Tallinna Perekonnaseisuameti tutvustus

Aadress: Pärnu mnt 67, maja3_450.jpg
10135 Tallinn
Telefon: 645 7480
E-post: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee
Registrikood: 75014853
Ameti juhataja: Karin Kask

Facebook_v.JPG

COVID-19v.pngSeoses koroonaviiruse (COVID-19) levikuohuga suhelge meiega telefoni, e-posti perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee või posti teel. 

Tallinna Perekonnaseisuametis ei võeta ajutiselt vastu avaldusi abiellumiseks ja abielu lahutamiseks.

Abielu sõlmitakse ainult noorpaari kohalolekul, ei ole lubatud fotograafe ega külalisi.

Mitteabielus olevad vanemad ja üksikvanemad saavad ka sündi registreerida www.rahvastikuregister.ee - Perekond - Sünni registreerimine.

Alates 16.03.2020 kuni uue info avaldamiseni palume kasutada e-teenuseid või esitage avaldus Tallinna Perekonnaseisuametile e-posti või tavaposti teel.  Täpsem info on toodud vastava teenuse juures.

Tallinna Perekonnaseisuameti teenused

Ameti tegevusvaldkonnad:

 • perekonnaseisutoimingute tegemine:
 • nimeseadusest tulenevate ülesannete täitmine;
 • rahvastikuregistri toimingute tegemine.

Tallinna Perekonnaseisuamet lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:

 • sündide ja surmade registreerimine;
 • sünnitoetuste menetlemine;
 • isaduse omaksvõtu ja omaksvõtuks nõusoleku registreerimine;
 • hooldusõiguse muudatuste registreerimine;
 • uue sünnikande koostamine seoses lapsendamisega;
 • isiku soo andmete muutmine;
 • abielu sõlmimise ja lahutamise kinnitamine;
 • abielu piduliku sõlmimise korraldamine;
 • abieluvõimetõendi andmine;
 • vaimuliku tehtud abielukannete andmete ülevõtmine andmehõivega rahvastikuregistrisse, vaimulike juhendamine abielu sõlmimisel ja järelevalve vaimulike üle abielu sõlmimisega seotud ülesannete täitmisel;
 • perekonnaseisuandmete muutmine ja parandamine;
 • andmehõivekannete tegemine perekonnaseisuaktide, kohtulahendite ja välisriigi perekonnaseisudokumentide alusel;
 • perekonnaseisuandmetest väljavõtete andmine ning andmete väljastamine arhivaalidelt;
 • perekonnaseisuaktide ja perekonnakirjade säilitamine;
 • nime muutmisega seotud toimingute tegemine ministrilt saadud volituse piires;
 • isikukoodide moodustamine ja isiku rahvastikuregistris arvelevõtmine;
 • rahvastikuregistrisse kantud andmete muutmine ja parandamine;
 • perekonnaseisuandmetest rahvastikuregistri väljavõtete andmine;
 • isiku põhi- ja statistiliste andmete muutmine rahvastikuregistris;
 • elukohateadete menetlemine;
 • järelepärimiste tegemine ja andmevahetuse korraldamine teiste asjaomaste institutsioonidega;
 • perekonnaseisuandmete statistiliste andmete kogumine;
 • Tallinna linnaosade valitsuste rahvastikuregistrialase töö koordineerimine, metoodiline juhendamine ja rahvastikuregistri kasutamise korraldamine linnasiseselt;
 • ameti pädevusse kuuluvates küsimustes õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
 • ameti kasutusse antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine Tallinna õigusaktidega kindlaks määratud korras;
 • osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaani järgi ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine.

 

Viimati muudetud: 19.03.2020