Lasteaia tutvustus

Pelguranna Lasteaed asub looduslikult mitmekesises Kopli lahe äärses piirkonnas. Lasteaias on kuus rühma: sõimerühm; 1 liitrühma, 2 aiarühma ning üks 6-7-aastastele lastele avatud koolieelikute rühm. 2018/2019 aastal 1 rühmaruumis SITSI LA rühm SINILILL!
 
Lasteaia suurimaks väärtuseks on asukoht, mis võimaldab mängulisi õppe– ja kasvatustegevusi mitmekesistada erinevates looduslikes ja tehiskeskkondades.

Lasteaia moto:
Kui mängin toas ja õues ma, siis ümbrust uurin, avastan ja kõike seda armastan!

Lasteaia missioon:
Koostöös lapsevanematega toetatakse lapse mitmekülgset arengut, arvestatakse tema individuaalsete võimetega ning luuakse tingimused tervikliku isiksuse kujunemiseks.

Lasteaia visioon:

Pelguranna Lasteaed on kodune ja turvaline, kus lapsed saavad loovalt tegutseda ja uudishimu rahuldada ehedates loodus- ja tehiskeskkondades ning kooli minnes on nad terved, sotsiaalselt toimetulevad ning tunnevad huvi ümbritsevas toimuva vastu.

Lasteaia väärtused:
Koostöö – väärtustatakse koostööd huvigruppidega, olles ise avatud ja huvitatud erinevatest võimalustest; personali jaoks on loomulik omavaheline meeskonnatöö, õppimine üksteiselt ning toetamine, arvestatakse laste arvamuste ja ettepanekutega;
Uuenduslikkus – kogu personal on huvitatud lasteaia järjepidevast arengust ning kaasaegsest mõttelaadist, pidev enesetäiendamine on meie elustiil;
Tervis – laste arusaama tervislikest eluviisidest kujundatakse eeskuju kaudu, tervseteadlikkuse tõstmine on oluline nii personali, kui lapsevanemate hulgas;
Hoolivus ja sallivus – märkamine ja toetamine on meie igapäevase lasteaiaelu loomulik osa, iga vanem, laps ja töötaja on võrdväärselt tähtsad, iga eripära mõistmist väärt.

 

Lehekülge haldab direktor Reelika Täht

tel 6020897

 

Viimati muudetud: 19.03.2019