Tallinna Perekonnaseisuameti tutvustus

Aadress: Pärnu mnt 67,maja_jõulud2021_450.PNG
10135 Tallinn
Telefon: 645 7480
E-post: perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee
Registrikood: 75014853
Ameti juhataja: Karin Kask

Facebook_v.JPG

Soovitame perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute teostamisel vahetu kontakti asemel kasutada elektroonilist suhtlemist. Avaldused palume edastada perekonnaseisuamet@tallinnlv.ee .

Juhime tähelepanu, et seadus ei võimalda abiellumisavaldusi ja abielu lahutamise avaldusi ning avaldusi isikukoodide taotlemiseks esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel. 

Tallinna Perekonnaseisuameti teenused

Ameti tegevuse eesmärk on Tallinna linnas perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute ning nendega seotud Tallinna linna teenuste osutamine tervikteenusena kooskõlas Eesti ja rahvusvaheliste õigusaktidega, täites Euroopa Liidu riikide perekonnaseisuametnikega ühtset rolli.

Ameti tegevusvaldkonnad:

 • perekonnaseisu- ja rahvastikuregistritoimingute teostamine ning nimeõiguslike muudatuste tegemine;
 • perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingutega seotud Tallinna teenuste osutamine;
 • linnaosade valitsuste rahvastikuregistrialase töö juhendamine ja reguleerimine;
 • rahvastikuregistrile juurdepääsu korraldamine Tallinna linnas.

Ameti põhiülesanded:

 • abielukande, abielu lahutamise kande, sünnikande, isaduse omaksvõtu kande, surmakande ja soo andmete muutmise kande koostamine, lapsendamise kohtuotsusest andmehõive tegemine ja uue sünnikande koostamine ning muu perekonnaseisutoimingu tegemine;
 • uue isikunime andmise otsustamine või menetlusdokumentide edastamine Siseministeeriumile otsuse tegemiseks;
 • vaimulike juhendamine ning abielukandest andmehõive tegemine rahvastikuregistrisse;
 • nõustamine perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute küsimustes;
 • Euroopa Liidu määruste alusel tõendite ja väljavõtete väljastamine;
 • rahvastikuregistrisse kantud andmete muutmine ja parandamine, sh nimeõigusliku muudatuse ning andmehõivekande tegemine perekonnaseisuakti, kohtulahendi, rahvusvahelise kaitse andmise otsuse ja välisriigi perekonnaseisudokumendi alusel, vajaduse korral haldusotsuse tegemine;
 • rahvastikuregistrist andmete väljastamine õigustatud huvi alusel;
 • perekonnaseisuandmetest väljavõtte ja perekonnaseisudokumendist ärakirja andmine, sh abieluvõimetõendi väljastamine ning perekonna- ja nimeõiguslikku muudatust kajastavalt dokumendilt andmete väljastamine;
 • isikukoodi moodustamine, sh Euroopa Liidu kodanikule tähtajalise elamisõiguse andmisel;
 • elukohaandmete kandmine rahvastikuregistrisse;
 • Euroopa Liidu määruste kohaldamine perekonnaseisu- ja rahvastikutoimingute küsimustes;
 • Tallinna sünnitoetuse taotluste menetlemine;
 • abielu sõlmimise pidulike kombetalituste korraldamine ja läbiviimine;
 • tegevusvaldkonnaga seotud muude teenuste osutamine;
 • kaebuste ja vaiete lahendamine ning kohtumenetluses osalemine;
 • linnaosavalitsuste rahvastikuregistrialase töö juhendamine, koordineerimine ja rahvastikuregistrile juurdepääsu korraldamine;
 • statistika koostamine Tallinna elanike arvu muutuste kohta ning rahvastikuregistripõhise statistika edastamine, sh elanike arvu muutuste avalikustamine Tallinna veebilehel;
 • riigilõivu vastuvõtmine ja selle tasumise üle arvestuse pidamine;
 • dokumentide arhiveerimine ja arhiivi üle arvestuse pidamine;
 • isikuandmete kaitse korraldamine;
 • ameti pädevusse kuuluvates küsimustes õigusaktide väljatöötamine;
 • muud tegevused, mis on seotud Tallinna arengustrateegia prioriteetidega;
 • linnavara valitsemise korraldamine ameti haldusalas;
 • osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaani järgi ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine.
Viimati muudetud: 07.04.2022