08.09.2020

COVID-19 leviku tõkestamise plaan

COVID-19 leviku tõkestamise plaan on koostatud lasteaia tegevusvalmiduse suurendamiseks ja tööjaotuse selgitamiseks võimaliku COVID-19 teise laine tekkides.

Koroonaviiruse leviku tõkestamise olulised ennetusmeetmed lasteaias:
1) Lasteaias on tagatud üldruumides käte hügieeniks desinfitseerimisvahendid ning tualettruumid on varustatud piisavas koguses kätepesu vahendiga ja paberrätikutega ning kätehügieeni plakatitega. Lapsed, kes tulevad lasteaeda pesevad esimesel võimalusel põhjalikult käed.  Kui kätepesuvõimalust ei ole, siis kasutada alkoholipõhist (vähemalt 70% alkoholisisaldusega) käte desinfitseerimisvahendit.
2) Kvaliteetse siseõhu tagamine regulaarse ja piisava tuulutamisega (vähemalt 15 minutit).
3) Igapäevase märgkoristuse korraldamine ning kaks korda päevas puutepindade (ukselingid, lülitid, käsipuud, tualettruumi sisustus ja pinnad jm) puhastamine ja desinfitseerimine nõuetekohaste puhastus- ja desinfitseerimisvahenditega.
4) Laste õpetamine hingamisteede hügieeni osas. Oluline on hoida inimestevahelised kontaktid minimaalsed. Üritusi kavandades tuleb kaaluda nende vajalikkust ja maandada viiruse leviku riske, korraldades ürituse hajutatult ja väiksemates rühmades. Õppekäike ja ekskursioone on soovitatav korraldada rühmade kaupa. Tulles välisreisilt riigist, kus nakkuskordaja on 16 või enam, tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Ajakohase info riikide ja liikumispiirangute kohta Eestisse saabujatele leiab Välisministeeriumi kodulehelt: https://vm.ee/et/teave-riikide-jakarantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele
5) Lasteaias käivad vaid terved lapsed ja personal, haigusnähtudega ei tohi lasteaeda tulla. Õpetajatel on õigus saata haigusnähtudega laps koju.

Lasteaia kriisimeeskonna liikmete kontaktid:Olulised kontaktid väljaspool lasteaeda:


Teabevahetuse korraldamine

Teabevahetuseks kasutatakse lasteaia kasutuses olevaid kokkulepitud teavitamise kanaleid (Eliis, e-aadresside listid, lasteaia koduleht, Facebook, infotahvlid jm). Lasteaia õppetöö korralduse päevakohane info on infosildina väljas välisuksel.

Nakkushaiguste ennetamise ja tõrje seaduse alusel otsustab nakkushaiguse epideemilisest levikust tuleneva ohu üle Terviseamet talle laekuvate andmete alusel. Kui haridusasutuse piirkonnas on tuvastatud kohapealne COVID-19 levik, annab tegutsemissuuniseid Terviseamet, lähtudes piirkonna epidemioloogilisest olukorrast. Kui haridusasutuses on üle 10% õppijatel tuvastatud COVID-19, kaalub Terviseamet asutuse sulgemise vajadust. Sulgemine tähendab üldjuhul õppetöö jätkamist distantsilt.

Tallinna koroonaviiruse leviku kolme stsenaariumi objektiivsed kriteeriumid

Tallinna ülelinnalise koroonaviiruse leviku tõkestamise tegevuskava koostamise kolme stsenaariumi aluseks on võetud objektiivsed kriteeriumid. Stsenaariumiga seotud tegevuste rakendamisel peab olema realiseerunud vähemalt üks kriteerium, mille alusel tehakse vajalik otsus.

Rohelise stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:

• Riikliku mõõdikuna KOV-i territooriumil COVID-19 haigusesse nakatunuid tuvastatud ei ole või nakatunute arv ei ületa Tallinnas 25 uue nakatunu piiri 100 000 elaniku kohta kahe nädala jooksul. Kollase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:
• Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega hädaolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks;
• Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 25 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta. Punase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:
• Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega eriolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks;
• Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 50 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta.

Kollase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:

• Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega hädaolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks;
• Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 25 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta. Punase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:
• Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega eriolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks;

Punase stsenaariumi realiseerumise kriteeriumid:

• Vabariigi Valitsus on kehtestanud korraldusega eriolukorra COVID-19 haigusesse leviku tõkestamiseks;
• Kahe nädala jooksul lisandub Tallinnas rohkem kui 50 uut nakatunut 100 000 elaniku kohta.

Koroonaviiruse leviku kolm stsenaariumi ja õppetöö korraldamine lasteaedades

Roheline stsenaarium
Viiruse levik on kontrolli all, lisanduvate nakatunute hulk ööpäevas on madal. Lasteaiad on avatud, toimub tavapärane õppetöö. Järgitakse üldisi hügieenireegleid ja võimalusel hajutamise nõudeid.

Kollane stsenaarium
Riigis on kehtestatud hädaolukord või on mitmed piirangud viiruse leviku tõkestamiseks. Lasteaiad on avatud, kuid töötavad rühmapõhiselt, rühmade vahel välditakse kontakte. Lasteaedades olevad saalid, spordiruumid jms ruumid ei tohi olla ühiskasutuses. Muusikatunnid ja liikumistegevused toimuvad õues või rühmaruumis, et piirata ruumide ristkasutust ja minimeerida kontakte. 
Lasteaias ei toimu huviringe, teatrietendusi ega ühissündmusi. 

Punane stsenaarium
Riigis on kehtestatud eriolukord. Lasteaiad on avatud vajaduspõhiselt, vajadusel tagatakse ka 24/7 teenus.

Vastavalt olukorrale võib olla eri stsenaarium rakendamisel ülelinnaliselt või konkreetses asutuses või konkreetses rühmas.Uudise rubriigid: