Lapse arengu hindamine

LAPSE ARENGU HINDAMISE PÕHIMÕTTED NING KORRALDUS

1.Lapse arengu hindamine on vajalik lapse eripära mõistmiseks, erivajaduste väljaselgitamiseks, positiivse enesehinnangu ja arengu toetamiseks ning õppe- ja kasvatustegevuse kavandamiseks koostöös  lapsevanemaga.

2. Lapse arengu hindamine on osa igapäevasest õppe- ja kasvatustegevusprotsessist.

3. Lape arengu hindamise aluseks on eeldatavad üldoskused, ning õppe- ja kasvatustegevuse valdkondade tulemused.

4. Lapse arengut kirjeldades lähtume igast lapsest kui isiksusest, väärtustades tema saavutatut ning tunnustades lapse toimetulekut, arenemist, positiivseid hoiakuid ja huvi.

5. Lasteasutuse pedagoogiline nõukogu otsustab, milliseid meetodeid kasutadada lapse arengu hindamisel. Rühmaõpetajad tutvustavad lapsevanemale lapse arengu hindamise põhimõtteid ja korraldust.

 6. Üks kord õppeaastas viib pedagoog lapse arengu hindamiseks ja toetamiseks lapsevanemaga läbi arenguvestluse, mis annab tagasisidet lapse arengust ja õppimise tulemustest, selgitab lapsevanema seisukohad ja ootused lapse arengu suhtes.

7. Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse „Isikuandmete kaiste seaduses“ sätestatud tingimustel. 

Lapse arengu analüüsimise ja hindamise meetodid ja korraldus:

ARENGUMAPP:

 • Lapse arengu jälgimiseks koostatakse igale lapsele arengumapp, mille koostamist alustatakse lapse lasteaeda tulekul ja täiendatakse kogu lasteaias käimise perioodil.  Lasteaiast lahkudes saab iga laps oma arengumapi kaasa.
 • Lapsevanemal on alati võimalus tutvuda oma lapse arengumapiga. Põhjalikumalt tutvub lapsevanem lapse arengumapiga arenguvestlusel.
 • Arengumapi materjalidele toetudes on võimalik analüüsida lapse arengut.
 • Lapse arengumapi kohustuslik sisu:
  • lapse looming oma kunstitöödest (soovitavalt 2-4 pilti õppeaastas);
  • lapse mängu vaatlusi ja kirjeldusi (5 minuti vaatlus). Aastas vähemalt 1 mängu vaatlus;
  • õpetajate poolt täidetud lapse arenguleht;
  • arenguvestluse kokkuvõte (igal aastal);
  • matemaatilise mängu tööleht (d);
 • Lapse arengumapi soovituslik sisu:
 • fotod lapsest, pere pilt;
 • käe- ja jalajäljendeid;
 • õpetaja tähelepanekuid lapse tegevuste kohta (lemmiktegevused, mis ei meeldi);
 • füüsilisi näitajaid (mõõdud/kaalud);
 • töölehti (töövihik);
 • lapse huvitavaid ütlemisi, arvamusi ja sõnalist loomingut (jutustusi);
 • lapse osavõtt üritustest nii lasteaias kui väljaspool lasteaeda (tunnustus, tänukirjad);
 • Lapse arenguleht  täidetakse üks kord aastas kevadel (Lisa). Arengulehe täitmisel lähtutakse üldoskuste ning õppe- ja kasvatustöö valdkondade eeldatavatest tulemustest. Lapse arengu hindamiseks kasutatakse järgmisi meetodeid: vaatlus, jooksvad märkmed, vestlus, laste tööde analüüs, intervjuu (küsitlused), matemaatiline mäng. Arengulehe koostamisse kaasatakse kõik pedagoogid, kes lapsega tegelevad (rühma meeskond, ujumisõpetaja, muusikaõpetaja, vajadusel logopeed). Lapse arengulehte tutvustatakse lapsevanemale ja kinnitatakse mõlemapoolselt allkirjaga (soovituslikult arenguvestlusel). Lapse arenguleht lisatakse lapse arengumappi.
 • Arenguvestlus lapsevanemaga

Vähemalt üks kord aastas pakuvad rühmaõpetajad lapsevanemale välja võimaluse arenguvestluse pidamiseks (Lisa). Arenguvestlusel vahetavad õpetaja ja lapsevanem informatsiooni lapse arengust ja lepivad kokku edasise koostöö eesmärgid. Arenguvestlus lõpeb kokkuvõtva vormiga. Arenguvestlusi viiakse rühmades läbi soovituslikult ajavahemikus märts-mai. Lapse arengu hindamise ja arenguvestluse tulemus dokumenteeritakse „Isikuandmete kaitse seaduses” sätestatud tingimustel.

Kooliks ettevalmistamine

 • Koolivalmiduse hindamisel jälgitakse lapse vaimset, sotsiaalset ja kehalist valmisolekut sihipäraseks õpitegevuseks.
 • Koolivalmiduse hindamismeetodiks on Strebeleva test (Lisa). Koolivalmiduse testi viib läbi logopeed või rühmaõpetaja, soovituslik läbiviimisaeg on veebruar-märts.  Koolivalmiduse kujunemisest ja testi tulemustest antakse igale lapsevanemale tagasiside.
 • Laps, kes ei saavuta kooliminekuks mingitel põhjustel kooliküpsust, teavitatakse vanemaid võimalusest taotleda koolipikendust. Koolipikendust saanud lapsele koostatakse vajadusel koostöös lapsevanematega, rühmaõpetajate ja vajalike erispetsialistidega järgmiseks õppeaastakse individuaalne arengukava, lähtudes lapse arengutasemest.
 • Kõikidele Tallinna Paekaare Lasteaia õppekava läbinud lastele väljastatakse  koolivalmiduskaart (Lisa).  
Viimati muudetud: 2.10.2019