04.02.2019

2019. aasta rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused

4. veebruarist kuni 10. märtsini on avatud 2019. aasta üldhariduskoolide rahulolu ja koolikeskkonna küsitlused. Rahuloluküsitluste läbiviimise eesmärk on mitmekesistada õppe kvaliteedi kohta saadavat tagasisidet ning luua võimalused õppijate heaolu ja toimetuleku süstemaatiliseks jälgimiseks koolis. Andmeid kasutatakse koolidele õppijate heaolu ja erinevate koolikeskkonna aspektidega rahulolu kohta tagasiside andmiseks. Käesoleval aastal esitatakse gümnaasiumiastme õpilastele lisaks mõned küsimused, mis puudutavad õpilaste kaasalöömist ja seisukohti Eesti ühiskonna jaoks olulistel teemadel. Küsitlusi korraldavad SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga.

Küsitlustes osalevad kõik üldhariduskoolide: - 4. klassi õpilased; - 8. klassi õpilased; - 11. klassi õpilased; - täiskasvanute gümnaasiumite kõik õpilased. Õpilaste küsitluste läbiviimist soovitame korraldada kooli arvutiklassis. Õpilased saavad küsitlustele vastata kolmes erinevas keeles (eesti, vene, inglise) ning vastamine võtab aega ligikaudu 20-30 minutit.

Õpetajad ja lapsevanemad selle aasta rahuloluküsitlustes ei osale. Uus andmekogumine õpetajate ja lapsevanemate hulgas viiakse läbi 2021.

Käesoleval aastal koostatakse ja edastatakse igale koolile unikaalsed küsitluste veebilingid, millele saavad vastata ainult meie kooli õpilased. Küsimustee vastamine toimub arvutitunni raames. 

Hiljemalt õppeaasta lõpuks edastatakse igale küsitlustes osalenud koolile personaalne tagasisideraport. Raportiga antakse koolile objektiivset ja võrreldavat tagasisidet eri osapoolte rahulolu ja seda mõjutavate tegurite kohta ning kõrvutatakse kooli hinnanguid riigi keskmiste tulemustega. Tagasisidet saab kool kasutada oma seniste tegevuste analüüsimiseks ja arengu kavandamiseks. Tagasisidet antakse iga sihtgrupi kohta, kuhu kuulub vähemalt viis vastajat. Kõikidele koolipidajatele edastatakse õppeaasta lõpuks koondülevaade tema piirkonna koolide tulemustest.

Kõiki haridustasemeid hõlmava rahulolu hindamise kontseptsiooniga saab tutvuda veebilehel www.hm.ee/rahulolu

Uudise rubriigid: