Tallinna Spordi- ja Noorsooameti tutvustus

TSNA hoone suvel.jpg

Üldkontakt

Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Juhataja: Aivo Normak

Juhkentali tn 12
10132 Tallinn
Telefon:  640 4585

E-post: sportnoorsoo@tallinnlv.ee
Spordiportaal: www.tallinn.ee/sport 

Noorsootöö osakond

Suur-Ameerika 35
10122 Tallinn
Telefon: 642 0592

E-post: noorteinfo@tallinnlv.ee 
Noorteportaal: www.tallinn.ee/noorteinfo 

Ameti juhataja vastuvõtt:

Esmaspäev      15.00 – 17.00
Neljapäev         10.00 – 12.00

Vastuvõtule eelregistreerimine tel: 6404585


Telefoniraamat

Põhiülesanded

 • linna sporditegevuse ja noorsootöö kavandamine ja korraldamine;
 • sportimise, vaba aja veetmise ja mitteformaalse õppe võimaluste loomine;
 • uurimuste läbiviimine linna sporditegevuse ja noorsootöö korraldamiseks, linna valdkondliku statistika koondamine ja analüüsimine ning teabe levitamine;
 • linna spordiasutuste ja noorsootööasutuse ning teiste linna asutuste valdkondlike arengusuundade kujundamine, ettepanekute tegemine linnavalitsusele ameti hallatavate asutuste asutamiseks, ümberkorraldamiseks ja tegevuse lõpetamiseks;
 • ameti pädevusse kuuluvate Tallinna õigusaktide väljatöötamine;
 • ameti hallatava asutuse juhi vaba ametikoha täitmiseks avaliku konkursi korraldamine;
 • linna spordiasutuste ja noorsootööasutuse, nende struktuuriüksuste juhtide ning valdkonna teiste spetsialistide nõustamine ning vajaduse korral nende koolituse koordineerimine;
 • mittetulundustegevuse toetamise prioriteetide määramine, esitatud toetusetaotluste menetlemine ja toetamise korraldamine;
 • linna spordi ja noorsootöö valdkonnas tegutsevate eraõiguslike juriidiliste isikute toetamine ja nõustamine ning valdkonnaga otseselt või kaudselt seotud teenuste osutamine;
 • järelevalve tegemine ameti sporditoetuste ja noorsootöötoetuste kasutamise üle;
 • linna spordiasutuste ja noorsootööasutuse kvaliteedisüsteemi arendamine ja toimimise tagamine;
 • riiklikes ja rahvusvahelistes spordiprojektides ja noorsootööprojektides osalemine;
 • spordiprojektide ja noorsootööprojektide algatamine ning korraldamine;
 • rahvusvahelise koostöö ja välisprojektide koordineerimine spordi ja noorsootöö valdkonnas;
 • osalemine spordi ja noorsootööga seotud objektide hoonestusalade üld- ja detailplaneeringute koostamises;
 • osalemine Tallinna kriisireguleerimisplaani koostamisel ja kriisireguleerimisplaanis ameti vastutusalas olevate ülesannete täitmine;
 • ameti haldusala eelarve projekti koostamine;
 • ameti ja ameti hallatavate asutuste eelarvete kinnitamine;
 • ameti aruandluse koostamine ja esitamine vastavalt kehtestatud korrale;
 • ameti ja ameti hallatavate asutuste raamatupidamisarvestuse korraldamine kooskõlas Eesti Vabariigi hea raamatupidamistavaga;
 • linnavara valitsemine ja investeeringute korraldamine ameti haldusalas;
 • riigi ja Tallinna õigusaktide täitmise kontrollimine ameti hallatavates asutustes.
 • Amet täidab teisi talle riigi ja Tallinna õigusaktidega pandud ülesandeid.

Tallinna Spordi- ja Noorsooameti ja osakondade põhimäärused

Viimati muudetud: 15.08.2019