26.10.2020

Projekt „Väärtuspõhine kultuur laste arengu toetamiseks“

Meie jaoks on olulised inimeste väärtused, hoiakud ja igapäevased käitumisaktid, meie töökultuuri peegeldavad lasteaia tavad, rituaalid, sümbolid, tunnustused, ootused, arusaamad, reeglid, protseduurid, juhtimispõhimõtted ja -süsteemid.

Tugev organisatsioonikultuur loob stabiilsust, motiveerib, me oleme avatud innovatsioonile, meeskonnatööle, inimestele, tulemustele. Tulemustele aitab kaasa kindlasti ühtsed ja ühiselt mõistetud väärtused, mis on üks oluline osa lasteaia töökultuurist. Arengukava üks prioriteete eestvedamise ja juhtimisvaldkonnas on - Väärtuspõhine juhtimine ning lasteaia personali kaasamine juhtimisprotsessi.

Tallinna Päikesejänku Lasteaia projekt „Väärtuspõhine kultuur laste arengu toetamiseks“ loob aluse asutuse organisatsioonikultuuri arenguks, kus fookuses on iga lapse areng ja heaolu. Projekti käigus sõnastatakse organisatsiooni põhiväärtused ja kirjeldatakse õpetajate ja juhtide hoiakud ning käitumised, mis neid väärtusi väljendavad. Samuti kogutakse edulugusid ja paremaid praktikaid, mis töötajaid võimustavad ning innustavad neid keskenduma lapse arengule ja omavahelisele sujuvale koostööle.

Projekti eesmärgiks on: Ühtse tugeva väärtuspõhise kultuuri loomine lasteaias ja väärtuste jagamine lapsevanematega, mis tagab iga lapse arengu.

Projekti tulemused on:

1.      Töötajad mõistavad paremini oma põhiväärtusi ja motivatsioonimehhanisme;

2.      Õpetajad oskavad lapse arengu nimel paremini juhtida koostööd lapsevanematega

3.      Töötajad toetavad organisatsiooni väärtusi ja lähtuvad nendest oma töös;

4.      Meeskond on ühtsem;

5.      Uute töötajate värbamisel lähtutakse sobivusest lasteaia kultuuri, kuna see on paremini kirjeldatud;

6.      Selgemaks saab lasteaia kuvand ja eristumine teistest lasteaedadest.

Projekti käigus on kogu meeskond laialdaselt kaasatud ja haaratud dialoogiga.

Projekti jätkusuutlikkuse tagavad:

·        kirja pandud väärtused ja kokkulepped

·        kogutud edulood, mida hiljem kasutatakse erinevatel motivatsiooniüritustel

·        juhtkonna tugev toetus projektile ning antud temaatika väärtustamine

·        töörühma liikmed, kes saavad edaspidi organisatsioonis väärtuste saadiku rolli.

Projekti käigus on planeeritud:

Fookusintervjuud praeguse kultuuri kaardistamiseks ja sihtide seadmiseks

Õpetajate ja juhtide koolituse „Minu väärtused ja meie väärtused“ läbiviimine

Koolitus Hea koostöösuhe lapsevanematega

Väärtuste sõnastamine ning sügavam lahtimõtestamine. Töörühma seminaride ja konsultandi analüüsi ja toimetamise tulemusena valmib dokument "Päikesejänku lasteaia väärtused"

Tallinna Päikesejänku Lasteaia Väärtuste päev, mis võtab kokku kogu projekti ning milles osaleb kogu organisatsioon.

Projekt „Väärtuspõhine kultuur laste arengu toetamiseks“" (2014-2020.1.02.20-1033) ESF rahastus

Uudise rubriigid: