19.04.2021

Kestliku arengu võrgustiku linnad vahetasid kogemusi

Tallinna juhitava Euroopa 19 linna kestliku arengu võrgustiku avasündmusel tutvustasid partnerlinnad oma plaane, kuidas edendada rohelisi liikumisviise ja pidurdada autostumist ning saavutada muid ÜRO kestliku arengu eesmärke.

Äsja käivitatud võrgustiku eesmärk on rakendada ÜRO kestliku arengu eesmärke kohalikul tasandil. Kestliku arengu eesmärk on kokkuvõtvalt kaotada kõikjal maailmas vaesus ja tagada inimestele väärikus ning hea elukvaliteet, arvestades sealjuures looduskeskkonnaga.

Partnerluses osalevate linnade esindajad kohtusid esimest korda Tallinna korraldatud virtuaalsel projekti avasündmusel.

„Tallinn on võtnud ette pöörde rohelisema tuleviku poole. Tahame olla roheline maailmalinn, kus tulevik on juba käes. See on oluline meie inimesi silmas pidades: hallid ja saastavad linnad ei ole lihtsalt ligitõmbavad,“ ütles linnapea Mihhail Kõlvart tervituses kõikidele osalevatele linnadele. „Keegi ei taha elada müra ja kasvuhoonegaaside keskel. Inimesed tahavad elada mugavas, rahustavas ja ilusas linnas. Seetõttu peame tegema jätkusuutliku eluviisi kõige mugavamaks ja ka vastupidi: loodusvarasid raiskav eluviis peaks muutuma kulukaks ja ebamugavaks.“

Tallinnas on loodud linna strateegiadirektori juhitav arengu kavandamise kogu, mis hakkab muu hulgas toetama kestliku arengu eesmärkide integreerimist linna arengudokumentidesse. Arengu kavandamise kogusse kuuluvad kõigi linna ametite esindajad nii juhtide kui ka spetsialistide tasandil.

Võrgustiku koostöö avasündmusel tutvustas iga partnerluses osalev linn enda tugevusi ja väljakutseid, lähtudes kestliku arengu eesmärkide viiest suunast: inimväärikus, planeet, heaolu, rahu ja partnerlus. Järgmisel kohtumisel esitlevad linnad oma kogemustest, kuidas kestliku arengu eesmärke rakendada.

Strateegilise partnerluse projekt „Kestliku arengu eesmärkide elluviimine linnades – SDGs in Cities“ aitab panustada Euroopa Liidu roheleppe sihtidesse, toetades linnade kestlikku arengut. Euroopa siht on saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks maailmajaoks ehk selleks ajaks mitte paisata õhku rohkem kasvuhoonegaase, kui ökosüsteem siduda jõuab.

Partnerlust rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu Euroopa territoriaalse koostöö URBACT III programm, mille eesmärk on toetada linnade omavahelist koostööd ja oskusteabe vahetamist.

Tänavu märtsist kuni järgmise aasta lõpuni kestva projektiga luuakse igas partnerlinnas kohalik töörühm, mis koondab eksperte nii linnaorganisatsioonist kui väljastpoolt. Töörühmades analüüsitakse ja jagatakse projektis osalevate linnade kogemusi ning hea praktika näiteid kestliku arengu eesmärkide elluviimise kavandamisel ning koostatakse tegevuskava kestliku arengu eesmärkide elluviimiseks linna tasandil, rakendades kaasavaid ja koosloovaid meetodeid.

Projektis osalevad lisaks Tallinnale veel Braga (Portugal), Bratislava (Slovakkia), Dzierżoniów (Poola), Glasgow (Suurbritannia), Gävle (Rootsi), Heraklion (Kreeka), Jihlava (Tšehhi), Klaipeda (Leedu), La Rochelle (Prantsusmaa), Manresa (Hispaania), Mouscron (Belgia), Ozalj (Horvaatia), Reggio Emilia (Itaalia), Schiedam (Holland), Solingen (Saksamaa), Veliki Preslav (Bulgaaria), Veszprém (Ungari) ja Trim (Iirimaa).

Kestliku arengu eesmärk on kokkuvõtvalt kaotada kõikjal maailmas vaesus ja tagada inimestele hea elukvaliteet, arvestades sealjuures looduskeskkonnaga.

ÜRO tegevuskavaga 2030. aastani sõnastatud kestliku arengu eesmärgid jagunevad kolme suure valdkonna vahel: inimesed, keskkond ja majandus, hõlmates muu hulgas nii vaesuse kaotamist, soolist võrdõiguslikkust, puhast vett, elurikkuse kaitset,  kliimamuutuste tõkestamist, jätkusuutlikke linnu kui ka vastutustundlikku majanduskasvu ja tööhõivet.

Tallinna elu on kavas rohelisemaks korraldada neljas valdkonnas: parandades ehitiste energiatõhusust ja sisekliimat, ohjeldades autostumist ja vähendades nii kasvuhoonegaaside heidet, säilitades ja suurendades elurikkust ehk bioloogilist mitmekesisust linnas ning toetades üleminekut ressursse säästvamale ringmajandusele, mis hõlmab muu hulgas jäätmete tekke vähendamist, uuskasutamist ja taaskasutamist.

Uudise rubriigid: