Tallinna Perekonnaseisuameti tutvustus

Aadress: Pärnu mnt 67, maja_varakevad.jpg
10135 Tallinn
Telefon: 645 7480
E-post: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee
Registrikood: 75014853
Ameti juhataja: Karin Kask

Facebook_v.JPG

Juhime tähelepanu, et Euroopast saabujad peavad järgima karantiininõudeid, info: https://vm.ee/et/uudised/teave-riikide-ja-karantiininouete-kohta-euroopast-saabujatele

Soovitame kasutada avalduste esitamiseks e-kanaleid ning suhelda vahetu kokkupuute asemel telefoni või e-posti kaudu. Vajadusel on võimalik esitada avaldusi ja teostada perekonnaseisu- ja rahvastikutoiminguid  kohapeal vastuvõtuaegadel, arvestades Terviseameti kehtestatud nõuetega, sh 2+2 reegli järgimisega. 

Tallinna Perekonnaseisuameti teenused

Ameti tegevusvaldkonnad:

 • perekonnaseisutoimingute tegemine:
 • nimeseadusest tulenevate ülesannete täitmine;
 • rahvastikuregistri toimingute tegemine.

Tallinna Perekonnaseisuamet lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:

 • sündide ja surmade registreerimine;
 • sünnitoetuste menetlemine;
 • isaduse omaksvõtu ja omaksvõtuks nõusoleku registreerimine;
 • hooldusõiguse muudatuste registreerimine;
 • uue sünnikande koostamine seoses lapsendamisega;
 • isiku soo andmete muutmine;
 • abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamine;
 • abielu piduliku sõlmimise korraldamine;
 • abieluvõimetõendi andmine;
 • vaimuliku tehtud abielukannete andmete ülevõtmine andmehõivega rahvastikuregistrisse, vaimulike juhendamine abielu sõlmimisel ja järelevalve vaimulike üle abielu sõlmimisega seotud ülesannete täitmisel;
 • perekonnaseisuandmete muutmine ja parandamine;
 • andmehõivekannete tegemine perekonnaseisuaktide, kohtulahendite ja välisriigi perekonnaseisudokumentide alusel;
 • perekonnaseisuandmetest väljavõtete andmine ning andmete väljastamine arhivaalidelt;
 • perekonnaseisuaktide ja perekonnakirjade säilitamine;
 • nime muutmisega seotud toimingute tegemine ministrilt saadud volituse piires;
 • isikukoodide moodustamine ja isiku rahvastikuregistris arvelevõtmine;
 • rahvastikuregistrisse kantud andmete muutmine ja parandamine;
 • perekonnaseisuandmetest rahvastikuregistri väljavõtete andmine;
 • isiku põhi- ja statistiliste andmete muutmine rahvastikuregistris;
 • elukohateadete menetlemine;
 • järelepärimiste tegemine ja andmevahetuse korraldamine teiste asjaomaste institutsioonidega;
 • perekonnaseisuandmete statistiliste andmete kogumine;
 • Tallinna linnaosade valitsuste rahvastikuregistrialase töö koordineerimine, metoodiline juhendamine ja rahvastikuregistri kasutamise korraldamine linnasiseselt;
 • ameti pädevusse kuuluvates küsimustes õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
 • ameti kasutusse antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine Tallinna õigusaktidega kindlaks määratud korras;
 • osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaani järgi ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

Viimati muudetud: 03.06.2020