Põhja-Tallinna Valitsuse sotsiaalhoolekande osakond

Kotzebue tänav 2, Tallinn 10412.
Üldtelefon 645 7071
Faks 645 7088

Sotsiaalhoolekande osakonna vastuvõtuajad:

Juhataja
E 16-18; N 10-12
Telefon: 6457071
Kabinet 6

Juhataja asetäitja
E 9-12; 14-18; T 14-16; N 9-12
Kabinet 19
Telefon: 6457070

Toetused
E 9-12; 14-18; T,N 9-12; 14-16; R 9-12
Kabinetid 11-18

Hooldajatoetus ja hooldajaks määramine
E 9-12; 14-18; N 9-12
Kabinet 4
Telefon: 6457094

Koduteenused
E 16-18; N10-12
Kabinet 8
Telefon: 6457082

Lastekaitse
E 9-12; 14-18; N 9-12; 14-16
Kabinetid 21-29
Telefon: 6457075 

Sotsiaalpinnad
E 9-12; 14-18; N 9-12
Kabinet 3
Telefon: 6457085

Erivajadustega inimeste hoolekanne
E 9-12; 14-18; T 9-12; 14-16; N 9-12
Kabinet 7
Telefon: 6457086; 6457093

Sotsiaalteenuste talitluse juhataja
E 16-18; N 10-12
Kabinet 2
Telefon: 6457087

Eestkoste
E 16-18; N 10-12
Kabinet 8
Telefon: 6457037

Kõik kontaktid SIIN

 

Teenuste nimekiri

Osakonna struktuur

Osakonna tegevusvaldkonnad:

1. Juhtumikorraldus – kliendi või pere abistamine sotsiaaltöötaja poolt ulatuses, mis  vajab sotsiaalhoolekande võrgustiku erinevate osade, sh nõustamise, toetuste, teenuste ning muu abi koordineerimist.

2. Sotsiaalnõustamine – isikutele teabe andmine nende sotsiaalsetest õigustest ning nende seaduslike huvide kaitsest, vajadusel abistamine konkreetsete probleemide lahendamisel edaspidise toimetuleku soodustamiseks.

3. Eluasemeteenused – sotsiaal- ja munitsipaalpinna üürimise vajaduse määratlemine, dokumentide kogumine ja esitamine eluasemekomisjonile, , TSTK-sse sotsiaalmajutusüksusesse resotsialiseerimisteenusele suunamine.

4. Avahoolduse teenused – üksikutele eakatele või puuetega inimestele koduse hoolduse, odavama või tasuta toitlustamise võimaldamine, saunateenuste jt. avahoolduse teenuste korraldamine.

5. Täiskasvanud isikule eestkoste seadmise korraldamine - Eestkoste määrab kohus ja see seatakse teovõimetu või piiratud teovõimega isiku varaliste ja isiklike õiguste ning huvide kaitseks. Vaimuhaiguse, nõrgamõistuslikkuse või muu psüühikahäire tõttu kestvalt oma tegudest aru mittesaavate isikute lähedaste nõustamine oma haigestunud pereliikme üle eestkoste seadmises. Lähedasteta eestkostet vajavate isikute üle eestkoste seadmise avalduste koostamine ja esitamine kohtusse.

6. Täiskasvanud raske või sügava puudega isikule hooldaja määramine ja hooldajatoetuse maksmine - Hooldaja määratakse hooldatava kirjaliku nõusoleku ja hooldaja avalduse alusel raske või sügava puudega isikule, kes vajab kõrvalabi igapäevaste toimingute tegemisel. Hooldaja ei ole hooldatava seaduslik esindaja

7. Eluruumi kohandamise kulude osalise hüvitamise korraldamine raske või sügava puudega isikule eesmärgiga soodustada puudega isiku iseseisvat toimetulekut, leevendada või kõrvaldada puudest tingitud takistusi eluruumi kasutamisel, toetudes isiku vastutusele enda ja oma perekonnaliikmete toimetuleku eest

8. Ööpäevases hoolekandeasutuses hooldamise teenuse eest osalise tasumise korraldamine isikutele, kes oma terviseseisundi tõttu vajavad hooldamist hoolekandeasutuses, kuid kes ise ning kelle ülalpidamiskohuslased ei suuda oma majanduslikust olukorrast lähtuvalt tasuda teenuse kogu maksumust.

9. Kodakondsus- ja Migratsioonibüroos isikut tõendava dokumendi taotlemine ja väljastamine liikumispuudega inimesele, kelleterviseseisund püsivalt ei võimalda dokumendi väljastamiseks isiklikult pöörduda Kodakondsus- ja Migratsioonibüroosse.

10. Tasuta või soodushinnaga transporditeenuse korraldamine puuetega täisealistele, kes puude tõttu pole võimelised kasutama ühistransporti sõiduks sotsiaalhoolekande-, haridus-, ravi- või rehabilitatsiooniasutustesse.

11. Omasteta ja tundmatute surnute tuhastamise korraldamine.

12. Laste õiguste kaitse – laste õiguste tagatuse jälgimine, vajadusel seadusega ettenähtud meetmete rakendamine, perede toetamine juhtumikorralduse põhimõttel

13. Eestkoste seadmine alaealiste üle - vormistamine toimub kohtuotsuse alusel, põhiliselt lähisugulastele.

14. Laste kasvatusega seotud vaidluste lahendamine – kohtule arvamuste koostamine, alaealiste kasvatamisega seotud vaidluste puhul, korralduste koostamine suhtlemise korra kohta lapsest eraldi elava vanemaga.

15. Alaealiste isiklike ja varaliste õiguste-huvide kaitse - alaealiste huvide kaitse tsiviil-ja kriminaalprotsessidel, nõusoleku andmine alaealiste huvides teostatavateks tehinguteks.

16. Vanemliku hoolitsuseta laste elu korraldamine- paigutamine turvakodusse, lastekodusse, lastetoetuste ümbermääramine, suunamine teenustele.

17. Alaealiste järelhoolduse korraldamine- lastekodust elluastuvate noorukite elukorraldus, erikoolidest lahkuvate noorte edasine elukorraldus, elamispinna saamine, sisustamine, töökoha leidmine, iseseisev majandamine (toimetulekuõpetus).

18. Töö paljulapseliste peredega- perede nõustamine, linnatranspordi sõidusoodustuse määramine, toetuste määramine ja maksmine.

19. Töö puuetega laste peredega- perede nõustamine, toetuste määramine ja maksmine.

20. Töö vähekindlustatud peredega-perede nõustamine, toetuste määramine ja maksmine.

21. Sotsiaaltoetuste maksmine

22. Vältimatu abi osutamine ja korraldamine

23. Piirkondlik uimastiennetustöö.

 

Valdkonda reguleerivad seadused:

Sotsiaalhoolekande seadus
Lastekaitseseadus
Perekonnaseadus
Riiklike peretoetuste seadus
Riikliku pensionikindlustuse seadus
Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste seadus
Tööturuteenuste ja -toetuste seadus
Kalmistuseadus
Tallinna koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord
Koduteenuste loetelu ja nende hinna kehtestamine ning koduteenuste kirjelduste kinnitamine
Sotsiaalmajutusüksusesse majutamise kord
Sotsiaalmajutusüksuses oleva voodikoha kasutamise tasu suuruse kehtestamine
Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord
Eluruumi kohandamise kulu hüvitamise kord
Ööpäevases hoolekandeasutuses hooldamise teenuse eest linnaeelarve vahenditest osalise tasumise kord

Viimati muudetud: 16.09.2019