29.05.2020

Oluline info, mida laagrite korraldamisel või laagris osalemisel silmas pidada

Eriolukord sai küll läbi, kuid koroonaviiruse leviku tõkestamiseks tuleb nii laste- ja noortelaagrite korraldajatel kui ka lastevanematel ja osalejatel arvestada erisätete ja muudatustega.

Lähtuvalt korraldusest peab laagrikorraldaja tagama, et järgitakse:
a) kuni 300 inimese piirangut;
b) rühmapiirangut kuni 20 inimest;
c) desinfitseerimis- ja hügieeninõuete täitmist vastavalt Terviseameti juhistele.

Haigusnähtudega noored noortelaagris ei osale.

Tuleb arvestada, et COVID-19 on viirusnakkus, mis levib inimeselt inimesele piisknakkuse kaudu, peamiselt kontaktis nakkusohtliku inimesega, kellel on nakkusele iseloomulikud sümptomid. Viirus võib levida ka saastunud pindadelt. Saastunud pindadel soodsatel tingimustel säilib viirus kuni 3 päeva, kuid hävineb puhastamisel ja desinfitseerimisel.

Mida on oluline silmas pidada?

Laagri ajal on oluline pidevalt jälgida noorte ja personali tervislikku seisundit. Laagri korraldaja peab enne vahetuse algust koostama käitumisjuhised, sh rühmade liikumine, majutus- ja toitlustusruumide kasutamine, kokkupuuted rühmaväliste isikutega, vahendite, inventari ja ruumide desinfitseerimine, tegevused ja ühisürituste korraldamise võimalused jms. Juhist tuleb laagrisse saabuvatele noortele kohapeal tutvustada.

Laagri korraldajal tuleb laagris osalejaid ja töötajaid informeerida üldhügieeni nõuetest ja paigaldada desinfitseerimis- ja pesukohtade juurde vastavad juhised ning kontrollida nõuete täitmist. Vältida tuleb isikute vahel kätlemist, kallistamist ja muid otseseid kontakte, et taksitada võimaliku piisknakkuse edasikandumist. Oluline on minimaliseerida riskirühmadesse kuuluvate isikute (eelkõige vanemaealised ja krooniliste haiguste ja immuunpuudulikkusega inimesed) kokkupuutumist teiste isikutega. 

Ühes laagris võib kokku osaleda kuni 300 noort, kuid rühmas ei tohi olla üle 20 inimese. Seetõttu enamus Eesti laagritest ei pea kohtade arvu piirama. Rühmade liikumist noortelaagri territooriumil reguleeritakse, sh tuleks enne vahetuse toimumise algust sätestada liikumistrajektoorid ja ajagraafikud ning jälgida, et erinevate rühmade liikmete vahel kontakte ei tekiks. Tegevuste läbiviimiseks vajalike ruumide ja territooriumi turvalisuse ja ohutuse tagab tegevuste korraldaja. Kolmandaid isikuid noortelaagrite territooriumile ei lubata.

Noortelaagri üritused, kus osaleb enam kui üks 20 noorega rühm, tuleb planeerida värskes õhus ja tagada, et järgitakse 2+2 reeglit rühmad omavahel kokku ei puutu.

Alates 1. juulist on võimalik läbi viia ka siseruumides toimuvaid ühistegevusi.  Juhul, kui tegevuste läbiviimiseks on ilmastikuolude tõttu vajalik siseruumide kasutamine, korraldatakse tegevused rühmades, tagades 2+2 reegli täitmise ning et rühmad omavahel kokku ei puutu. Peale ruumide kasutamist tuleb tagada ruumide koristamine ja desinfitseerimine vastavalt Terviseameti soovitustele. Ruumide ja vahendite desinfitseerimise korra töötab välja noortelaagri korraldaja.

Majutus tuleb korraldada nii, et rühmade omavaheline kokkupuude oleks minimaalne.  Majutusruumides viibivad noored nii palju kui vajalik ja nii vähe kui võimalik. Erinevad rühmad paigutatakse ööbima erinevatesse hoonetesse või eraldi majutusruumidesse. Erinevate rühmade noored ei ööbi samas ruumis.  Kui hoones majutub rohkem kui üks rühm, liiguvad noorte rühmad majutushoonesse sisse ja sealt vältides rühmade vahelist otsest kokkupuudet.

