25.03.2021

Hakkame juhtima Euroopa linnade kestliku arengu koostööd

Tallinn hakkab juhtima äsja käivitatud Euroopa 19 linna võrgustikku, mille eesmärgiks on ÜRO kestliku arengu eesmärkide rakendamine kohalikul tasandil.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul tuleks pikaajaliste plaanide tegemisel arvestada Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni kestliku arengu eesmärkidega, mille eesmärk on tasakaalustada inimeste heaolu ja loodusressursside hoidmist.

„Kestliku arengu eesmärkidest lähtus ka mullu heaks kiidetud Tallinna pikaajaline strateegia „Tallinn 2035“, mille põhjal teeme linna kõiki ülejäänud plaane. Need eesmärgid annavad hea aluse linnade tasakaalustatud arenguks, et tagada kõigi inimeste heaolu ning loodusressursside hoidmine. Tallinnal on au olla valitud selle võrgustiku juhtpartneriks,“ ütles Kõlvart.

Strateegilise partnerluse projekt „Kestliku arengu eesmärkide elluviimine linnades – SDGs in Cities“ aitab panustada Euroopa Liidu roheleppe sihtidesse, toetades linnade kestlikku arengut. Euroopa siht on saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks maailmajaoks ehk selleks ajaks mitte paisata õhku rohkem kasvuhoonegaase, kui ökosüsteem siduda jõuab.

Partnerlust rahastab Euroopa Regionaalarengu Fondi kaudu Euroopa territoriaalse koostöö URBACT III programm, mille eesmärk on toetada linnade omavahelist koostööd ja oskusteabe vahetamist.

Partnerluses osaleva 19 linna esindajad kohtuvad esimest korda Tallinna korraldataval virtuaalsel projekti avasündmusel 13.–14. aprillil, mille avab Tallinna linnapea tervitusega kõikidele osalevatele linnadele.

Tänavu märtsist kuni järgmise aasta lõpuni kestva projektiga luuakse igas partnerlinnas kohalik töörühm, mis koondab eksperte nii linnaorganisatsioonist kui väljastpoolt. Töörühmades analüüsitakse ja jagatakse projektis osalevate linnade kogemusi ning hea praktika näiteid kestliku arengu eesmärkide elluviimise kavandamisel ning koostatakse tegevuskava kestliku arengu eesmärkide elluviimiseks linna tasandil, rakendades kaasavaid ja koosloovaid meetodeid.

Projektis osalevad lisaks Tallinnale veel Braga (Portugal), Bratislava (Slovakkia), Dzierżoniów (Poola), Glasgow (Suurbritannia), Gävle (Rootsi), Heraklion (Kreeka), Jihlava (Tšehhi), Klaipeda (Leedu), La Rochelle (Prantsusmaa), Manresa (Hispaania), Mouscron (Belgia), Ozalj (Horvaatia), Reggio Emilia (Itaalia), Schiedam (Holland), Solingen (Saksamaa), Veliki Preslav (Bulgaaria), Veszprém (Ungari) ja Trim (Iirimaa).

Kestliku arengu eesmärk on kokkuvõtvalt kaotada kõikjal maailmas vaesus ja tagada inimestele väärikus ning hea elukvaliteet, arvestades sealjuures looduskeskkonnaga.

ÜRO tegevuskavaga 2030. aastani sõnastatud kestliku arengu eesmärgid jagunevad kolme suure valdkonna vahel: inimesed, keskkond ja majandus, hõlmates muu hulgas nii vaesuse kaotamist, soolist võrdõiguslikkust, puhast vett, kliimamuutuste tõkestamist, jätkusuutlikku linnu kui ka jätkusuutlikkust energia vallas, majanduskasvu ja tööhõivet.

Tallinna elu on kavas rohelisemaks korraldada neljas valdkonnas:parandades ehitiste energiatõhusust ja sisekliimat, ohjeldades autostumist ja vähendades nii kasvuhoonegaaside heidet, säilitades ja suurendades elurikkust ehk bioloogilist mitmekesisust linnas ning toetades üleminekut ressursse säästvamale ringmajandusele, mis hõlmab muu hulgas jäätmete tekke vähendamist, uuskasutamist ja taaskasutamist.

Uudise rubriigid: