16.04.2020

Õppetöö korraldamine eriolukorras

Info Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töökorraldusest eriolukorra ajal.

Koolid

Lasteaiad

  • Kõik lasteaiad on avatud. Vältimaks nakkuse edasikandumist, peavad lasteaiad oma töö korraldamisel arvestama piirangutega, mis on välja toodud Haridus- ja teadusministeeriumi antud juhises lasteaia- ja lastehoiuteenuse tagamiseks. Laste üleandmine tuleb korraldada väljaspool lasteaia hoonet. Lasteaeda ei tohi siseneda mistahes haigusnähtudega isikud.  
  • Tallinna munitsipaallasteaia kohatasust vabastatud 16. märtsist kuni maikuu lõpuniLoe lisa
  • Eralasteaia- ja lastehoiuteenust kasutavad pered saavad esitada taotluse toetuse saamiseks.
  • Eralasteaias käivate laste puhul tuleb toetuse saamiseks esitada Tallinna Haridusametile taotlus ja õppemaksu tasumist tõendavad dokumendid.
  • Lastehoiuteenuse puhul tuleb toetuse saamiseks esitada taotlus lapse elukohajärgse linnaosavalitsuse sotsiaalosakonnale.

Mõlemaid toetusi makstakse kuni Tallinna Linnavolikogu uue otsuse tegemiseni. Loe lisa  


HEV-koolid

Tööd saavad esialgu jätkata ka hariduslike erivajadustega õpilaste koolid ja kinnised lasteasutused, mille puhul tehakse otsused koostöös koolide ja koolide pidajatega juhtumipõhiselt.


Huvikoolid

Distantsõppe perioodil on lapsevanemad vabastatud munitsipaalhuvikoolide ringitasudest.

Haridus- ja Teadusministeerium annab regulaarselt täpsustavat infot, sh edasistes õppekorralduslikes küsimustes.

Haridus- ja Teadusministeeriumi juhend koolidele seoses COVID-19 levikuga 

Uudise rubriigid: