11.06.2021

Tallinn tunnustas klassijuhatajaid

2021/22. õppeaasta on Tallinnas klassijuhataja teema-aasta, mille eesmärgiks on tõsta senisest rohkem esile klassijuhataja ametit ning väärtustada tema rolli iga õppija arengu toetajana. Klassijuhataja on üks võtmeisik õppija tugevuste, soovide ja arenguvajaduste märkamisel ning individuaalse õpitee kujundamisel koos lapsevanemate, õpetajate, klassikaaslaste, huvitegevuse läbiviijate ja teiste osapooltega. Klassijuhataja on õpilase üldpädevuste, õppija omaalgatuse ja vastutustunde toetaja.

Tallinn tunnustas 2020/2021. õppeaastal Ristiku Põhikoolis klassijuhataja karjääri alustanud õpetajaid: Annely Raudsepp, Eve Palo, Heli Helenurm, Sirli Pillenberg.

Samuti tunnustas Tallinna Haridusamet meie kooli klassijuhataja teema-aasta heatahtelepingu sõlmimise eest.

Palju õnne!