Sporditreeningute korraldamine alates 22. veebruarist

Vabariigi Valitsus kehtestas sporditegevusele 19. veebruaril täiendavad COVID-19 piirangud ning 25. veebruaril pikendas piirangute kehtivust kuni märtsi lõpuni.

Alates 22. veebruarist 2021 on sporditreeningud väli- ja sisetingimustes reguleeritud järgmiselt:

1) sisetingimustes on lubatud individuaaltegevus ja individuaaltreening, sealhulgas koos
juhendajaga ning kui hoitakse teiste isikutega vähemalt kahemeetrist vahemaad. Keelatud on
tegevuse käigus vahetada paarilisi. Treeningu eel, ajal ja järel tuleb lähtuda põhimõttest, et
lähikontaktsust ei teki enam kui ühe isikuga. Rühmaviisiline tegevus või treening ei ole lubatud.
Paarismängud on lubatud ainult nendel spordialadel, mis lähevad individuaalspordiala mõiste
alla. Nendeks on tennis, lauatennis, padel, sulgpall, rannavõrkpall ja rannatennis. Tegevuse
käigus ei tohi paarilisi vahetada. Individuaaltegevuse või individuaaltreeningu piirang ei kehti
koos liikuvate või viibivate perekondade kohta või juhul, kui nimetatud tingimusi ei ole
mõistlikult võimalik tagada;
2) välitingimustes on lubatud treenimine kuni 50 isikulistes rühmades, sealhulgas juhendajaga.
Tagatud peab olema, et osalejate arv ei oleks rohkem kui 250 inimest;
3) sisetingimustes peab olema tagatud, et ruumi täituvus ei oleks rohkem kui 50% tavapärasest
täituvusest ja ruumis ei oleks korraga rohkem inimesi kui 200. Ruumi täituvust arvestatakse
spordiobjekti riietusruumide mahutavuse järgi, milleks on kappide või nagide arv. Kappide või
nagide arv on fikseeritud Eesti spordiregistris. Juhul kui ühes hoones asub mitu sportimispaika
(nt pallimängusaal ja jõusaal), aga kasutatakse sama riietusruumi, tuleb tagada 50% täituvus
erinevate sportimispaikade lõikes;
4) siseruumides kantakse maski, v.a sporditegevuse ajal. Nimetatud kohustus ei laiene alla 12-
aastastele lastele või juhul, kui maski kandmine ei ole tervislikel põhjustel, töö või tegevuse
iseloomu tõttu või muid olulisi põhjuseid arvestades võimalik;
5) teenuse osutaja tagab desinfitseerimisvahendite olemasolu ja desinfitseerimisnõuete täitmise
Terviseameti juhiste kohaselt.

Punktis 1 nimetatud tingimusi ei kohaldata kui tegevust või treeningut viiakse läbi
koolieelses lasteasutuses sama rühma lastega või õpilastega, kellele ei kohaldata Vabariigi
Valitsuse korralduse kohaselt õppehoones viibimise ja liikumise piirangut ja kes õpivad samas
klassis. Samuti ei kohaldata alapunktides 1 ja 3 nimetatud tingimusi võistlussüsteemis toimuvale
professionaalsele sporditegevusele, sealhulgas Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste
liikmetele ja kandidaatidele ning võistkondlike alade meistriliigade ja esiliigade mängijatele, riigi
sõjalise kaitsega ja siseturvalisusega seotud tegevustele ning puudega isikute tegevustele,
sealhulgas sotsiaalse ja tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisele ja Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskusele.

LOE KULTUURIMINISTEERIUMI POOLT KOOSTATUD TÄPSEMAID JUHISEID sporditreeningute korraldajatele SIIT ja võistluste korraldajatele SIIT.

Korralduse nr 282 terviktekst on kättesaadav siit.
Korralduse nr 82 terviktekst ja seletuskiri on kättesaadav siit.

Viimati muudetud: 26.02.2021