Toitlustamine tuleb korraldada kuni 20-liikmelistes rühmades. Toitlustusruumis istutakse rühmade kaupa, rühmad paigutatakse üksteisest 2 meetri kaugusele. Toidud on soovitavalt laudadele eelnevalt valmis pandud, et vältida noorte kogunemist järjekorda. Erinevad rühmad liiguvad sööklasse ja sealt ära ajaliste vahedega, et omavahel mitte kokku puutuda. Toitlustamiseks tehakse vajadusel enne vahetuse algust ajagraafik. Toitlustamine peab olema korraldatud arvestades tervisekaitse- ja toiduohutuse nõudeid ning järgides, et oleks tagatud toidukordade sagedusele kehtestatud reeglid.

Noortelaagri elu-, majutus-, tegevus- jm ruumides peab olema tagatud ventilatsioon ja regulaarne tuulutamine. Oluline on jälgida kätehügieeni, võimalusel pesta käsi voolava sooja vee ja seebiga või kasutada desinfitseerimisvahendit. Laagri korraldaja koostab mitme noorterühma osalemise korral pesemiseks jm hügieenitoiminguteks graafiku. Käsi pestakse nii enne kui peale programmilisi tegevusi.

Joogivee kättesaadavus tagatakse rühmade kaupa. Noored kasutavad vaid individuaalseid joogipudeleid. Piisknakkuse leviku tõkestamiseks tuleb aevastades või köhides oma suu ja nina küünarvarre või salvrätikuga katta. Salvrätik ja teised isikukaitsevahendid visatakse seejärel koheselt selleks ettenähtud tähistatud prügikasti ja pestakse kohe käed. Võimalikud viirusega saastunud jäätmed (sh isikukaitsevahendid) hoiustada teistest jäätmetest eraldatuna suletud kotis ning käidelda 72 tunni möödudes tavajäätmetena.

Laagris haigestunud noor või töötaja läheb koheselt koju. Haigestunud noor isoleeritakse kuni vanem talle järele tuleb. Kui terviseseisund silmnähtavalt halveneb tuleb helistada 112.  Juhul, kui haigestunul diagnoositakse COVID-19 haigus, siis juhendab tema perearst ja Terviseamet edasise osas. Terviseamet või haigestunu teavitab laagri korraldajat positiivsest testist selleks, et saaks tarvidusele võtta vajalikud abinõud.  COVID-19 diagnoosi kinnituse korral peab koheselt ruumides, kus COVID-19 viiruse positiivse diagnoosi saanud noor või töötaja on viibinud, viima läbi desinfitseerimise. Haigestunud lapse või noore rühmakaaslastele ja kokku puutunud personalile korraldatakse tervisekontroll.  Laagri korraldaja peab olema läbi mõelnud tegevuskava COVID-19 nakkusjuhu avastamise puhul.

Uurisime KutiMuti Noortelaagri korraldajalt, mida nemad lisaks eelpool väljatoodud nõuetele teevad, et laagrid suvel edukalt ellu viia ning kas hulk nõuded ka osalustasu tõstab.

Vastab KutiMuti Noortelaagri korraldaja Tiiu Mägi:

„Tavapärasest erineva laagrisuve edukaks sujumiseks korraldame KutiMuti Noortelaagris personalile enne laagrisuve algust koolituspäeva, kus selgitame üksikasjalikult lahti riskifaktorid, planeerime nakkusohu vältimise meetodid, koostame vajalikud graafikud, rühmade tööplaanid, territooriumi mõttelise jaotuse rühmade vahel, toidukordade ja hügieeniprotseduuride graafiku jmt.

Kõikidele laagrisse registreerunutele saadame vajaliku info ja juhised kirjalikult juba enne laagri toimumist, et noortel ja nende vanematel oleks võimalik nõuetest tulenevate muudatusetega juba kodus tutvuda. Samuti tuleb sel aastal ära jätta tavapärased külastuspäevad.

Hea uudis on see, et MutiMuti Noortelaagri osavõtutasu ehk tuusiku maksumus ei suurene, kuigi eeltoodud nõuete järgimine tekitab laagri lisakulutusi. Küll aga ootame riigipolset toetust desinfitseerimisvahendite hankimisel.“

Laagrite korraldamisel tuleb lähtuda valituse korraldusest nr 172 16. mai 2020 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud liikumisvabaduse ning avalike koosolekute pidamise ja avalike ürituste korraldamise piirangud“ . Soovitused ja selle muudatused avaldatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel aadressil www.hm.ee/koroona

Uudise rubriigid: