Õppeaasta eesmärgid

Strateegilised eesmärgid

1. Õppe- ja kasvatustöö lähtub Pelgulinna Gümnaasiumi omasest õpikäsitusest ning toetab iga õppija arengut.
2. Pelgulinna Gümnaasium on kogukonnakool, kus koolimeeskonda iseloomustab professionaalsus, avatus, omanäolisus ning jätkusuutlikkus.
3. Õpiruum ja õpitegevused võimaldavad Pelgulinna Gümnaasiumi omase õpikäsituse realiseerumist.

Arendustegevused 2019/2020 õppeaastal:

  • Õppijate toetamine ja motiveerimine

- Uue päevakava rakendamine, üleminek 75 minutilistele tundidele
- Fookuses on klassijuhataja roll õpilase õppetöö suunamisel, klassi-ja lennu kujundamisel, vaadatakse üle tegevused klassijuhataja rollis, kogutakse kokku parimad praktikad
- Gümnaasiumi õppekorralduse täiustamine läbi mentorsüsteemi loomise, gümnaasiumi komplekteerimise põhimõtete uuendamine ja muutmine 
- Kooli raamatukogu kui õpikeskkonna parendamine 

  • Õpistrateegiate rakendamine

- Jätkub kaasaegsete õppemetoodikate kasutamine, süvendatult toetatakse 5. ja 10. klasse
- Lõimingu-ja projektipäevad saavad õppekava süsteemseks osaks

  • Koolimeeskonna professionaalsuse, avatuse ja koostöise arengu tagamine

- Õpiringide metoodikate rakendamine õpetajate professionaalsuse tõstmiseks ja toetamiseks, viiakse sisse iganädalased õpetajate koostöötunnid
- Ainekavade uuendamine ja arendamine
- Õpetaja töökavade vormi ja sisu kaasajastamine
- Kutsu kolleeg tundi õppepraktika rakendamine

  • Osalemine rahvusvahelises kui ka Eesti siseses koostöös, rahvusvahelised projektid, koostöö kogukonnaga

- Koostöö Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsiooni Keskuse ja Tartu Ülikooli Haridusuuenduskeskusega jätkub
- Klass+projektide tegevuse toetamine, projektides osaleb vähemalt 20 õpetajat
- Erasmus jt. rahvusvahelist koostööd toetavate projektide tegevuse analüüsimine ja uute kooli arengukava puudutavate teemade leidmine, rahvusvahelise aarengukava ja põhimõtete koostamine, partnertiega koostöö ja rahastuse taotlemine

Viimati muudetud: 09.09.2019