17.06.2020

Suvine töökorraldus 2020

TALLINNA RAADIKU LASTEAIA

TÖÖKORRALDUSE TEGEVUSKAVA SUVI 2020

Lasteaia töökorralduse eest vastutab lasteaia direktor, kes arvestab töö korraldamisel Terviseameti, Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Tallinna Haridusameti antud juhiseid laste ja töötajate tervise ja heaolu kaitseks. 

 

Tegevused

Kokkulepped lasteaias

1.

Laste vastuvõtt

 1. Lasteaeda võetakse vastu vaid terveid lapsi. Kõiki lapse vaadatakse üle nende tervislik seisund (respiratoorsete haiguste sümptomite olemasolu).
 2. Lapsi, kelle vanematel või lähi kontaktsetel on tuvastatud COVID-19 haigus ei tohi lasteaeda tuua.
 3. Lapsi võetakse vastu õues, halva ilma korral välisuksel või õuealal olevates paviljonides, olevates katusealustes.
 4. Vanematega suhtlemisel järgitakse võimalusel 2+2 nõuet.
 5. Lastevanemate ja võõraste sisenemine lasteaia hoonesse ei ole aktsepteeritud.

2.

Laste ja töötajate tervise kaitse (heakorra ning hügieeni tagamine, haigestumised jms

 1. Personali ja laste kaitseks lasteaias on esmatähtsad hügieen (regulaarne ja hoolikas kätepesu), ruumide piisav tuulutamine ning ruumide ja pindade tõhus puhastamine.
 2. Kaitsemaski kasutamisel tuleb lähtuda selle kasutusajast ja kasutustingimustest.
 3. Kontrollime laste ja töötajate terviseseisundi iga päev
 4. Haigestunud õpetaja või laps kannab kuni lasteaiast lahkumiseni kirurgilist kaitsemaski, see aitab takistada COVID-19 viiruse levikut.
 5. Haigestunud laps isoleeritakse teistest lastest eraldi ruumi, et vältida kontakte tervetega.
 6. Töökohal haigestunud töötaja lahkub viivitamatult töökohalt, teavitades sellest juhtkonda.
 7. Nõuetele vastavad isikukaitsevahendid  ja desinfitseerimisvahendid on kaardistatud: https://www.eas.ee/isikukaitsevahendid

3.

Rühmade komplekteerimine

 

 1. Rühmi komplekteeritakse suveperioodiks vastavalt lapsevanema poolt esitatud andmetele läbiviidud küsitlust arvestades.
 2. Lapsi liidetakse rühmades lähtuvalt eelnevast küsitlusest ja arvestatakse perepõhisust.
 3. Komplekteeritud rühmade vahel ei toimu liikumist ja kontakte.
 4. Uute rühmade komplekteerimine toimub lähtuvalt kehtivale korrale HA infosüsteemis kinnitatud kohapakkumiste alusel
 5. Infot uute rühmade töökorralduse kohta edastatakse lastevanemate e-mailidele

4.

Õppe- ja kasvatustöö

 

 1. Personal jälgib ja selgitab lastele hügieenireegleid ja seda, miks on oluline teistega distantsi hoida.
 2. Lasteaedades olevad üldruumid ei ole ühiskasutuses.
 3. Muusika- ja liikumistegevused toimuvad õues
 4. Õueala on jagatud rühmade vahel mängutsoonideks.
 5. Huvihariduse teenust lasteaias suvekuude perioodil ei osutata.

5.

Toitlustamine

 

 1. Toidu valmistamisel ja jagamisel järgitakse kõiki tervisekaitsenõudeid.
 2. Toitlustamisel puhastatakse ja desinfitseeritakse kõiki sagedasti puudutatavaid ja toiduga kokku puutuvaid pindu tavapärasest sagedamini.
 3. Jälgitakse, et söömisel lapsed ei kasutaks teiste laste joogitopsi, lusikat jm söögiriistu.
 4. Vee joomiseks kasutatakse isiklikku joogitopsi/tassi (ühekordne või korduvkasutatav).

6.

Kommunikatsiooni juhtimine

 1. Lapsevanemaid teavitatakse vajadusel töökorraldusest või selle muutustest e-mailidele, info edastab lastevanematele töötava rühma õpetaja
 2. Info töökorralduse ja selle muudatuste kohta pannakse üles lasteaia kodulehele ja ELIIS
 3. Personaliga suhtlemine toimub e-mailide saatmise,  telefoni teel.
 4. Lasteaia kontaktid: e-mail: radiku@raadiku.edu.ee,

      telefonid: 01.06 - 19.07.2020, direktor Tatjana Slutskaja 

      6345 565,     

      alates 20.07.2020 direktori asetäitja majanduse alal  

      Natalja Šabarova 6345 565.

      Lasteaia kollektiivpuhkuse ajal 15.06.-05.07, direktori    

     Tatjana Slutskaja ja direktori asetäitja majanduse alal

      Natalja  Šabarova  telefoni number 6345 565, 6345 849

7.

Uute laste vastuvõtmine ja harjutamine lasteaiaga

 

 1. Uusi lapsi võetakse vastu kokkulepitud graafiku alusel 2-3 kaupa lasteaia õuealal rühmale määratud territooriumil.
 2. Laste harjutamine toimub samuti lasteaia õuealal rühmale määratud territooriumil tagades lastevanemate puhul reegel 2+2.
 3. Lasteaeda sisse lubatakse lapsevanem last harjutama vaid erandjuhul ( eelnev kokkulepe direktoriga) ja ühekaupa, et vältida liigseid kontakte, lasteaias sees olles kasutab lapsevanem kaitsemaski.

8.

Asenduslasteaeda minek, asenduslasteaias olek

 1. Asenduslasteaeda lähevad lapsevanema avalduse alusel kohta soovinud registreeritud lapsed.

 

9.

Laste kojuminek

 

 1. Lapsi saadetakse koju õues
 2. Lapsevanemad lahkuvad koos lapsega lasteaia õuealalt, et vältida liigseid kontakte.

 

 

Uudise rubriigid: