Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava

Tallinna pikaajalise kliimakava eesmärk on pealinn saada 2050. aastaks kliimaneutraalseks. Tulevikku vaatava Tallinna säästva energiamajanduse ja kliimamuutustega kohanemise kava eesmärk on vähendada linnaelu ja majanduse mõju kliimale, tehes seda majandust ja linnakeskkonda rikastaval viisil.

Täname kõiki, kes esitasid oma ettepanekud kliimakavale.

21. aprillil kell 17.00-18.30 toimuval veebiseminaril anname tagasisidet esitatud ettepanekutele ja räägime kliimakava edasisest protsessist.

Osalemiseks saab registreerida lingil: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=cHXIZv8p3U2dy47ZXTkZ90Lb1YjL9RFDjF0q4OgaXUtUOUE2RUdST1c1UDlWS1o4UjY0Vk9DTkNCQy4u

Kliimaneutraalse Tallinna kava seab eesmärgi välja töötada kogukondlike taastuvenergiaühistute mudel, edendada rattaliiklust, parandada ühistranspordi ligipääsetavust ning toetada korterelamute tervikrekonstrueerimist arvestades energiatõhususe nõudeid.

Tihedas koostöös erasektoriga kavandatakse kaugküttevõrgu laiendamist, kaugjahutusvõrgu arendamist ja ringmajanduse põhimõtete rakendamist energia tootmisel. Kliimakindlas linnas toetatakse elurikkust ja kasutatakse looduslikke ressursse ringselt võimalikult väheste kadudega. Need tegevused muudavad linnakeskkonna meeldivamaks ja puhtamaks.

Arengudokument täpsustab kõiki valdkondi arvestades kehtiva pikaajalise arengustrateegia „Tallinn 2035“ rohelise pöörde alaeesmärgi täitmist. Muutustega energiamajanduses, transpordis ja hoonestuses on kavas vähendada aastaks 2030 süsinikuheidet 40 protsenti võrreldes 2007. aastaga ning aastaks 2050 on kavas saavutada kliimaneutraalsus.

Oluline roll on ka kliimamuutustega kohanemisel: looduspõhiste lahenduste kasutamine linnaplaneerimises, ilmastikuoludest tingitud riskidele reageerimise võimekuse parandamine ja mitmekülgne teavitus loovad soodsa pinnase, et vältimatute kliimamuutustega linnakeskkonnas edukalt toime tulla.

Kliimaneutraalse Tallinna kava on koostatud linnapeade paktiga „Mayors Adapt“ liitumisel võetud kohustustest. Nii „Tallinn 2035“ kui „Kliimaneutraalne Tallinn“ lähtuvad Euroopa Komisjoni rohelisest leppest ja Euroopa Liidu pikaajalisest visioonist „Puhas planeet kõigi jaoks“, mille Eesti valitsus kiitis heaks 2019. aasta oktoobris. Visioon seab eesmärgiks, et aastal 2050 oleks kogu Euroopa Liit kliimaneutraalne ehk meie maailmajagu ei paiska õhku rohkem kasvuhoonegaase, kui ökosüsteem siduda jõuab. 

 

Viimati muudetud: 09.04.2021