Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tutvustus

171353.jpgAadress: Paldiski mnt 48a, 
10614 Tallinn
Telefon: 645 7440
E-post: sotsiaal@tallinnlv.ee 
Registrikood: 75014965 
Ameti juhataja: Raimo Saadi


Ameti tegevusvaldkonnad:

 • Tallinna linnas sotsiaalhoolekande koordineerimine ja korraldamine;
 • Tallinna elanike haiguste ennetamisele ja tervise edendamisele suunatud tegevuse korraldamine ja koordineerimine.


Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti teenused.


Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:

 • Tallinna elanike elukvaliteedi ning nende ühiskonnas toimetuleku ja osalemise võime säilitamine ja parandamine;
 • sotsiaal- ja tervishoiuteenuste tagamiseks vajalike ressursside planeerimine ning teenuste osutamise korraldamine;
 • sotsiaalteenuste ja -toetuste struktuuri planeerimine ja nõuete väljatöötamine;
 • teabe töötlemine ühtse praktika kujundamiseks;
 • ülelinnaliste sotsiaalhoolekande ja tervisedenduse projektide väljatöötamine, koordineerimine ja läbiviimine;
 • Tallinna elanike ja kodanikuorganisatsioonide teavitamine sotsiaal- ja tervishoiuteenustest;
 • sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tervisedenduse teemadel seminaride, konverentside ja teabepäevade planeerimine ja korraldamine;
 • linnavalitsusele ettepanekute esitamine sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tervisedenduse valdkonna otsustuste tegemiseks teenuste käivitamise, arendamise, ümberkorraldamise ja lõpetamise kohta;
 • osalemine linna strateegiliste arengudokumentide ja poliitikate väljatöötamisel sotsiaalhoolekande, tervishoiu ja tervisedenduse valdkonnas, Tallinna elanike ja kodanikuorganisatsioonide kaasamine arengudokumentide, poliitikate ja teenuste väljatöötamise protsessi;
 • Euroopa Liidu ning era- ja avaliku sektori vahendite taotlemine ameti põhiülesannete täitmiseks ja nende vahendite kasutamise korraldamine;
 • linnaosade valitsuste sotsiaalhoolekande osakondade nõustamine sotsiaalhoolekande korraldamisel;
 • ameti ja linnaosade valitsuste hallatavate hoolekandeasutuste nõustamine sotsiaalteenuste osutamisel;
 • ameti hallatavate asutuste tegevuse koordineerimine;
 • ameti hallatavate asutuste teenuste kvaliteedi ja toimimise tagamine;
 • linnaosade valitsuste tervisedenduse spetsialistide nõustamine ja nende tegevuse koordineerimine;
 • ametiasutuste vahel tervisedenduskoostöö koordineerimine;
 • ülelinnaliselt osutatavate sotsiaalteenuste lepingute haldamine;
 • õigusaktides ette nähtud sotsiaalhoolekande- ja tervishoiualaste aruannete koostamine ja esitamine;
 • ameti pädevusse kuuluvate Tallinna õigusaktide eelnõude väljatöötamine;
 • ameti kasutusse antud linnavara valdamise, kasutamise ja käsutamise korraldamine Tallinna õigusaktidega kindlaks määratud korras;
 • osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine. 

Lisainfo

17. oktoobril 2019 andsid sotsiaalminister Tanel Kiik ja rahvastikuminister Riina Solman pidulikul tunnustusüritusel 54 tööandjale üle peresõbraliku tööandja märgised. Sotsiaal- ja tervishoiuamet sai esimese Tallinna linna ametiasutusena peresõbraliku tööandja hõbemärgise. 2021 aastal läbisime edukalt ka järelhindamise ja säilitasime endiselt peresõbraliku tööandja hõbemärgise.

Hõbemärgis.jpg

Viimati muudetud: 26.04.2022