LASTEAIA KODUKORD


                                                                  

Tähelepanu lapsevanemad!

Palun tutvuge Tallinna Nurmenuku  Lasteaia kodukorraga!

 KINNITATUD   

Tallinna Nurmenuku Lasteaia  

 direktori 08.02.2016.a

käskkirjaga nr 1-4/7.

 KINNITATUD  

Tallinna Nurmenuku Lasteaia

hoolekogu 26.01.2016.a

koosolekul nr 1-2/1,

otsus nr 3

 

Tallinna Nurmenuku Lasteaia kodukord

 

1.    Üldsätted

1.1         Kodukord lähtub koolieelse lasteasutuse seadusest ja teistest õigusaktidest.

1.2         Kodukord on avalikustatud lasteasutuse veebilehel ja on lasteasutuses paberkandjal tutvumiseks kättesaadav.

1.3         Lasteasutuse kodukorra koostab direktor ja selle kinnitab hoolekogu.

1.4         Kodukord on lastele, lapsevanematele ja eestkostjatele (edaspidi vanem) ning lasteasutuse töötajatele täitmiseks kohustuslik.

2.    Lapse saabumine, lahkumine, lapse puudumine

2.1         Vanematel on õigus tuua last lasteasutusse ja viia sealt ära vanematele sobival ajal lasteasutuse päevakava järgides.

2.2         Lasteaia valverühm „Piibeleht“ on avatud ajavahemikul 7.00- 19.00. Teised rühmad on avatud ajavahemikul 7.30- 18.00. Lapse valverühma jäämisest informeerige nii last kui ka oma rühma õpetajat, siis tunneb laps end turvaliselt.

2.3         Vanem teavitab rühmas kokkulepitud viisil õpetajat hiljemalt kella 9.00, kui laps haigestub või ta mingil  põhjusel ei tulevõi tuleb hiljem lasteaeda.

2.4         Vanem annab hommikul isiklikult lapse üle rühma töötajale ning järele tulles võtab lapse vastu rühma töötajalt.Laps iseseisvalt lasteaiast ei lahku (nt. trenni, kooli ettevalmistusklassi).

2.5         Rühma töötajal on õigus laps üle anda  vanemate poolt määratud isikule, kui rühma töötajat on sellest eelnevalt teavitatud.

2.6         Kui lapsele ei ole lasteasutuse lahtioleku ajal järgi tuldud, siis kontakteerub rühma töötaja võimalusel  telefoni teel lapse vanematega või vanema määratud kontaktisikuga ning teavitab olukorrast direktorit. Kui vanemaga ühenduse võtmine ebaõnnestub või vanem ei tule lapsele järele teavitab rühma töötaja politseid lasteaeda jäetud lapsest ja järgnevalt toimitakse politsei korralduste järgi.

2.7         Kui lapsevanem  jätab ühe lapse üksinda õuealale/koridori jne ning läheb teisele lapsele teise rühma järele, siis vastutab ta järelvalveta jäetud lapse eest.

 

 

3.    Maksed ja lapse lasteaiast väljaarvamine.

3.1         Palun tasuda õigeaegselt lasteaiamaks, järgides maksetähtaega! Juhul kui vanem ei ole tasunud vanema osa ja/või toidukulu ühe kuu jooksul maksetähtajast, teavitab lasteasutuse direktor vanemat kirjalikult võlgnevusest ning määrab võla tasumise uue tähtaja. Kui võlg ei ole tähtajaks tasutud, arvab direktor lapse lasteasutusest välja.

3.2 Allergilistel lastel on võimalik taotleda arstitõendi alusel toidukorrast  vabastamist. Vabastamiseks  palun esitada sellekohane avaldus lasteaia direktorile hiljemalt üks nädal enne uue kuu algust. Avalduse  võib esitada digitaalselt allkirjastatuna lasteaia e- mailile. Avaldus  hakkab kehtima  uue kuu esimesest kuupäevast.

3.3         Lapse lasteasutusest väljaarvamiseks peab lapsevanem esitama lasteasutuse direktorile avalduse, milles märgib lapse lasteasutusest lahkumise kuupäeva. Soovitav on avaldus esitada vähemalt kolm päeva enne lapse lahkumist. Lapse lasteasutusest lahkumisel on vanem kohustatud tasuma vanema poolt kaetava osa ja toiduraha kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani.

4.    Kontaktandmed ja telefoni kasutamine

4.1         Kontaktandmete (e-mail, telefon, elukoht) muutumisel teavitab lapsevanem kohe rühma õpetajaid.

4.2         Juhul kui lapsevanem ei soovi, et tema last lasteaias  jäädvustatakse erinevatele andmekandjatele (fotod, videod, artiklid jne), siis esitab lapsevanem sellekohase avalduse lasteaia direktorile.

4.3         Lasteaeda ei anta lapsele kaasa mobiiltelefoni ja tahvelarvutit.

4.4         Lapse jaoks on oluline, et lapsevanem võtab osa ühistest tegevustest ja laste pidudest. Peo ajal peavad mobiiltelefonid olema lülitatud vaiksele režiimile. Telefoniga rääkimine on peo ajal on keelatud.

4.5         Küsimuste, probleemide ja arusaamatuste puhul pöörduge avameelselt rühmatöötajate, õppealajuhataja või direktori poole.

 

5.             MEELESPEA LASTE TERVISE, HEAOLU  JA TURVALISUSE TAGAMISEKS.

5.1     Lapse tervise tagamine

5.1.1           Lasteaeda ootame vaid terveid lapsi- siis ei teki haigestumise ohtu teistel lastel ja lasteaia personalil.

5.1.2      Vanem informeerib lasteasutuse direktorit kirjalikult lapse terviseseisundist tulenevatest eritingimustest, mille alusel personal kohandab võimaluse korral päevakava, kasvukeskkonda ning õppe- ja kasvatustegevuse korraldust.

5.1.3      Rühma töötaja jälgib lapse terviseseisundit lasteasutusse vastuvõtul ja seal viibimise ajal ning teavitab lapse tervise- või käitumishäiretest lapsevanemat ja vajadusel  direktorit.

5.1.4      Lasteasutusse ei lubata last, kui lapse terviseseisund võib kahjustada lapse enda või teiste tervist. Rühma töötajal on õigus lapsevanem haigustunnustega lapsele järele kutsuda, ning lapsevanem või hooldaja peab lapse ära viima hiljemalt 1 (ühe) tunni jooksul.

5.1.5      Kui arst on lapsel diagnoosinud  nakkushaiguse, teavitab vanem esimesel võimalusel rühmapersonali- nii saame nakkushaiguse leviku vastu abinõud tarvitusele võtta.

5.1.6      Lasteaeda on keelatud kaasa anda vitamiine, ravimeid ja toidulisandeid.

5.1.7      Lasteaeda ei võta laps kaasa komme ning närimiskummi.

5.1.8      Lasteaia töötajad lastele ravimeid ei manusta, va. juhul, kui on tegemist haigusega, mis kiiresti võib põhjustada eluohtliku seisundi. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt diabeet) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel. Sel juhul sõlmib lapsevanem lasteaia direktoriga kirjaliku  kokkulepe vastavalt raviarsti teatisele.

5.1.9      Lapse lasteasutuses haigestumise või vigastuse korral kutsub lasteasutuse töötaja vajadusel kiirabi ja võtab ühendust lapse vanemaga. Vanema või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel vajaduse korral lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.

5.1.10  Soodsate ilmastikutingimuste korral toimuvad võimalikult paljud laste tegevusedlasteasutuseõues.

5.2     Riietus, hügieenivahendid:

5.2.1      Laps vajab ilmastikule sobivaid riideid ja jalatseid kogu päevaks. Kombineerige riietust nii, et see oleks mitmekihiline ning vajadusel saaks üleliigseid riideid eemaldada.

5.2.2      Laste riided ja jalatsid ei satu vahetusse, kui varustate need nimesildiga.

5.2.3      Lapse välimus on korrektne, kui tema soeng on korrastatud, pikad juuksed punutud patsi või kinnitatud mingil muul moel.

5.2.4      Lapsel on kapis  isiklikud hügieenivahendid sh kamm, ühekordsed taskurätid, vajadusel vahetuspesu.

5.3     Lapse siseriided:

5.3.1   Lapsel on  riidest kotikeses eraldi magamis- ja võimlemisriided (T-särk, lühikesed püksid ja võimalusel kumminaastudega sokid). Lapsevanem peseb lapse magamis- ja võimlemisriideid regulaarselt.

5.3.2   1-3 a. lapsel on alati kaasas vahetuspesu, vajadusel ka mähkmed.

5.3.3   Lapse riietel ei tohi olla ohtlikke detaile, võimalusel välistada lapsel kaelaketid ja kõrvarõngad.

5.4     Lapse välisriided:

5.4.1      Lapsel on kevadel ja suvel peakate, mis kaitseb päikese eest.

5.4.2      Laps kannab õues tagant kinniseid ning õhema tallaga jalatseid mis väldivad kukkumisohtu.

5.4.3      Pimedal ajal on lapse kõikidel välisriietel helkur.

5.4.4      Lapse peakatteks soovitame talvel nn. tuukrimütsi.

5.4.5      Lapsel on õues niiskust pidavad kindad ning 1-3 aastatel lastel külmal ajal labakud (seni kuni laps ei oska sõrmkindaid ise kätte panna).

5.4.6      Vältige riietuses pikki paelu ja salle, sest neil on oht esemete taha takerduda. Salli kandmise asemel soovitame kasutada kaelust, juhul kui laps kannab  tavalist salli, siis soovitame seda kanda üleriiete all.

5.4.7      Lapsel on olemas vahetusriietus ja vahetuskindad vihmasteks ilmadeks (lapsed viibivad õues ka niiskete ilmadega).

