • Pressiteadete ja arvamusartiklite avaldamine meedias, intervjuude andmine.

 • Isiklike kontaktide loomine ajakirjanikega, igat tüüpi meedia väljaannetega, pannes rõhku profiilimeediale (Delfi Eesti Elu, Delfi Noorte Hääl, Tallinna Postimees, Pealinn, Stolitsa, Linnaleht, Tallinna Televisioon).

 • Iseseisva blogi loomine temaatiliste arvamusartiklite koondamiseks.

 

2.2.2 Eesti Noorteühenduste Liit (edaspidi ENL)

Tallinna linna noortevolikogu kui ENL-i vaatlejaliikme eesmärk on seista osaluskogude huvide eest ja esindada Tallinna noorte arvamust riikliku noortepoliitika kujundamisel, milleks kasutatakse järgmisi vahendeid:

 • Aktiivne osavõtt kõikidest ENL-i üritustest.

 • Projektide teostamine koostöös ENL-iga.

 • Esindajate valimine ENL-i noortepoliitika kujundamise organitesse.

 

2.2.3 Harjumaa Noortekogu

Noortevolikogu kui Harjumaal tegutseva noorte osaluskogu eesmärgiks Harjumaa Noortekoguga suhtlemisel on edendada noortevolikogude koostööd maakonna tasemel ja seista Tallinna noorte huvide eest maakonna noortepoliitika tasemel, milleks kasutatakse järgmisi vahendeid:

 • Esindaja valimine Harjumaa Noortekogu koosseisu selle aktiivse toimimise eeldusel.

 • Projektide teostamine koostöös Harjumaa Noortekoguga.

 

2.2.4 Baltic Sea State Subregional Cooperation (Läänemere Riikide Subregionaalne Koostöö, edaspidi BSSSC)

Noortevolikogu eesmärgiks BSSSC noortevõrgustiku liikmena on osaleda noortepoliitika kujundamises Läänemere tasemel, milleks kasutatakse järgimisi vahendeid:

 • Aktiivne osavõtt BSSSC ja BSSSC noortevõrgustiku üritustel.

 • Esindaja valimine BSSSC juhatusse noortevõrgustiku poolt.

 • Noortepoliitika teemaliste arutelude algatamine ja vastavatest aruteludest osalemine.

 

2.2.5 Union of Baltic Cities (Läänemere Linnade Liit, edaspidi UBC)

Noortevolikogu eesmärgiks UBC noortevõrgustiku liikmena on vahetada kogemust Läänemere linnade esindajatega, milleks kasutatakse järgmisi vahendeid:

 • Aktiivne osavõtt UBC ja UBC noortevõrgustiku üritustel.

 • Projektide teostamine koostöös UBC noortevõrgustiku liikmetega.

 

2.2.6 Tallinna linn

Noortevolikogu eesmärgiks on omandada võimalikult laia mõju Tallinna linna noori puudutavate valdkondade planeerimisele ja realiseerimisele, milleks kasutatakse järgmisi vahendeid:

 • Pidevate partnerlussuhete arendamine Tallinna Linnavolikogu ja Linnavalitsuse ja nende kantseleidega, k.a. vastavate valdkonna komisjonidega ja linnavalitsuse liikmetega.

 • Aktiivne koostöö ja infovahetus Tallinna Spordi- ja Noorsooametiga.

 • Koostöö linnaametite, linnaosavalitsuste ja muude linna poolt haldavate asutuste profiilsete valdkondade arendamisel.

2.2.7 Tallinna noorte katusorganisatsioonid. Noortevolikogu eesmärk Tallinna Õpilasesindusega ja Tallinna Üliõpilaskondade Ümarlauaga suhtlemisel on seista koos Tallinna noorte huvide eest, milleks kasutatakse järgmisi vahendeid:

 • Pidev infovahetus mõlema organisatsiooniga;

 • Vastavate huvirühmade kohtumised mõlema organisatsiooniga;

 • Ühisseisukohtade kujundamine ja koostööprojektide korraldamine.

 

2.3 Eelarve (vastutaja – Vladimir Svet)

Noortevolikogu eesmärgiks on omada iseseisev eelarve, mis lubaks pidevalt ja iseseisvalt tegutseda oma eesmärkide täitmise nimel. Noortevolikogu eelarve peaks kujunema järgnevatest katteallikatest:

 • Tallinna linna sihtrahastamine;

 • Tallinna Spordi- ja Noorsooameti projektirahastamine;

 • Eesti Noorteühenduste Liidu osaluskogude algatusfondi projektirahastamine;

 • Tallinna Linnavolikogu kantselei materiaalne toetus;

 • Muud rahastamisallikad.

 

3. Komisjon

Noortevolikogu komisjonide eesmärgiks on kujundada noortevolikogu noorte jaoks seisukohti tähtsates linnaelu valdkondades. Noortevolikogus tegutsevad järgmised komisjonid:

 • Hariduskomisjon, mille eesmärk on kujundada noortevolikogu seisukohti järgmistes valdkondades: haridus, mitteformaalne haridus, huviharidus, eriharidus, noorsootöö (komisjoni esimees – Renate Gross).

 • Sotsiaalkomisjon, mille eesmärk on kujundada noortevolikogu seisukohti järgmistes valdkondades: sotsiaalhoolekande, sotsiaaltoetused, erivajadustega noored, sõltuvusained, sotsiaaltoetused ja sport (komisjoni esimees – Dmitri Moskovtsev).

