Sisukaart

Sisukaart vastavalt Tallinna Haridusameti põhimäärusele

 

 

1.1      lasteasutuse üldtutvustus:

1.1.1        üldinfo (missioon, visioon, väärtused jne);

1.1.2        rühmade info (sh õppe- ja kasvatustegevuse keel);

1.1.3        põhimäärus;

1.1.4        töökorraldus (sh muudatused asutuse töös ja ülesannetes, mis on seotud isikute teenindamisega);

1.1.5        üldkasutavad teenuste osutamine (tasu, toiduraha, soodustused, ruumide üür jne), muudatused teenuste osutamise tingimustes ha hindades enne muudatuste rakendamist;

1.1.6        arengukava eelnõu, kinnitatud arengukava;

1.1.7        ajalugu, traditsioonid;

1.1.8        projektide loetelu ja sisu;

1.1.9        Koostööpartnerid;

1.2      info lapsevanemale:

1.2.1        vastuvõtt;

1.2.2        avalduste/taotluste jt lasteasutusele esitatavate dokumentide vormid;

1.2.3        päevakava;

1.2.4        menüü;

1.2.5        õppeaasta sündmuste kava;

1.2.6        õppetöö:

1.2.6.1  õppekava (sh koolivalmiduse hindamise ja lapsevanemale tagaside andmise põhimõtted)

1.2.6.2  õppeaasta eesmärgid;

1.2.6.3  õppetöö korraldus, metoodikad ja tugiteenused (sh haridusliku erivajadusega lapse õppe korraldamise põhimõtted, laste arengu jälgimise ja sellest lapsevanemale tagasiside andmise põhimõtted);

1.2.6.4  tervisedendus;

1.2.7        huvitegevus (sh ringid, ajakava);

1.2.8        väljaarvamine;

1.2.9        laps läheb kooli;

1.3      dokumendiregister (EKIS avalik moodul);

1.4      lasteasutuse tellitud uuringud ja analüüsid;

1.5      andmed riigihangete kohta;

1.6      töötulemuste ja ülesannete täitmise aruanded, riikliku järelevalve ettekirjutused ja otsused;

1.7      lasteasutuse koosseis, andmed täitmata ametikohtade kohta, töötasujuhend;

1.8      jõustunud kohtulahendid;

1.9      kontaktandmed:

1.9.1        lasteasutuse aadress, telefon, e-posti aadress, juhi vastuvõtuaeg, lasteasutuse asukoht kaardil, lahtiolekuaeg;

1.9.2        töötajate kontaktid: e-posti aadressid, telefonid;

1.9.3        hoolekogu (kontakt: e-posti aadress, telefon);

1.10  muu info:

1.10.1    uudised;

1.10.2    viited kasulikele linkidele (sh Tallinna Haridusameti veebileht);

1.11 isikuandmete töötlemise eesmärk, ulatus ja viis, kolmandatele isikutele, sealhulgas teisele asutusele, isikuandmete edastamise ja avalikkusele kättesaadavaks tegemise ning isiku poolt enda andmetega tutvumise õigus ja kord.

Viimati muudetud: 08.09.2020