5.5     Lapse jalanõud:

5.5.1      Lapsel on soovitatav kanda libisemiskindla tallaga, kindlalt jalas püsivaid ja õhema tallaga jalanõusid, et vähendada komistamis- ja kukkumisohtu.

5.5.2      Lapsele tuleb selgitada kodus, et lasteaia siseruumides ei käida sokkides ja sukkpükstes.

5.5.3        Siseruumides ei kanna lapsed musta kummitallaga jalatseid, kuna need jätavad põrandale tumedaid kriipse.

5.5.4      Liikumistegevuste ajaks paneb lapsevanem lapsele kaasa võimlemissussid, kumminaastudega sokid või lubab lapsel võimelda paljajalu.

5.6     Turvalisus

5.6.1      Lasteasutusetöötajad loovad lasteasutuses füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.

5.6.2      Lapsed, vanemad ja lasteasutuse töötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.

5.6.3      Laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavate olukordade lahendamine ja meetmete rakendamine toimub lasteasutusejuhtkonnapoolt vastavalt hädaolukorra lahendamise plaanile.

5.6.4      Lastele on seatud hoonest või territooriumilt väljaliikumise piirangud. Laps võib hoonest ja territooriumilt lahkuda koos lasteasutuse töötajaga lasteasutuse direktori loal või lahkuda koos vanemaga või vanema poolt eelnevalt määratud isikuga.

5.6.5      Laste lahkuminelasteasutuse ruumidest ja territooriumilt lasteasutuse töötaja teadmata ning võõraste isikute omavoliline pääs lasteasutuseruumidesse on keelatud.

5.6.6      Lapse turvalisuse huvides ärge lubage endaga koos lasteaiahoonesse siseneda võõraid, kahtlasi isikuid (n joobes, agressiivseid jne).

5.6.7      Sisenege ja väljuge lasteaiast lapse rühma poolsest välisuksest, vältides nii mustuse levimist üldkoridoris. Kasutage üldkoridori vaid äärmisel vajadusel (n kui vihmaveed on katnud asfaldi).

5.6.8      Vanemad ja lasteasutusetöötajad sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.

5.6.9      Väljaspool lasteaeda tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides.

5.6.10  Kui laste õuesoleku ajal on rühmatöötajal põhjendatud vajadus minna osade lastega tuppa, peab oma rühma või teine lasteaia töötaja tagama ülejäänud rühma laste turvalisuse õuealal.

5.6.11  Lasteaia territooriumile võivad parkida vaid lasteaia poolt lubatud isikud ja lasteaeda teenindavad transpordivahendid, lapsevanemad pargivad autod lasteaia territooriumist väljapoole. Auto parkimine väravaesistele aladele on keelatud.

5.6.12  Selgitage lapsele ka kodus viisaka- ja turvalise käitumise reegleid nii lasteaias kui ka lasteaia õuealal.

5.6.13  Suhtuge palun hoidlikult lasteaia varasse ja õpetage seda ka lapsele- siis püsivad asjad pikaajaliselt terved nii lasteaias kui mujal.

5.7     Jalgrattasõit, jalgrataste hoidmine

5.7.1      Lasteaed teavitab lapsevanemaid, kui avaneb võimalus jalgrattaga sõitmiseks.

5.7.2      Jalgratta, võtab laps kaasa ainult oma rühma rattapäeval, ratas on lasteaias lapsevanema vastutusel.

5.7.3      Jalgrattaga sõites on lapsel kohustus kasutada kiivrit. 

5.7.4      Rattaid hoiame õues asuvates rattahoidlates lukustatuna.

5.7.5      Rulluiskude ja ruladega lapsed lasteaias ei sõida.

5.8     Lapsevanemate poolt rühma toodud mänguasjad

5.8.1      Lapsel on lubatud lasteaeda kaasa tuua oma mänguasju vastavalt rühmas kokkulepitud reeglitele. Rühma töötaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.

5.8.2      Lasteaeda on  lubatud kaasa võtta ainult neid mänguasju, mis ei sisalda pisidetaile ja ei ole kergesti purunevad.

5.8.3      Keelatud on tuua pehmeid ja karvaseid mänguasju (v.a. kui lapsel on kaasas isiklik kaisuloom).

Sponsorluse korras lasteaiale toodud mänguasjad peavad olema terved ja puhtad, ilma pisidetailideta, mänguasju peab saama  niiskelt puhastada. Kõik sponsorluse korras toodud mänguasjad kontrollitakse üle õpetaja ja vajadusel ka õppealajuhataja po

 

 

 

 Lehekülge haldab:

Aina Arro, direktor

Tel 6749606; e-post: nurmenuku@la.tln.edu.ee

 

 

 

 

 

 

Viimati muudetud: 02.11.2018
Märka ja aita!
Hariduse koduleht
Huvitegevus
Lasteaed
Kiusamisest vabaks
Tervist edendav lasteaed
Genius Urbact II