Komisjonide tegevusvaldkondi leiad Lisa 1 all.

 

4. Töörühmad

Noortevolikogu töörühmade eesmärgiks on kujundada erandkorras noortevolikogu seisukoht kindal teemal, mis reeglina ei ole ühtegi komisjoni pädevuses. Töörühmi võib luua ja likvideerida jooksvalt. Noortevolikogus tegutsevad järgmised töörühmad:

 • Keskkonna töörühm, mille eesmärgiks on kujundada noortevolikogu seisukohti linna keskkonnakaitse, keskkonnahariduse ja loodussõbralikuse valdkonnas (töörühma esimees – Karine Oganesjan).

 • Lõimumise töörühm, mille eesmärgiks on kujundada noortevolikogu seisukohti linna lõimumispoliitika valdkonnas, anda sisendit Koolirahu ja riikliku lõimumisprogrammi „Lõimuv Eesti 2020“, leida uusi lahendusi lõimumisprobleemidele (töörühma esimees – Marlen Ulrika Elisabet Kakkori).

 • Noortekeskuste töörühm, mille eesmärgiks on kujundada noortevolikogu arvamust Tallinna noortekeskuste juhtimisstruktuuri kohta (töörühma esimees – Dmitri Moskovtsev).

 • Grafiti töörühm, mille eesmärgiks on välja töötada noortevolikogu visioon graffiti lubatavuse kohta Tallinna linnapildis (töörühma esimees – Renate Gross).

Töörühmade tegevusvaldkondi leiad Lisa 1 all.

 

5. Üritused

 • Tallinna Linnavolikogu simulatsioon;

 • Noortevolikogu sünnipäev;

 • Tallinna noorte visioonikonverents;

 • Valimiseelne teavituskampaania;

 • Varivalimised;

 • Väitlused noorte ja poliitikute vahel;

 • Noorte osaluskohvik;

 • Linnaosade ümarlauad;

 • Noorte õiguste edendajate tunnustamine.

Ürituste täpsema kirjelduse leiad Lisa 2 all.

Lisa 1. Teemade loetelu

 

All on väljatoodud struktuurüksuste kaupa teemad, probleemid ja väljakutsed, mida noortevolikogu peaks käsitlema 2013 aasta jooksul.

 

1. Juhatus:

 • Poliitilise platvormi koostamine;

 • Tallinna noorte kuukirja loomine;

 • Noortevolikogu vilistlaskogu loomine;

 • Noortevolikogu kontaktide võrgustiku loomine;

 • Noortevolikogu veebilehe loomine;

 

2. Komisjonid

2. 1 Hariduskomisjon:

 • Koolivõrgustiku korrastamine;

 • Erahuvikoolide rahastamine;

 • Kooliprobleemide kaardistamine;

 • Koostöö arendamine koolide ja noortekeskuste vahel;

 • Kesklinna koolide staadiumide vähesus;

 • Mobiilse noorsootöö areng;

 • Kooliruumide kasutamine aktiivsete noorte poolt;

 • On-line õppevahendite arendamine;

 • Raamatukogu lahtiolekuaega muutmine;

 • Koolidirektorite valimiskorra muutmine.

2. 1. 1 Koos Tallinna Õpilasesindusega võiks käsitleda ka järgmisi teemasid:

 • Õpilasesinduste algatusfondi loomine;

 • Õpilasesinduste süsteemne koolitamine;

 • Ülekooliliste maili-listide loomine.

 

2. 2. Sotsiaalkomisjon

 • Tasuta transport tudengitele;

 • Praktikavahendussüsteemi loomine Tallinnas;

 • Linnastipendiumite arendamine;

 • Koolivägivald ja noorte kiusamine;

 • Erivajadustega noored;

 • Ööühistransport;

 • Avatud uste nädal Tallinna spordiasutustes;

 • Lapsevanemate koolitamine uimastite teemal;

 • Ekstreemspordi arengukava loomine;

 • Mänguväljakute korrashoid;

 • Tervisliku eluviisi propageerimine;

 • Noorte tööpuudus;

 • Alkohol, tubakas, mokatubakas, narkootikumid ja teised sõltuvust tekitavad ained.

 

3. Töörühmad:

3. 1. Noortekeskuste töörühm:

 • Noortekeskuste juhtimisstruktuur;

 • Noortekeskuste efektiivsus;

 • Noortekeskuste lahtiolekuaeg.

 

3.2 Keskkonna töörühm:

 • Puude istutamise kampaania;

 • Keskkonnahariduse propageerimine;

 • Prügi sorteerimine koolides;

 • Poliitikute koolitamine rohemajanduse teemal;

 • Kilekottide-vastane kampaania.

 

3.3 Grafiti töörühm:

 • 0-tolleransti põhimõttest loobumine;

 • Vahe näitamine grafitil ja sodimisel;

 • Tänavakunstnike osakaalu suurendamine;

 • Linnapildi rikastamine.

 

3.4 Lõimumise töörühm:

 • Ettepanekute esitamine Kodurahu, „Lõimuv Eesti 2020“ jt programmidele ja partneritele;

 • Vastava teemalise ideeinkubaatori kokkukutsumine.

 

 

Viimati muudetud: 29.03.2013