Tallinna Spordi- ja Noorsooameti tutvustus

sport.jpgAadress: Juhkentali tn 12, 
10132 Tallinn
Telefon: 640 4586
E-post: sportnoorsoo@tallinnlv.ee 
Registrikood: 75015195
Ameti juhataja: Aivo Normak
Spordiportaal: www.tallinn.ee/sport 


Ameti tegevusvaldkonnad:

 • spordi ja noorsootöö valdkonna tegevuste korraldamine Tallinnas, sh ameti hallatavate spordiasutuste ja noorsootööasutuse töö korraldamine;
 • Tallinna linna sporditegevuse ja noorsootöö kavandamine ja elluviimine, sh linna spordiasutuste ja noorsootööasutuse ning teiste linna asutuste valdkondliku töö koordineerimine, jälgimine ja analüüsimine;
 • sportimise, vaba aja veetmise ja mitteformaalse õppe võimaluste loomine.


Tallinna Spordi- ja Noorsooameti teenused


Tallinna Spordi- ja Noorsooamet lähtub oma töös põhimäärusest, millest tulenevad põhiülesanded on järgmised:

 • linna sporditegevuse ja noorsootöö kavandamine ja korraldamine;
 • sportimise, vaba aja veetmise ja mitteformaalse õppe võimaluste loomine;
 • uurimuste läbiviimine linna sporditegevuse ja noorsootöö korraldamiseks, linna valdkondliku statistika koondamine ja analüüsimine ning teabe levitamine;
 • linna spordiasutuste ja noorsootööasutuse ning teiste linna asutuste valdkondlike arengusuundade kujundamine, ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks, ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks;
 • ameti pädevusse kuuluvate Tallinna õigusaktide väljatöötamine;
 • ameti hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi korraldamine;
 • linna spordiasutuste ja noorsootööasutuse, nende struktuuriüksuste juhtide ning valdkonna teiste spetsialistide nõustamine ning vajaduse korral nende koolituse koordineerimine;
 • mittetulundustegevuse toetamise prioriteetide määramine, esitatud toetusetaotluste menetlemine ja toetamise korraldamine;
 • linna spordi ja noorsootöö valdkonnas tegutsevate eraõiguslike juriidiliste isikute toetamine ja nõustamine ning valdkonnaga otseselt või kaudselt seotud teenuste osutamine;
 • järelevalve tegemine ameti sporditoetuste ja noorsootöötoetuste kasutamise üle;
 • linna spordiasutuste ja noorsootööasutuse kvaliteedisüsteemi arendamine ja toimimise tagamine;
 • riiklikes ja rahvusvahelistes spordiprojektides ja noorsootööprojektides osalemine;
 • spordiprojektide ja noorsootööprojektide algatamine ning korraldamine;
 • rahvusvahelise koostöö ja välisprojektide koordineerimine spordi ja noorsootöö valdkonnas;
 • osalemine spordi ja noorsootööga seotud objektide hoonestusalade üld- ja detailplaneeringute koostamises;
 • osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
 • ameti haldusala eelarve projekti koostamine;
 • ameti ja ameti hallatavate asutuste eelarvete kinnitamine;
 • ameti aruandluse koostamine ja esitamine vastavalt kehtestatud korrale;
 • ameti ja ameti hallatavate asutuste raamatupidamisarvestuse korraldamine kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga;
 • linnavara valitsemine ja investeeringute korraldamine ameti haldusalas;
 • riigi ja Tallinna õigusaktide täitmise kontrollimine ameti hallatavates asutustes.

 

Viimati muudetud: 11.11.2019